Hotărârea nr. 63/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 27.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Timișului nr. 29, sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. TIMIȘULUI NR. 29 -SECTORIAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 690bis/26.02.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 208/26.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. PMB nr. 7551/13.07.2017.

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing.

Daniel Ghe. Stanciu Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din publice locale nr. 215/2001, republicată,


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. TIMIȘULUI NR. 29 -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 208/26.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.-Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.Nr. : 63

Data : 27.02.2018

MU1NICIP1UE BUCURI Șl I

® SECTORUL!


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


www.primariascctorl. ro


Ca urmare a cererii adresate de Stan Iosif Ionul cu adresa în Str. Jiului nr. 121, sector 10.05.2017, completată cu nr. 5660 din 13.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/200 urbanismul, cu modificările și completurile ulterioare, se emite următorul.    _

PENTRU '

PUD - STR. TIMIȘULUI NR. 29 - SECTOR 1 Construire imobil de locuințe colective S+P+2E+M ( 9 apartamente)

Prezentul Aviz înlocuiește Avizul Arhitectului Șef nr. 206/15.02.2018 în ceea ce privește

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 478,00 mp, proprietate privată conform mențiuni^

270888, eliberat la data de 19.02.2018.

INIȚIATOR: STAN IOSIF IONUȚ PROIECTANT: S.C. SISTEM C S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb.Constantin N. Caraman (RUR: D20, E). ’

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin’ imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str. Timișului nr.27; Est - str. Inovatori lor rir-T^Cșf nr .4; Vest —artera de circulație str. Timișului, Sud- str.Timișului nr. 31.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. 269/2000 cu valabilitatea prelungită prin H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.538/28/T/721 din 06.04.2017. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTntax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, Hmax. = IOm(comișă). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construita.
Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctual cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai in cazul in care pe această limită existădeja calcanul unei clădiri principale de locuit.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min.3,00m, cu etajele ieșite in consolă, cu max. 0,50m față de planul vertical al fațadei, stânga - la limita proprietății, cu doua curți de lumina pe zona mediana. Se prezintă acord notarial vecin Str. Timișului nr.27, autentificat sub nr. 5492 din 15.12.2016 - BNP Andreea Dana Radulescu.


Retrageri minime față de limita posterioară - 6,50m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Timișului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 7551/13.07.2017

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Daniel Ghe. Stanciu.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Constantin N. Mihalache.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/8/18.01.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.538/28/T/721 din 06.04.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bnciuvyii. ir, c:;-:i;l neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, proccdtjțjKf5»tJi6’riltlaiȚ/jRlțtțxî aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

PRIMAR» ATOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVINtJ SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII IN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol I222 Tel. +40-21-3) 9.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: rcaistraturaittprimaritisl.ro httD://www.priniariaseetorl .ro


ANEXĂ LA HOTĂRĂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11

-Nr.


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STR. TIMIȘULUI NR.29 IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+M


Zona LI a conf. P.U.G

POTm«x=45% CUTmax= 1.3

Zona LI a propus in P.U.D

POTpROPUS = 45% CUTpropus= 1.3


NUMĂRUL UNITĂȚILOR

9 UNITATI LOCATIVEPLANȘA A-2

TARI URBANISTICE 1:500


FUNCȚIUNI QHIBS FUNCȚIUNI MIXTE


LEGENDANr.

pct.

X

Y

1

331215.769

583157.350

2

331220.590

583159.952

3

331223.687

583161.624

4

331226.327

583163.049

5

331222.448

583170.046

6

331217.395

583179.159

7

8

331214.720

583183.985

331209.850

583193.112

9

331208.443

583195.748

10

331207.117

583198.233

11

331204.952

583197.058

12

331200.149

583194.454

13

331196.549

583192.501

14

331198.018-

583189.814


CIRCULAȚII

rz~:


1 CIRCULAȚII I CAROSABILE

I CIRCULAȚII I PIETON ALE


SCARA 1:500

] LOCUINȚE INDIVIDUALE j LOCUINȚE COLECTIVE ] ANEXE / MAGAZII I CURȚI


REGLEMENTARI

I EDIFICABIL MAXIM PROPUS I LOCUINȚE COLECTIVE


X X ACCES CAROSABIL ^X ACCES PIETONAL

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT

ALINIEREA CLĂDIRILOR


1 RETRAGERI FAȚADE t LIMITA DE PROPRIETATE

Supr. parcela studiata -

478.00mp

100%

D    T OZ COZ

Supr. construita -

127.00mp

26.5%

r.U.I.-26.5/0

Supr. curte -

351.00mp

73.5%

Supr. deșt. construita -

127.00mp

C.U.T.-0.265


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

Supr. parcela studiata -    478.00mp

100%

Supr. construita -    215.10mp

Supr.trotuare/platforme -    167.30mp

Suprafața spatii verzi -    95.60mp

45%

35%

20%

Supr. deșt. construita -    621.40mp


P.O.T.-45%
C.U.T.-1.3

SE ADMITE UN NIVEL MANSARDAT ÎNSCRIS IN VOLUMUL ACOPERIȘULUI, IN SUPRAFAȚA DE MAXIM 60% DIN ARIA CONSTRUITA IN CAZUL MANSARDELOR, SE ADMITE O DEPĂȘIRE A C.U.T. PROPORȚIONAL CU SUPLIMENTAREA A.D.C. CU MAX 0.6 DIN A.C.

IN CONSECINȚA SUPRAFAȚA TOTALA CONSTRUITA DESF. VA FI DE 750.40MP ECHIVALENTUL UNUI CUT = 1.57


PARCAREA SE VA ASIGURA IN INCINTA - 9 LOCURI DE PARCARE NUMĂRUL DE LOCURI DE PARCARE - CONFORM HCGMB 66/2006


STAMPILA R.UȚ.R. X x    ft

SEMNĂTURĂ

bl    WsS

— P

CoȚj .

3HL ' */


PLANȘA A-2 REGLEMENTARI URBANISTICE


IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+M

L

STR. TIMIȘULUI. NR.29. SECT. 1. BUCUREȘTI

BENEFICIAR: STAN IOSIF - IONUT

PROIECTANT GENERAL: SC Sistem C srl. București

J40 /3669/1992, RO 3385688

Set Proiect: arh. Constantin MIHALACHE

întocmit: urb. Constantin CARAMAN

Coordonator: arh. Constantin MIHALACHE