Hotărârea nr. 70/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 27.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru Maior nr. 17-19, sector 1ă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. PETRU MAIOR NR.17-19 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 778/27.02.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 207/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. PMB nr. 13545/25.09.2017.

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing.

ing. Alina Maria Anca Mareș

-    Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Daniel N. Armenciu și ilustrare volumetrică însușită de urb. Anca Andreea D.M. Prelipceanu

-    Se prezintă Aviz Ministerul Culturii și Identității Culturale - nr.3151/05.10.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.


•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15. local de implicare a publicului in elaborarea sau amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. — STR. PETRU MAIOR NR.17-19 -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 207/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost aprobată în Ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București din data de 27.02.2018.
NEAZA,


Nr.: 70

Data: 27.02.2018

pentru cetățean, pentru bunăstare

MUTMieiPIUI. BUCUREȘTI

SECTORUL!

www.primariascctorl.ro


BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

«Mar


Ca urmare a cererii adresate de Gherghina Cristian cu adresa în Str. Cerceluș nr. 17, sector I, din 06.11.2017, completată cu nr.67O8 din 20.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/20£ l urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul: , J „


AVIZ NR.    •

PENTRU '

PUD - STR. PETRU MAIOR NR. 17-19 - SECTOR 1 Construire imobil de locuințe colective P+2E+M ( 2 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: In suprafață de 244,00 mp, proprietate privată conform mențiunilofl 269563, eliberat la data de 19.01.2018.

INIȚIATOR: GHERGHINA LIVIU CRISTIAN, GHERGHINA MARIA RAMONA PROIECTANT: S.C. EMBRYON ATELIER S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Anca Andreea D.M. Prclipccan (RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin IT i O    parcele le învecinate

imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație str. Pertu Maior; Est - str. PetriT-Matofnr. 15; Vest —Str. Petru Maior nr.21, Sud- str. Valea Merilor nr. 12, nr. 14, nr. 16.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B 269/2000 cu valabilitatea prelungită prin H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: LI a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se adniile mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă ntansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pc lista cuprinzând monumente istorice publicată în Monitorul Oficial, Partea 1 nr. 113 din 15.02.2016, dar se aflu la mai puțin de lOOm de imobilul monument istorie - Primăria Sector 1, piw.347, cod B-Il-m-B-18073 conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr,I052/97/M/22485 din 10.07.2017. Se prezintă Aviz Ministerul Culturii și Identității Culturale - nr.3151/05.10.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, Hmax. = I Om(comișă). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile setni-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctual cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului - Conform plan de reglementări anexă. Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale -depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei eoiecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Petru Maior, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 13545/25.09.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de relele însușit de ing. Alina Maria Anca Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Daniel N. Armenciu și ilustrare volumetrică însușită de urb. Anca Andreea D.M. Prelipcean .

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/7/06.02.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit nuniat în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată djjjSîh-tfc^dțbilitate a certificatului de urbanism nr. 1052/97/M/22485 din 10.07.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului BuC'iirvțti'; InLluAiȚnSbd op tării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedrîratrebuie reluată. DwpX^probarc. acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

asiiiteci

ARHl^gîȘEf>

wbanu Oprescu OfSria

Șef birou ,

Raluca Mihaela Epifan


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIND7 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 AEROQ"


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; 0! 1222 Tel. +40-21-31910.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: rcgTStr;Hurai/<prnnariasl.ro htto://www. Drimariascctorl.ro


P U D. - EDIFICAREA UNUI IMOBIL DE LOCUINȚE CU REGIMUL DE ÎNĂLȚIME P+2E+M

IMOBIL LOCUINȚE - 2 APARTAMENTE
LEGENDA

(Limita zonei studiate Limita teren care a generat PUD

Zona edificabilă propusă    gc clădire propusă = 110,00mp

Teren curți construcții - zona L1a clădire propusă = 383,00mp P.O.T. max. propus = 45%


Clădiri existente Clădiri anexe existente


/—ISpațiu verde amenajat ZZZZ Circulație pietonală | Circulație carosabilă ---Aliniament existent


C.U.T. max. prOpUS = 1,3 (conform P.U.G. aflat în vigoare, este permisă în cazul mansardelor depășirea C.U.T. maxim de 1,3 pentru P+2E, proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC rezultând CUT maxim 1,57 pentru P+2E+M.)

Funcțiune = locuințe - 2 apartamente Regim de înălțime propus = P+2E+M H max. la cornișă = 10,00m

S spații verzi amenajate:

-    plantate = 5,85% (14,50mp)

-    dale înierbate = 31.40% (76,60mp)


Pucuresti, B-dul Expi 21.11.2017 întocmii: TĂNASE MădSini,


PROIECTANT GENERAL:

SC EMBRYON ATELIER SRL

CUI: 36814549 J40/16039/07.12.2W§r-o


emBRo' onPrezentul proiect reprezintă impietatea intelectuală a firmei BIROU INDIVIDUAL DE

ARHITECTURĂ ALEXANDRU DICULESCU

Prezentul proiect poate fi folosit doar pentru aceasta lucrare

Orice reproducere parțială sau totală poate fi făcută doar cu acordul prealabil al firmei BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ALEXANDRU DICULESCU


a-;birou individual de arhitectura alexandru diculescu

‘Orîssoo    0751099064lalex.diculescu@gmail.com


Atestări

Data: 08/2017

LUUKUUNAIUK KKUltLi:

arh. Daniel N. ARMENCIU

TNA

6254

str HKUitcr:

arh. Alexandru DICULESCU

TNA

5200

PROIECTAI:

arh. Andreea PRELIPCEAN

1 NA KUK 4651 Dl, E

PKOltciAl:

arh, Daniel N. ARMENCIU

TNA

6255

z

PROIECTAT:

arh. Oana DIACONESCU

■ NA

6255

y.

DESENAT:

arh. An<JreAa PRELIPCEAN

1 NA SUR

4651 Dl. E

BENEFICIAR:

GERGHINA LIVIU-CRISTIAN


P.U.D. - EDIFICAREA UNUI IMOBIL DE LOCUINȚE CU REGIMUL

DE ÎNĂLȚIME P+2E+M


AMPLASAMENT:

Strada Petru Maior nr.17-19, Sector 1, București


REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Proiect nr: 03U/2017


Faza:

P.U.D.


Planșa nr: U05


Scara:

1:500