Hotărârea nr. 75/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 21.03.2018 privind prorogarea termenului stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 cu modificări şi completări privind predarea de către Administraţia Pietelor Sector 1, respectiv preluarea de către Administraţia Unităţilor de Învatamant Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a terenurilor şi a clădirilor situate în str. Măguricea nr. 20 A (fostă Borşa nr 27), sector 1 pânã la finalizarea procedurii privind dezmembrarea cadastrală a acestora


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind prorogarea termenului stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 cu modificări și completări privind predarea de către Administrația Piețelor Sector 1, respectiv preluarea de către Administrația Unităților de învatamant Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a terenurilor și a clădirilor situate în str.Măguricea nr.

20 A(fostă Borșa nr 27), sector 1) până la finalizarea procedurii privind dezmembrarea cadastrală a acestora

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Administrației Piețelor Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile:

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 193/23.09.2003 privind infiintarea unei piețe agroalimentare in zona Aviației, sector 1 ;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 privind revenirea in administrarea Administrației Unităților de învatamant Preuniversitar si Unităților Sanitar Publice Sector 1 a terenului in suprafața de 1572.61 mp din terenul situat in str. Maguricea nr. 20A(fosta Borsa nr.27), sector 1 aflat in prezent in administrarea Administrației Piețelor Sector 1;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 304/27.09.2017 privind modificarea HCLS 1 nr. 227/31.07.2017 privind revenirea in administrarea Administrației Unităților de învatamant Preuniversitar si Unităților Sanitar Publice Sector 1 a terenului in suprafața de 1572.61 mp din terenul situat in str. Maguricea nr. 20A (fosta Borsa nr.27), sector 1 aflat in prezent in administrarea Administrației Piețelor Sector 1;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 369/20.11.2017 privind modificarea HCLS 1 nr. 304/27.09.2017 privind modificarea HCLS1 nr. 227/31.07.2017 privind revenirea in administrarea Administrației Unităților de învatamant Preuniversitar si Unităților Sanitar Publice Sector 1 a terenului in suprafața de 1572.61 mp din terenul situat in str.


Borșa nr.27), sector 1 aflat in prezent in administrarea Administrației P

Ținând seama de solicitarea Administrației Piețelor nr.223/20.03.2018, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.l 1199/20.03.2018 cu referire la efectuarea procedurilor privind ridicarea topo, executare relevee clădiri si dezmembrarea cadastrală a terenurilor și a clădirilor situate în str.Măguricea nr. 20 A (fostă Borșa nr. 27), sector 1,

în temeiul art.45 alin.(l), art.80, art.81 alin.(2) lit.o) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se prorogă termenul stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 cu modificări și completări privind predarea de către Administrația Piețelor Sector 1, respectiv preluarea de către Administrația Unităților de învațamant Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a terenurilor și a clădirilor situate în str.Măguricea nr. 20 A(fostă Borșa nr. 27) sector 1, aflate în prezent în administrarea Administrației Piețelor Sector 1, până la finalizarea procedurii privind dezmembrarea cadastrală a acestor imobile.

Art.II. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1, Administrația Unităților de învatamant Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 21.03.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.