Hotărârea nr. 79/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 29.03.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat pe anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G953/22.03.2018 întocmit de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 1251/608650/22.03.2018 transmisa de către Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2018, precum si estimările pentru anii 2019-2021;

în temeiul art.45 alin.(2) lit. a), art.81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 sunt în valoare de 1.355.490,42 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET INIȚIAL 2018

BUGET

RECTIFICAT

MARTIE

INFLUENTE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1

1.355.435,20

1.355.490,42

+55,22

Secțiunea de funcționare

1.069.669,36

1.069.669,58

+0,22

Secțiunea de dezvoltare

285.765,84

285.820,84

+55,00

VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.117.932,00

1.117.987,22

+55,22

Secțiunea de funcționare

1.047.086,66

1.047.086,88

+0,22

Secțiunea de dezvoltare

70.845,34

70.900,34

+55,00

VENITURILE BUGETULUI

23.582,70

23.582,70

0,00

,BUC(/Z. UL1

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN

VENITURI PROPRII

-c

Secțiunea de funcționare

22.582,70

22.582,70

'7, Sprșk»'

Secțiunea de dezvoltare

1.000,00

1.000,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

195.294,00

195.294,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

195.294,00

195.294,00

0,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

18.626,50

18.626,50

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

18.626,50

18.626,50

0,00

>    Veniturile bugetului local pe anul 2018 în valoare de 1.117.932,00 mii lei se majoreaza cu

55,22 mii lei, devenind 1.117.987,22 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2).

>    Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 sunt în sumă de 23.582,70 mii lei, nerectificandu-se;

>    Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, nerectificandu-se;

>    Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 18.626,50 mii lei, nerectificandu-se.

Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în sumă de 1.453.775,24 mii lei se majoreaza cu 55,22 mii lei, devenind 1.453.830,46 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET INIȚIAL 2018

BUGET

RECTIFICAT

MARTIE

INFLUENTE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CLS 1

1.453.775,24

1.453.830,46

+55,22

Secțiunea de funcționare

1.076.734,74

1.076.734,96

+0,22

Secțiunea de dezvoltare

377.040,50

377.095,50

+55,00

^’IELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL ...CTORULUI 1

1.209.206,66

1.209.261,88

+55,22

Secțiunea de funcționare

1.047.086,66

1.047.086,88

+0,22

Secțiunea de dezvoltare

162.120,00

162.175,00

+55,00

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

30.648,08

30.648,08

0,00

Secțiunea de funcționare

29.648,08

29.648,08

0,00

Secțiunea de dezvoltare

1.000,00

1.000,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

195.294,00

195.294,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

195.294,00

195.294,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

18.626,50

18.626,50

0,00

Secțiunea de funcționare

0.00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

18.626,50

18.626,50

0,00

1.    Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de 91.274,66 mii

lei, se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a) ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare,

b)    Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din

venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 7.065,38 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

   Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul

anilor precedenți în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

   Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1,

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2018 în valoare de 1.209.206,66 mii lei se majoreaza cu 55,22 mii lei, devenind 1.209.261,88 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

(1)    1.209.261,88 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 1.047.086,88 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 162.175,00 mii lei.

(2)    75.425,37 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 71.113,37 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 4.312,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1);

(3)    46.399,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 45.756,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 643,00 mii lei, nerectificandu-se;


(4)    18.178,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02,

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 18.178,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificandu-se;

(5)    1.091,00 mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 700,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 391,00 mii lei, nerectificandu-se ;

(6)    49.068,00 mii lei pentru Ordine Publica si Siguranța Naționala capitolul 61

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 33.712,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 15.356,00 mii lei, nerectificandu-se;

(7)    271.532,14 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 253.295,14 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 18.237,00 mii lei, nerectificandu-se ;

(8)    59.236,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 39.423,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 19.813,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.2 (1.2.1.2.1);

(9)    174.983,61 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 117.032,61 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 57.951,00 mii lei, nerectificandu-se;

(10)    221.401,00 mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 211.617,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 9.784,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.3    (1.2.1.3.1);

(11)    82.352,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din

care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 61.710,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă 20.642,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.4    (1.2.1.4.1);

(12)    170.313,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 163.464,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 6.849,00 mii lei, nerectificandu-se;

(13)    39.282,76 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 31.085,76 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 8.197,00 mii lei, nerectificandu-se;

Art.2.2 Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 este în sumă de 30.648,08 mii lei.

(1)    30.648,08 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 29.648,08 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.000,00 mii lei.

(2)    15.832,08 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 15.832,08 mii lei,

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei.

(3)    14.816,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 13.816,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.000,00 mii lei.

Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2018 este în sumă de 195.294,00 milieu (JO și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:    zfjSV, .ui /


(1)    195.294,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din ca

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 195.294,00 mii le

(2)    195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publ

Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2018 este în sumă de 18.626,50 mii lei, fiind repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    18.626,50 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 18.626,50 mii lei.

(2)    18.626,50 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 376.895,50 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET INIȚIAL 2018

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1

161.975,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

1.000,00

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

195.294,00

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

18.626,50

Art. 4.

(1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
SECREȚAI Daniela Nîc


Nr.: 79

Data: 29.03.2018

Unitatea administrativ-teritorîală: CONSILIUL LOCAL SECTOR 1


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI1

Nr.


I    Buget 2018

II    Estimări 2019

III    Estimări 2020

IV    Estimări 2021


BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019 - 2021 BUGET RECTIFICAT MARTIE

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul institupilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor exteme nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scud)/

/    • f*    \\

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

1.117.987,22

23.582,70

0,00

213.920,50

0,00

1.355.490,42

1.355.490,42

1

II

III

IV

1.117 987.22

23.582,70

213 920.50

1.426.975,00

23.680,70

141 000,00

1.372.231,00

24.362.70

0,00

1.323.288.30

24 995.70

Venituri curente (rd.03+17)

02

1

II

III

IV

1.075.168.00

23.582.70

0,00

0,00

0,00

1.098.750,70

1 098 750,70

1.075 168.00

23 582,70

1 380.265,00

23.680,70

1.322.521,00

24.362.70

1.268.578.30

24.995,70

Venituri fiscale (rd 04+06+09+10+11+16)

03

1

,1

III

tv

1.046.750.00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.046.750,00

1 046 750,00

1.046.750.00

0,00

1 350.226,00

0,00

1.290.770,00

0.00

1.235.241.30

0.00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

1

II

III

IV

620.000,00

620.000,00

620.000.00

620.000.00

908.947,00

824 184,00

744.825.30

Impozit pe profit

05

1

II

III

IV

0.00

0.00

0.00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice, din care:

06

1

II

III

IV

620.000,00

620.000,00

620 000.00

620.000.00

908.947,00

824.184.00

744.825.30

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal ♦)

07

1

il

IU

IV

0,00

0,00

0,00

.

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

oe

620000 "''1

î

620.000,00

620.000,00

i

620.001

ii    i

Ui

IV

908.947.00

824.184,00

744.825,30

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

09

1

II

III

IV

0,00

0,00

0,00

Impozite și taxe pe proprietate

10

I

II

III

IV

271.187.00

271.187.00

271 187,00

271.187,00

286.645,00

302.984.00

318.134.00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd. 12 la rd. 15)

11

I

li

iii

IV

153.218.00

0.00

0,00

0,00

0,00

153.218,00

0.00

153.218.00

153.218.00

152.155,00

160.982,00

169.531.00

Sume defalcate din TVA

12

I

II

Eli

IV

89.684.00

89 684,00

89.684.00

76.629.00

85.000,00

90.000,00

95.000.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

1

II

tll

IV

100.00

100.00

100.00

Taxe pe servicii specifice

14

I

II

III

IV

1.880.00

1.880,00

1.880,00

1 880.00

1,987.00

2.100,00

2.205,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

1

II

III

IV

61.554,00

61 554,00

61.554,00

61.554,00

65.062.00

68.770,00

72.208,00

Alte impozite si taxe fiscale

16

1

|l

III

IV

2 345.00

2.345,00

2.345,00

2.345.00

2.479.00

2.620.00

2.751,00

Venituri nefiscale

17

I

ni

IV

28.418,00

23.582.70

52.000,70

52.000,70

28.418.00

23.582.70

__

_

30.039.00

23.680.70

31.751,00

24.362.70

33.337.00

24.995.70

-.'cV. \

Venituri din capital

18

1

II

III

IV

55.22

0.00

C/r •

rq \? -

55.22

55,22

55,22

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1

v.zA, -

; > /    li

0,00

0,00

-s /l

Operațiuni financiare

19

1

ii

P'nl    0.00

213.920,50'

213.920.50

213.920,50

0.00

213.920,51

0,00

141.000,00

M

IV

0.00

0,00

0.00

0,00

Subvenții (rd.21+22)

20

42.764.00

0.00

0.00

0,00

0,00

42.764,00

42 764,00

l

42.764.00

0.00

II

III

46.710,00

0,00

49 710,00

0,00

IV

54.710,00

0.00

Subvenții de Ia bugetul de stat

21

42.764,00

42 764,00

42764,00

n

in

IV

42.764.00

46.710,00

49.710.00

54.710,00

Subvenții de la alte administrații

22

1

1,

III

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0..00

0,00

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

23

II

III

IV

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI-TOTAL (rd.25+36+37+40441)

24

1

II

III

IV

1.209.261,88

30.648,08

0,00

213.920,50

0,00

1.453.830,46

1.453.830,46

1.209.261,88

30.648,08

213.920.50

1.453.830,46

1.453 830,46

1.426.835,00

23.680,70

141.000,00

1.591.515,70

1.591 515.70

1.372.091,00

24.362.70

0,00

1.396.453,70

1.396.453,70

1.323.148.30

24.995,70

0,00

1.348 144,00

1.348.144.00

Cheltuieli curente (rd.26 la rd,35)

25

1

II

III

IV

987.294,88

29.492.08

0,00

0,00

0,00

1.016.786,96

1.016.786,96

987.294.88

29.492.08

0.00

1 016.786,96

1 016.786.96

973.882.68

23.029.70

0,00

996.912,38

996.912,38

1.065.458.00

23.029,70

0,00

1.088.487,70

1 088 487,70

1.119.930.30

23.029,70

0.00

1.142.960,00

1 142.960,00

Cheltuieli de personal

26

1

II

III

IV

205.857,90

3.509.50

209.367,40

209.367,40

205.857,90

3.509.50

209.367,40

209.367.4(1

207.543.00

3.127.46

210.670.46

210.670.46

208.638,00

3.127,46

211 765,46

211 765,46

211 882,00

3.127.46

215.009,46

215.009.46

Bunuri si servicii

27

1

II

III

IV

618.425,95

22.982.58

641.408,53

641.408,53

618.425,95

22.982.58

641.408,53

641.408,53

617.531.05

18 930.24

636.461,29

636.461.29

701.284.37

18.930,24

720.214,61

720.214,61

753.737,67

18 930.24

772.667.91

772 667,91

Dobânzi

20

1

li

iii

IV

18.178,00

3.000.00

21.178,00

21.178.00

18.178.00

3.000.00

21 178.00

21 178,00

17.600,00

972.00

18.572.00

18.572.00

17.000.00

972.00

a\\

•    c..

17 972,00

17.972,00

15.700,00

972,00

/ z 4 ,

- <

16 672.00

16.672,00

Subvenții

29

|l

III

IV

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

r    0,00

0.00

0.00

\\ - \

X X' /    ”

( 0.00

0.00

0.00

1    •    \    A

0,00

0.00

Fonduri de rezerva

30

500 "'1

0,00

-1-

500.00

500,00

l

50.

500.00

500,00

H

500,00

500.00

500,00

in

500,00

500,00

500,00

IV

500,00

500,00

500,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

31

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

I

0,00

0,00

0.00

0,00

H

0.00

0,00

0.00

0,00

lll

0,00

0.00

0,00

0,00

IV

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte transferuri

32

17.555,00

0,00

17.555,00

17.555,00

I

17.555,00

17.555.00

17.555,00

II

0.00

0,00

0,00

lll

0.00

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

200,00

0,00

200,00

200,00

I

200,00

200,00

200,00

II

0,00

0,00

0,00

III

0,00

0,00

0,00

IV

0.00

0,00

0.00

Asistenta sociala

34

94.328,63

0,00

94.328,63

94.328.63

1

94.328,63

0.00

94.328,63

94.328.63

II

105.628,63

0.00

105.628.63

105.628,63

lll

112.935.63

0,00

112 935,63

112.935,63

IV

113.010,63

0,00

113.010,63

113.010,63

Alte cheltuieli

35

32.249,40

0,00

32.249,40

32.249,40

1

32.249,40

0.00

32.249,40

32.249,40

II

25.080,00

25.080.00

25 080.00

III

25.100.00

25.100,00

25 100,00

IV

25.100.00

25.100,00

25.100.00

Cheltuieli de capital

36

161.975.00

1.000,00

213.920.50

376.895,50

376.895,50

1

161 975.00

1.000,00

213.920.50

376.895,50

376.895,50

II

386.952.32

445,00

141.000.00

528.397,32

528.397.32

II,

237.133,00

1.127.00

0,00

238 260,00

238.260,00

IV

133.718.00

1.760.00

0,00

135.478.00

135.478,00

Operațiuni financiare (rd.38+39)

37

60.000.00

206.00

60.206.00

60.206,00

1

60.000.00

206,00

60.206,00

60 206,00

11

66.000.00

206,00

66.206,00

66.206.00

lll

69 500,00

206,00

69.706,00

69 706,00

IV

69.500.00

206.00

69 706.00

69.706,00

împrumuturi acordate

39

0.00

0,00

1

II

lll

IV

Rambursări de credite externe si interne

39

60.000.00

206,00

60.206,00

60.206.00

1

60.000,00

206,00

x

60.206,00

60.206,00

II

66.000,00

206,00

. vO L L O r>

\

66.206,00

66.206,00

III

69.500.00

206.00

//£>

'''

69.706.00

69.706,00

IV

69.500.00

206,00

!> 5 și

69.706,00

69 706.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

-8.00

-50,00

f

uv-    )

, il

1

-8,00

-50.00

II

0,00

A

v y „

!

lll

0.00

t '

X?__

IV

0,00

-4DIRECTOR EXECUTIV,

ORTANSA FRONE - BORCEASEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARA,

MARIA IONESCU


ÎNTOCMIT,

MARIANA ISTRATE
000005