Hotărârea nr. 69/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 27.02.2018 privind aprobarea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Sectorul Ҫankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Sectorul Qankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia”

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Relații Internaționale, Derulare Programe Europene ;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe - Direcția Drept Internațional și Tratate, nr.H2-2/1530/07.08.2017 și Nr.H 2-2/3185/03.01.2018, ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr.87717/25.07.2017 și Nr.157959/08.01.2018, precum și de HCGMB prin care prin care s-a acordat împuternicirea expresă , către Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea „ înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Sectorul Qankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia”,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.p) și art.115 alin.(l) lit.b), din Legea nr. 215/2001 a adminstrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă „înțelegerea de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Sectorul Qankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local, înțelegerea de cooperare menționată la articolul 1.

Art.3.- (1) Primarul Sectorului 1 și Compartimentul Relații Internaționale, Derulare Programe Europene vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.


ÎNȚELEGERE DE COOPERAR între

SECTORUL 1 al MUNICIPIULUI BUCUREȘT Și

SECTORUL țANKAYA al MUNICIPIULUI ANKARA din REPUBLICA TURCIA

Sectorul 1 al Municipiului București din România și Sectorul Qankaya al Municipiului Ankara, Republica Turcia denumite în continuare Părți, ca urmare a negocierilor amiabile, potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislațiile în vigoare din România și din Republica Turcia,

Dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale pe termen lung, în baza principiilor egalității și avantajului reciproc,

Convinse fiind că această nouă formă de cooperare va contribui la consolidarea relațiilor tradiționale de prietenie dintre Părți, precum și la dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administrației publice locale,

Au convenit următoarele:

Art/co/u/1-OBIECTIVE

a)    Creșterea capacității instituționale a autorităților publice locale din localitățile lor;

b)    Cunoașterea modului de viață și a tradițiilor specifice locuitorilor din Sectorul 1 al Municipiului

București și din Sectorul Qankaya al Municipiului Ankara;

c)    Identificarea elementelor comune din programele de dezvoltare economică și socială ale administrațiilor din cele două unități administrativ-teritoriale, care pot fi incluse în proiecte și programe specifice domeniilor de cooperare stabilite în prezenta „înțelegere de cooperare";

d)    Evidențierea priorităților și intereselor convergente în cadrul cooperării;

e)    Inițierea și promovarea schimburilor de experiență, a parteneriatelor și a altor forme de cooperare între instituții, organizații neguvernamentale și societate civilă;

Articolul 2- DOMENII DE COOPERARE

în baza principiilor cooperării bilaterale, a încrederii, egalității și avantajului reciproc, Părțile vor dezvolta relații de cooperare în următoarele domenii:

a)    Administrație publică locală;

b)    Economie și cultură;

c)    Protecția mediului înconjurător;

d)    Conservarea și promovarea patrimoniului cultural;

e)    Artă, educație, sport, turism și programe pentru tineri;

f)    Alte domenii de cooperare din sfera de competență a părților.

Articolul 3 - MODALITĂȚI DE COOPERARE

a)    Pentru materializarea obiectivelor prevăzute la Art.l și a domeniilor de cooperare prevăzute la Art.2, vor fi elaborate programe și proiecte specifice.

b)    Pentru cunoașterea modului de organizare și administrare locală, Părțile vor efectua vizite reciproce ale reprezentanților lor - delegații oficiale și/sau echipe de specialiști în domeniile convenite în prezenta înțelegere.

c)    Autoritățile locale vor efectua schimburi de experiență cu privire la modalitățile de comunicare cu locuitorii celor două sectoare și soluționarea problemelor specifice administrației locale. în acest context, Părțile vor sprijini crearea asociațiilor de prietenie pentru dezvoltarea relațiilor în diferite domenii de interes comun.

Articolul 4 - ASPECTE FINANCIARE

Părțile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în cursul prezentei înțelegeri de cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.

Articolul 5 - COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR DE COOPERARE

a)    Fiecare parte va desemna un coordonator care va urmări implementarea eficientă a înțelegerii de cooperare.

b)    Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare a proiectelor comune și vor propune acestora acțiuni suplimentare pentru derularea lor.

Articolul 6 - AUTORITĂȚI COMPETENTE

(1)    Autoritățile competente pentru aprobarea, implementarea și controlul activităților, proiectelor și programelor ce se vor derula, în domeniile enunțate anterior, sunt cele nominalizate în legislațiile în vigoare din România și Republica Turcia;

(2)    Părțile se vor informa reciproc, în timp util, cu privire la procedurile și documentele specifice necesare inițierii și derulării programelor de cooperare.

Articolul 7 - SOLUȚIONAREA DIFERENDELOR

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înțelegeri de cooperare se va soluționa amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe.

Articolul 8 - MODIFICAREA „înțelegerii de cooperare"

Prezenta înțelegere de cooperare poate fi modificată sau completată prin acord reciproc, cu „Acte adiționale" și/sau alte acte juridice agreate de Părți. Modificările și completările produc efecte de la data semnării.

Articolul 9 -APLICARE, DURATĂ și DENUNȚARE

(1)    Prezenta înțelegere de cooperare se încheie pentru o perioadă nedeterminată și produce efecte de la data semnării;

(2)    „înțelegerea de cooperare" poate fi denunțată de către oricare Parte, prin notificare scrisă adresată celeilalte Părți; în acest caz, la o lună de la primirea Notificării, prezenta înțelegere de cooperare își încetează valabilitatea.

(3)    încetarea prezentei „înțelegeri" nu va afecta desfășurarea programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, exceptând situațiile în care „Părțile"

au convenit altfel.

Semnată la..................., la data de....................., în două exemplare originale, în limbile română, turcă

și engleză, toate textele fiind egal autentice. în caz de diferende de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru    Pentru

Sectorul țankaya - Municipiul Ankara din Republica Turcia


Sectorul 1 al Municipiului București din România


Primar,


Primar,

DANIEL TUDORACHE