Hotărârea nr. 74/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 21.03.2018 privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semnze Declarația privind Parteneriatul de Guvernare Deschisă la nivel local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze Declarația privind Parteneriatul de Guvernare Deschisă la nivel local

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Ținând seama de prevederile Legii nr.299/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice,

Luând în considerare Declarația Comună privind Guvernarea Deschisă pentru Implementarea Agendei 2030, pentru o dezvoltare durabilă,

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se împuternicește domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 să semneze Declarația privind Parteneriatul de Guvernare Deschisă la nivelul local.

Art.2.- Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1 și aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 21.03.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.