Hotărârea nr. 72/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 21.03.2018 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.409 / 28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul ”CENTENAR pentru toți, sesiunea 2017-2020”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.409 / 28.11.2017privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul "CENTENAR pentru

toți, sesiunea 2017-2020”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Centrul Cultural al Sectorului 1 la propunerea membrilor comisiei a cărei componență a fost stabilită prin dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 2720/2017;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată prin Legea nr. 245/ 2001, cu modificări și completări ulterioare;

în temeiul Hotărârii Guvenului nr. 597/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 465/2016 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Departamentului CENTENAR ;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 409 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul "Centenar pentru toți sesiunea 2017-2020”,

Având în vedere dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr.2720/18.07.2017,

Luând în considerare Nota de rectificare a erorii materiale cu privire la renumerotarea Anexei nr. 4 la la Normele Metodologice privind procedura de selecție a ofertelor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile în cadrul Programului CENTENAR Pentru Toți, sesiunea 2017-2020, organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor”,

în temeiul art.45 alin (2), art.80 și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE :

Art I. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.409 / 28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul "CENTENAR pentru toți, sesiunea 20Hr<2ț|£ț)ț;


se completează după cum urmează;

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:


“Art. 1. Se aprobă Programul de finanțare nerambursabilă „ sesiunea 2017-2020” împreună cu doumentația anexată și anume:

a) Normele metodologice privind procedura de selecție a ofertelor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile, în cadrul Programului CENTENAR Pentru Toți, sesiunea 2017-2020, organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor", conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

b)    Cerere de finanțare nerambrursabilă pentru acțiuni/ proiecte culturale din cadrul Programului “Centenar pentru toți sesiunea 2017-2020” conform Anexei nr. 1.1, care face parte integrantă din Anexa nr. 1.

c)    Model de Contract de finanțare, conform Anexei nr. 1.2, care face parte integrantă din Anexa nr. 1.

Anexele 1.2.1 CONTRACT DE FINANȚARE, respectiv 1.2.2 GHID PRIVIND DECONTAREA SUMELOR ALOCATE, fac parte integrantă din Anexa nr. 1.2.

d)    Grila de evaluare a ofertelor culturale din domeniile cultura scrisa, artele spectacolului, educatie-cercetare , patrimoniu imaterial, arte plastice si arte vizuale, conform Anexei nr. 1.3, care face parte integrantă din Anexa nr. 1. ”

2. La Anexa nr. 1 , Capitolul I, articolul 1, alineatul (1) se completează cu domeniul educație -cercetare.

3.    Obiectivele detaliate, enumerate distinct la alin.(5) art. 1 Capitolul I din Anexa nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.409 / 28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul "CENTENAR pentru toți, sesiunea 2017-2020” se identifică prin utilizarea literelor alfabetului românesc, a), b), c), d).

4.    La Anexa nr. 1, Capitolul I, articolul 1, alineatul (5) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) Proiectele propuse se vor desfasura pe o perioada de un an de zile calendaristic de la data semnării contractului de finanțare a proiectului. Acestea vor trebui impelmentate in maxim un an de zile de la data semnării contractului de finanțare.

In vederea susținerii proiectului in anii 2019, 2020 se pot promova activitati ale proiectului care sa reprezinte maxim 20%, anual, din valoarea proiectului inițial propus. Astfel, in total, pentru anii 2019 si 2020 pot fi reluate activitati ale proiectului in valoare de 40%o din valoare proiectului propus inițial. In acest sens valoarea totala a proiectului va fi formata din valoarea inițiala a proiectului (a celui finanțat in primul an calendaristica de la semnarea contractului) la care se adauga valoarea pentru susținerea aferenta anilor 2019 si 2020. Si pentru perioada de

sustenabilitate beneficiarul va trebui sa acopere contribuția de 10% excepție fac cei de la secțiunea “Susținerea debutului”.

In susținerea evenimentului se va avea in vedere ca la 1 Ianuarie 2019 Romania va prelua presidentia Consiliului Uniunii Europene.

Susținerea se va menționa separat ca linie bugetara in valoarea totala a finanțării.

Asigurarea sustenabilitatii nu este obligatorie pentru ca un proiect sa obțină finanțarea. “

5.    La Anexa nr. 1, Capitolul I, articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (2) Finanțarea nerambursabilă se acordă numai în condițiile existenței unor surse de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului finanțării, în cuantum de cel puțin 10 % din costul total al proiectului/acțiunii cultural (e), cu excepția celor care aplica in secțiunea “Susținerea debutului — încurajarea inițiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat, recent autorizate, respectiv înființate în anul 2017 sau 2018 pentru a desfasura activitati culturale” pentru care nu este necesara cota minima de cofinantare de 10°/o".

6.    La Anexa nr. 1, Capitolul I, articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (1) Ofertele culturale, transmise în format fizic, trebuie să cuprindă următoarele documente.....”

7.    La Anexa nr. 1, Capitolul I, articolul 15, alineatul (1) litera b) se modifică și va avea următorul cuprins;

,,b) specialiști cu o experiență de minim 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanțare, deci în cultură scrisă, artele spectacolului, educatie-cercetare, patrimoniu imaterial, arte plastice și arte vizuale”.

8.    Anexa nr. 1.2.1 se modifică și se completează conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

9.    Anexa nr. 1.2.2 se modifică și se completează conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

10.    După Anexa nr. 2 se introduce o anexa denumită Cerere de rambursare, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.409 / 28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul "CENTENAR pentru toți, sesiunea 2017-2020” rămân neschimbate.

Art III. In termen de 30 de zile lucratoare de la data limita pentru depunerea proiectelor acestea se vor supune aprobării Consiliului Local. Contractele de finanțare se vor semna in maxim 30 de zile lucratoare de la data aprobării proiectelor in Consiliul Local.

Art VIII. (1) Primarul , Viceprimarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului,. L.membrii comisiei, Direcția Management Economic, vor duce la îndeplinire prevederile prezent


(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), Instituției Prefectului Municipiului București precum si Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 21.03.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINJ Alexandru Ștefan DeaZq>
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR Daniela Nicoleta Cefalan


Nr.: 72

Data: 21.03.2018

ANEXA LA HOTARARCA CC i ,'S:LIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr.


ANEXA 1 la Contractul de finanțare nr.


DEVIZ ESTIMATIV

Programul de finanțare nerambursabilă CENTENAR pentru Toti-sesiu Denumirea beneficiarului:

Denumirea proiectului:

Perioada de desfășurare:

Locul de desfășurare:

Capitolele de cheltuieli eligibile, cf. Art. 4, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare:

Se vor prezenta separat in devizul estimativ cheltuielile aferente proiectului ce urmeaza a se implementa intr-un an calendaristic de la data semnării contractului de finanțare de cheltuielile aferente perioadei de susținere (daca este cazul).

a) costuri de producție

lei

b) închirieri de spații și aparatură

c) onorarii (drept de autor și drepturi conexe)

d) prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)1

e) premii

f) cheltuieli ocazionate de cazare și transportul intern și internațional ale participanților/invitaților

g) diurna pentru participanți

h) tipărituri

i) acțiuni promoționale și de publicitate

TOTAL (a....i) (lei):

1. Cheltuielile aferente serviciilor de consultanta in scrierea cererii de finanțare a proiectului nu sunt eligibile.

2. Cheltuielile cu echipa de proiect nu pot depăși 20% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate. Cheltuielile de externalizare a managementului de proiect nu sunt eleigibile.

Primăria Sectorului 1    Beneficiar

Director Direcția Economică


Managergeneral/Director General/Președinte etc.

Director (direcția de specialitate)


„pnesEDiNĂfc wi

Se va modifica și completa “Ghidul privind decontarea sumelor alocht^astfeh

GHID PRIVIND DECONTAREA SUMELOR ALOCATE

1. Condiții necesare efectuării plăților    W'.-e

Plata sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă, se efectuează prin viranient bancar, din bugetul Primăriei Sectorului 1, în contul bancar al beneficiarului, în baza facturii emise de beneficiar.

Factura va conține următoarele informații: Seria si numărul facturii; Data emiterii; Datele de identificare ale beneficiarului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală, numărul din Registrul Comerțului sau similar, contul bancar IBAN și banca la care este deschis acesta); Datele de identificare ale finanțatorului, respectiv Primăriei Sectorului 1: Cod fiscal    Cont    , deschis la D.T.C.P.M.B; Denumirea serviciului:

contravaloare finanțare nerambursabilă acordată pentru proiectul .........., Contract de

finanțare nr........din data de............ ; Valoarea (în LEI); Delegatul, în persoana

reprezentantului legal al beneficiarului finanțării; Semnătura beneficiarului finanțării.

Factura emisă de beneficiarul finanțării trebuie transmisă către Primăria Sectorului 1 în original. Aceasta va reprezenta maxim 90% din valoarea proiectului, minim 10 % reprezintă contribuția beneficiarului, excepție cei care candidează la secțiunea „Susținerea debutului”.

Finanțarea se va acorda în mai multe tranșe pe baza cererii de rambursare, conform model Anexa 4, depuse după cum urmează:

Suma prevăzută la art. 3 din Contractul de finanțare se acordă pe baza cererii de rambursare depusă de către beneficiarul finanțării către finanțator. Rambursarea se va face prin virament bancar, pe baza facturilor emise de către beneficiar și a documentelor justificative conform legilor în vigoare, cu excepția primei cereri de rambursare, care are statutul de avans și pentru care documentele justificative trebuie prezentate de către benefciar si acceptate de finanțator cel mai târziu la depunerea celei de-a doua cereri de rambursare.

Rambursarea valorii totale a proiectului desfășurat în primul an calendaristic de la aprobare se va face prin depunerea a maxim 5 (cinci) cereri de rambursare, din care prima reprezintă avans. Avansul nu poate depăși 5% din cota de finanțare nerambursabilă aferentă primului an calendaristic al proiectului.

Pentru proiectele ce promovează activități în vederea asigurării susținerii proiectului, acestea se vor deconta pe baza a maxim două cereri de decontare depuse anual. Valoarea totală a finanțării pentru susținerea proiectului acordată anual este de 20 % din valoarea proiectului. Sumele acordate în cadrul susținerii sunt suplimentar acordate față de valoarea inițială a proiectului.

Valoarea totală a proiectului va fi formată din: valoarea inițială a proiectului la care se adaugă maxim 20% anual pentru susținere pentru maxim 2 ani. Și pentru perioada de susținere beneficiarul va trebui să acopere contribuția de 10% excepție fac cei de la secțiunea “Susținerea debutului”.

Nr. înreg./Data (Beneficiar) ...................../...........Data cererii de rambursare [.................]

în atenția

[Centrul Cultural al Sectorului 1]

1.    Cererea de rambursare nr.:..........

2.    Perioada de referință de la    până la

3.    Tipul cererii de rambursare:__

Cerere intermediară

Cerere finală


4. Date despre organizație:

Numele organizație:

Adresa:

Codul fiscal:

Contact (nume și funcție):

(tel, fax, email)

5. Detalii despre proiecte:

Programul operațional:


Programul Centenar Pentru Toti

Data de început a proiectului:

Titlu proiect:

6. Detalii despre contul bancar

Numele băncii

Adresa băncii Cod IBAN

CEREREA DE RAMBURSARE


7. Cheltuieli eligibileA) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referință, cu documentele suport aferente

Nr.

Crt

Categorii de cheltuieli eligibile1

Descriere activități/ achiziții

Factura/ Alte documente justificative (acolo unde este cazul)

Denumire

furnizor

OP

(nr./

data)

Valoarea cheltuielii eligibile2

Suma aprobată di PS13(90%)

Numărul/

Data

Valoarea facturii

Valoarea fără TVA

TVA

aferent

Fără TVA

TVA

aferen

Valoarea fără TVA

TVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

I. Total costuri eligibile

X

X

X

X

X

X

II. Sumă eligibilă4

X

X

X

X

X

X

• Opțiuni:

Copiile certificate sunt atașate ca justificare

' Se va prelua denumirea capitolelor bugetare și liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

' Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiar pentru rambursare în prezenta cerere de rambursare.

J Se completează de PS1. în cazul în care PS1 aprobă la plată suma solicitată de beneficiar atunci se bifează cu „V”, în cazul în care PS1 nu este de acord cu suma solicitată de beneficiar, se scrie suma aprobată.

4 Suma solicitată la plată se calculează aplicând procentul aferent fondurilor publice (conform contractului de finanțare) la suma eligibilă.

ANEXA nr. 3 La HCLS 1 nr...../

Președinte de ședința,

CEREREA DE RAMBURSARE

SAU


Beneficiarii vor transmite doar lista - corelată cu documentele originale care vor fi verificate în timpul verificării la fața locului

B) Situația plăților

Categorii de cheltuieli eligibile5

Total cheltuieli eligibile aprobate prin contractul de finanțare6

Total cheltuieli eligibile

realizate până la prezenta cerere7

Total cheltuieli eligibile acoperite din contribuție proprie (buget local, surse

private) până la prezenta cerere

Total cheltuieli rambursate până la prezenta cerere8

Total cheltuieli realizate în perioada de referință9

Sold conform contractului

1

2

3=4+5

4

5

6

7=2-3-6

...

...

...

...

...

5    Se va prelua denumirea capitolelor bugetare și liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

6    Se vor prelua sumele din bugetul aprobat al proiectului (din contractul de finanțare sau din ultimul act adițional aprobat).

7    Se va ține cont de sumele aprobate de către PS l comunicate beneficiarului prin “Informare privind situația cheltuielilor aprobate” în cererea de rambursare anterioară (col.7 — tabelul 1).

8    Total sume rambursate de către PS1 din fonduri publice.

9    Se vor prelua sumele din col. 8 - Tabelul 6.A.

CEREREA DE RAMBURSARE

I. Total costuri eligibile

...

...

...

...

...

II. Suma eligibilă

...

...

X

X

...

...

8. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de............RON reprezentând cheltuieli

eligibile, și suma de10.........RON reprezentând TVA.

9. Se certifică faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de rambursare sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordanță cu legislația în vigoare. Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informație descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine reținerea sumelor sau neplata acestora.

10. Lista anexe

Număr

Titlul Anexei

Raport de progres

Facturi

Extrase de cont

Centralizator de lucrări

PV pe faze determinante

[semnătura]

[ștampila]

[nume și prenume1] [funcția]

A se completa de către Ol:

Observații:

Verificat și aprobat [Nume]

[Funcție]

[Semnătura]

Data.................

10 Se preia suma din tabelul 6A, col. 9, linia “II. Suma eligibilă”

CEREREA DE RAMBURSARE


Nr.

Informare privind situația cheltuielilor aprobate în Cererea de rambursare nr.....

în atenția........................... responsabil proiect (nume, funcție)

Denumire Beneficiar:......................................................

Fax:..........................................................................

Titlu proiect:...............................................................

Cod Proiect:................................................................11

Vă informăm că situația cheltuielilor aprobate de către OI/AM este următoarea12:

Categorii de cheltuieli eligibile

Total cheltuieli eligibile aprobate prin contract

Total cheltuieli eligibile

realizate până la prezenta cerere

Total cheltuieli eligibile acoperite din contribuție proprie (buget local, surse private) până la prezenta cerere

Total cheltuieli rambursate până la prezenta cerere

Total

cheltuieli

realizate

în

perioada

de

referință

Cheltuieli

aprobate

in

prezenta cerere de PS1

Sold

conform

contractului

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=2-3-7

...

I. Total costuri eligibile

II. Total general eligibil

11    Se completează de către beneficiar.

12    Coloanele 1-6 se completează de către beneficiar.

CEREREA DE RAMBURSARECEREREA DE RAMBURSARE

Valoarea eligibila a cererii de rambursare1

Total cheltuieli eligibile

PS1 (90%)întocmit,

Avizat,

Aprobat,

[nume și prenume]

[nume și prenume]

[nume și prenume]

Ofițer de Contract

Șef Serviciu

Director General (adjunct)

[semnătura]

[semnătura]

[semnătura]

Data: ....../....../.........

Data: ....../....../.........

Data: ....../....../.........

8

1

Se completează de către PS1.