Hotărârea nr. 7/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual şi funcţionarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul Poliţiei Locale Sector 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Poliției Locale Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului I și Raportul de specialitate întocmit de către Biroul Resurse Umane și Pregătire Profesională;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Poliției Locale Sector 1 și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și lit. e) și lit. f) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit prevederilor art. 1 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2029 din 24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 304 pentru Poliția Locală Sector 1;

Luând în considerare avizul favorabil al Poliției Locale Sector 1 înregistrat sub nr. 18424 din 20.07.2017 privind statul de funcții al Poliției Locale Sector 1;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 228 din 31.07.2017 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

De asemenea, urgența promovării acestui act este justificată de intrarea în vigoare, începând cu data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal dar și de faptul că Sectorul 1 al Municipiului București, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp și fără întârzieri, plata întregii game de prestații gestionate de aparatul de specialitate;

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Poliției Locale Sector 1;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 1 ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază brute ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Poliției Locale Sector 1, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul contractual și funcționarilor publici din cadrul Poliției Locale Sector 1 salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Directorul general al Poliției Locale Sector 1, cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Poliției Locale Sector 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.4. (1) Primarul Sectorului 1 și Poliția Locală Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.

Nr.: 7

Data: 31.01.2018

ANEXA 1

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1


Ai'irzXA LA i-iOi,CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULU11PROPUNERE PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE DIN CADRULPOLIȚIEI LOCALE SECTOR 1 STABIL

11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) DIN LEGEA NR. 153/2017 PRECUM ȘI ART.l DIN HOTĂRÂREA NR.846/2017

INDEMNIZAȚIE PRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 9*1.900 lei

17100

INDEMNIZAȚIE VICEPRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 8*1.900 lei

15200

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIEN

T

GRADAȚIA

0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 1

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

3

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*1.900 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE

POTRIVIT LEGH NR. 153/2017

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIEN

T

GRADAȚIA

0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 1

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

2

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

3

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*1.900 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

AUDITOR

SUPERIOR

S

3.70

7030

7558

7936

8333

8542

8756

AUDITOR

PRINCIPAL

S

3.60

6840

7353

7721

8108

8311

8519

AUDITOR

ASISTENT

S

3.50

6650

7149

7507

7883

8081

8284

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, POLIȚIST LOCAL

SUPERIOR

S

3.40

6460

6945

7293

7658

7850

8047

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, POLIȚIST LOCAL

PRINCIPAL

s

3.10

5890

6332

6649

6982

7157

7336

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, POLIȚIST LOCAL

ASISTENT

s

2.90

5510

5924

6221

6533

6697

6865

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, POLIȚIST LOCAL

DEBUTANT

s

2.80

5320

5719

6005

6306

6464

6626

POLIȚIST LOCAL

SUPERIOR

SSD

2.70

5130

5515

5791

6081

6234

6390

REFERENT, POLIȚIST LOCAL

SUPERIOR

M

2.30

4370

4698

4933

5180

5310

5443

REFERENT, POLIȚIST LOCAL

PRINCIPAL

M

2.20

4180

4494

4719

4955

5079

5206

REFERENT, POLIȚIST LOCAL

ASISTENT

M

2.10

3990

4290

4505

4731

4850

4972

REFERENT, POLIȚIST LOCAL

DEBUTANT

M

2.00

3800

4085

4290

4505

4618

4734

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGH NR. 153/2017

CONSILIER, INSPECTOR DE

SPECIALITATE

IA

S

3.40

6460

6945

7293

7658

7850

8047

CONSILIER, INSPECTOR DE

SPECIALITATE

I

s

3.10

5890

6332

6649

6982

7157

7336

CONSILIER, INSPECTOR DE

SPECIALITATE

n

s

2.90

5510

5924

6221

6533

6697

6865

CONSILIER, INSPECTOR DE

SPECIALITATE

DEBUTANT

s

2.80

5320

5719

6005

6306

6464

6626

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIEN

T

GRADAȚIA

0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

0

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

2

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

3

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 4

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*1.900 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

REFERENT

IA

M

2.30

4370

4698

4933

5180

5310

5443

REFERENT

I

M

2.20

4180

4494

4719

4955

5079

5206

REFERENT

n

M

2.10

3990

4290

4505

4731

4850

4972

REFERENT

DEBUTANT

M

2.00

3800

4085

4290

4505

4618

4734

MUNCITOR

CALIFICAT

I

M;G

1.66

3154

3391

3561

3740

3834

3930

MUNCITOR

CALIFICAT

n

M;G

1.61

3059

3289

3454

3627

3718

3811

MUNCITOR

CALIFICAT

III

M;G

1.56

2964

3187

3347

3515

3603

3694

MUNCITOR

CALIFICAT

IV

M;G

1.51

2869

3085

3240

3402

3488

3576

MUNCITOR

NECALIFICAT

0

G

1.46

2774

2983

3133

3290

3373

3458

Salariul de bază corespunzător gradației 0 se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți pentru gradația 0 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. ♦Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază și incluse în acesta, sunt următoarele:

a)    gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 0 cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

b)    gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 1 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de

bază;

c)    gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 2 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

d)    gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 3 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

e)    gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 4 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

DIRECTOR GENERAL

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1


local AL SECTORULU11


OySÎLIULUI


PROPUNERE PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE CONDUCERE ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DE CONDUCERE DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) DIN LEGEA NR. 153/2017 PRECUM ȘI ART.l DIN HOTĂRÂREA NR.846/2017

INDEMNIZAȚIE PRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată: 9*1.900 lei

17100

INDEMNIZAȚIE VICEPRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 8*1.900 lei

15200

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚnLOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

GRADUL I

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL I

COEFICIENT

GRADUL II

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADUL II

0

1

2

3=2*1.900 lei

4

4=3*1900 lei

DIRECTOR

GENERAL

S

6.70

12730

6.89

13091

DIRECTOR

EXECUTIV

s

5.79

11001

5.98

11362

DIRECTOR

EXECUTIV

ADJUNCT

s

5.29

10051

5.58

10602

ȘEF SERVICIU

s

5.00

9500

5.19

9861

ȘEF BIROU-AUDITOR

s

4.93

9367

5.16

9804

ȘEF BIROU

s

4.83

9177

5.06

9614

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR

CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

ȘEF SERVICIU

s

5.00

9500

5.19

9861

Salariul de bază corespunzător gradului I și II se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

*Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

♦Salariul de bază individual al directorului general se stabilește, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația viceprimarului Sectorului 1 al Municipiului București.

DIRECTOR GENERAL, SORIN BĂLOI