Hotărârea nr. 62/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 27.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru și Pavel nr. 7, sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. PETRU ȘI PAVEL NR. 7-SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 670/22.02.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 196/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. PMB nr. 23884/30.01.2018.

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Daniel Ghe. Stanciu

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. PETRU ȘI PA VEL NR. 7 -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 196/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.


CONTRASEMNEAZĂ,Nr.: 62

Data : 27.02.2018

«("ij


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

® SECTORUL!

www.primariascctorl ro


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Zuluf Ștefan cu adresa în Germania, oraș Offenbaeh, kAh»)rtitJAtM<DTAnA»fe*iG(DhS>t)ULUI I 49415 din 20.12,2017, completată cu nr. 471 Idin 07.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.3t5OC<MIlA(n'86CirOfittjhlalL)Ma teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


re, se cinite u


PUD


AVIZNR.

PENTRU

STR. PETRU ȘI PAVEL NR. 7 - SECTOR 1 Construire locuință individuala P+1EGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 252,00 mp ( 250,00 din măsurătorile eady mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 271558, eliberat la data de I 1.01.2018.

INIȚIATOR: ZULUF ȘTEFAN, ZULUF NICULINA ANA PROIECTANT: S.C. LA CONS 43 STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Roxan S. Tanase (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiat învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație str Peîrțkșl+Lf^ nr.8; Vest - str. Petru si Pavel nr. 7A; Est - str. Petru si Pavel nr.5,

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lle -locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau fără rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2018/205/P/46399 din 29.11.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.=60%, CUTmax.= 1,2 pentru P+l E (Hmax. = 7,00 m). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective. Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea Iu cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - la limita proprietății. Se prezintă acord notarial proprietar str. Petru si Pavel nr.5, autentificat sub nr. 155/06. 02.2018 - BNP Simion Cristina Dcnisa; dreapta - min.3,00m,

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 9,70 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se va realiza din str. Petru și Pavel, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 23884/30.01.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Daniel Ghe. Stanciu.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică insusita de urb. Roxana N. Tanase și studiu de însorire însușit de arh. Oana Andreea Caplescu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 2/17/25.01.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate eu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.2018/205/P/46399 din 29.11.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptărit documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou ,

Raluca Mihaela Epifanv«rPRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROQ1
\nclnde parcelele tid - str. Sălajeni


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul/l București; 011222 Tel. +40-21-319.10.13; Fâx: +40-21-319.10.06 Email: rcgistraturaifl primurias 1 .ro httn://www.primariaseetorl .ro


IE 208630


IE 201070


<■<? .-20


IE 201071


0A


IE 204883


IE 205S04


12,0 m


E 231665.


E 258370


IE 209648


RECTORUL I AL


IE 205159


!24234


IE 214403


Joc:wm«iîitn    a-.-.zite

□ constru:l:nr:p;-dus« - i steril maj-ai ca cadaif- »• car.» L-:i-a


IE231091


Secțiune strada Petru si Pavel


RUR


Raxjra


TĂNASE


GROWUlARHIIcChl

/ OfNROtA^MA


5242


ana-Andree; i CĂPLESCU


gjgclQirffoptdgmmnjl


BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

S teren = 250 mp

S teren = 250 mp

SC = 83 mp (locuința + anexe)

SC = 78 mp

SD = 83 mp (locuința + anexe)

SD = 156 mp

POT = 33,20%

POT = 32%

CUT= 0,33

CUT= 0,64

Rh max = Parter

Rh max = P+1E

S spatii verzi = 28 mp (11,2%)

S spatii verzi = 89 mp (35,6%)

S circulații = 138 mp (55,2 %)

S circulații = 65 mp (26%)


OCPI București, B-dul Expediției, nr. 1A, sector 1, București Data: 15.01.2017 întocmit: Mihaela Radu


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

str. PETRU SI PAVEL, nr. 7, sector 1, București


RFHI FMFMȚARI URBANISTICE

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

LOCALA L-SECTORULUII


LEGENDA:

LIMITE

- —H Limita de sttr


Limita parcelei care a documentația PUD Suprafața teren =

Limite de propietati CONSTRUCȚII EXISTENTE

FUNCȚIUNE LOCUINȚA Anexe gospodărești Teren amenajat Edificabilul maxim propus Aliniere front stradal CIRCULAȚII Circulații pietonale Circulații carosabile LAI Acces AUTO / PIETONAL


REGLEMENTĂRILE PROPUSE:


Terenul este cuprins in PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 in subzona L1e.

POT maxim propus = 32% (<60 maxim admis) CUT maxim propus = 0,64 (<1,2 maxim admis) pentru regim de înălțime P+1E


H maxim cornișa = 7,00 m (pentru P+1E)

SC LA CONS 43 STUDIO srl LC43 STUDIO j4o/-) 367/2007 cui 20760458

nr. pr.

24A/2017

Titlu proiect:

LOCUINȚA P+1 E

Hagi Ghita 43, București    office@lc43studio.ro

Faza: PUD

Adresa:    STR. PETRU SI PAVEL nr. 7

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Specificație

Nume

Semnătură'

Data: 12.2017

SEF PROIECT

arh. OANA ANDREEA CĂPLESCU

Format: A3

Beneficiar:

ZULUF ȘTEFAN

PROIECTAT

arh. urb. ROXANA MARCULESCU

Scara: 1:500

DESENAT

®rh. OANA ANDREEA CĂPLESCU

PI. nr. U08

Titlu planșa: REGLEMENTARI URBANISTICE