Hotărârea nr. 66/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 27.02.2018 prin care se împuterniceşte preşedintele de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1 să semneze Acordul Consiliului Local al Sectorului 1 solicitat prin certificatele de urbanism, pentru cartierul Henri Coandă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se împuternicește președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 să semneze Acordul Consiliului Local al Sectorului 1 solicitat prin certificatele de urbanism emise de primarul Sectorului 1 pentru reglementări urbanistice în cartierul Henri Coandă

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 10 alin (2) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin OG 35/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de informarea nr.K/407/19.02.2018, transmisă către Comisia de administrare a domeniului public, de organizare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător - domeniul urbanism și amenajarea teritoriului, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de adresele formulate de cetățenii Sectorului 1 al Municipiului București și având în vedere că printre documentele solicitate prin Certificatul de urbanism, la secțiunea “Alte avize/acorduri: declarații notariale; acorduri vecini”, cu referire la imobile edificate în Cartierul Henri Coandă se solicită "Acord Consiliu Local Sector 1 ”,

în temeiul art.45 alin.(l) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se împuternicește președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 să semneze Acordul Consiliului Local al Sectorului 1 solicitat prin certificatele de urbanism emise de primarul Sectorului 1 pentru reglementări urbanistice în cartierul Henri Coandă.

Art.2. -(1) Primarul Sectorului 1 și persoana nominalizată la art.l, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.Nr.: 66

Data: 27.02.2018