Hotărârea nr. 76/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 21.03.2018 privind prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti şi Asociația Absolventilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti (Alumni ASE) în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE 105”, în perioada 16-21 Aprilie 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (AlumniASE) în vederea

organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE 105”, în perioada 16-21 Aprilie 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea înaintată de Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 4518/06.02.2018, Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE), reprezentată prin Secretar General d-nul Petrariu Ioan-Radu, formulează o solicitare pentru sprijin financiar din partea Primăriei Sectorului 1, în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București „ASE 105”, în perioada 16-21 Aprilie 2018.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 80 si art. 81 alin. (2) lit. k) și q) și alin. (3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului București si Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) în vederea acordării de către Sectorul 1 a unui sprijin financiar pentru organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București „ASE 105”, în perioada 16-21 Aprilie 2018.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 21.03.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 76

Data: 21.03.2018