Hotărârea nr. 78/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 29.03.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Asociatia Play Kids Academy in vederea finantarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun “Cupa Intercartiere“


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTARARE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului București si Asociația Play Kids Academy in vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun “Cupa Intercartiere“

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere adresele formulate de Asociația Play Kids Academy și înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 3910/01.02.2018 și nr. 10963/19.03.2018, reprezentată prin domnul Falemi Nana Ngassam, prin care se solicita sprijin financiar, în vederea desfășurării unui eveniment sportiv denumit “Cupa Intercartiere”, în perioada aprilie-iunie 2018;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.k) și q) și a alin. (3) și art. 115 alin.(l) Iit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului București si Asociația Play Kids Academy in vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun “Cupa Intercartiere“.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Oliver Leon Păiuși

Nr.: 78

Data: 29.03.2018