Hotărârea nr. 65/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 27.02.2018 privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României, precum şi stabilirea măsurilor educative care însoţesc distribuţia laptelui, în anul şcolar 2017 – 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția laptelui, în anul școlar 2017 - 2018.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția laptelui, în anul școlar 2017 -2018,

Ținând cont de raportul de specialitate elaborat de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si a Unităților Sanitare Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3, art. 4, precum și art. 18 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,

Luând în considerare ordinul Prefectului municipiului București nr. 959/24.10.2017 privind înființarea Comisiei 'municipiului București pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;

în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1,

în temeiul art. 45, art. 80, art. 81 și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- (1) Se aproba lista produselor ce vor fi distribuite în anul școlar 2017 - 2018 în vederea implementării Programului pentru școli al României în perioada 2017 -2023.

(2) Produsele ce vor fi distribuite în anul școlar 2017 - 2018 sunt următoarele:

lapte tratat termic - UHT - 200 ml/portie;

- produse de panificație - corn sau baton - 80 grame/portie.

r „oOIjmh anul școlar 2017-


Art. 2.- Se aprobă următoarele măsuri educative ce vor însoți distri 2018, în funcție de posibilitățile organizatorice:

a)    organizarea de concursuri tematice legate de consumul de lapte, inclusiv degustarea de alte produse lactate care nu se distribuite în anul școlar 2017 - 2018 în cadrul Programului pentru școli al României și/sau miere, cu acordarea de premii;

b)    organizarea de zile tematice dedicate consumului de lapte și produse lactate sau de activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate.

Art.3.- Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor educative prevăzute la art.2, Consiliul Local, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, va beneficia de sprijinul și asistența Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și a Direcției pentru Agricultură a Municipiului București, conform prevederilor legale.

Art.4.- (1) Primarul Sectorului 1, Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va comunica în copie prezenta hotărâre:

a)    Instituției Prefectului Municipiului București,

b)    Direcției Management Economic,

c)    Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar si a Unităților Sanitare Publice Sector 1,

d)    Inspectoratului Școlar al Municipiului București,

e)    Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură a Municipiului București,

f)    Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București,

g)    Direcției pentru Agricultură a Municipiului București,

h)    Comisiei Municipiului București pentru aprobarea Programului pentru școli în perioada 2017 -2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 - 2018.

Nr: 65

Dată: 27.02.2018