Hotărârea nr. 60/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 27.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mihai Viteazul nr. 84, sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. MIHAI VITEAZUL NR. 84 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 699/22.02.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 194/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. PMB nr. 21962/08.12.2017;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Marcș.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr, 769/71.12.7000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local dc implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism si dc amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art.. 45 alin. (2) lit. c) art. 81 alin. (2) publice locale nr. 215/2001, republicată,


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. MIHAI VITEAZUL NR. 84 - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 194/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.-Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.-Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.Nr.: 60

Data : 27.02.2018

www.primariascctorl ,ro


pentru cetățean, . 'tru l anăstarc

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Ionescu Constantin-Lucian cu adresa în str. Veroniea Miele nr. 20, bl. M6, se. D, ap. 171, sector 1, București, înregistrată la nr. 41626 din 24.10.2017, completată cu nr. 5772 din 14.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ NR.

PENTRU

PLD - STR. MIHAI VITEAZUL NR. 84 - SECTOR I


Extindere și supraetajare locuință individuală parter, regim final de înalt

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 293,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor i in Extr; 270726, eliberat la data de 14.12.2017.

INIȚIATOR: IONESCU LAURA LUCICA, IONESCU COSTIN LUCIAN PROIECTANT: S C. HOLIDAY D’SIGN CONSULT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arhitect diplomat Beatrice V. Băluță (RUR: E) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str. Doamna Stanca nr.2; Sud Mihai Viteazul; str. Mihai Viteazul nr. 84; Est - str. Mihai Viteazul nr. 82; Vest - str. Doamna Stanca nr. 2A.
PREVEDERI PUGZ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbtnțism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzomrȚupȘț'ianajarL.le -locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau fără rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris in- volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 573/54/M/8687 din 19.04.2017.


Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%; CUTmax.= 1,2 pentru P+l E; înălțimea maximă a clădirilor va fi P+l E (7,00 metri). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective. Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul de pe parcela alăturată și se vor retrage fașă de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri. Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.


PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - retras cu minim 3,00 metri; dreapta - la limita de proprietate (se prezintă acord notarial cu încheierea de autentificare nr. 265/26.01.2018, B.I.N. Andreea Dana Rădulescu).

Retrageri minime față de limita posterioară - la limita de proprietate.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Mihai Viteazul, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 21962/08.12.2017. Se prezintă Extrasul de Carte Funciară nr. 270725,


eliberat la data de 19.09.2017, cu înscrieri privitoare la sarcini - intabulare drept de servitute exclusivă de trecere, pe o suprafață de 14,50 mp pe partea dreaptă, asupra imobilului înscris în Carte Funciară nr. 270725, în favoarea imobilului eu nr. cadastral 270726. ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.l. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Dinu Adrian și ilustrare volumetrică însușită de arh. diplomat Beatrice Băluță.

în unna ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/9/14.1 1.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 573/54/M/8687 din 19.04.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia,,jyoccdura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou ,

Raluea Mihaela EpLFrim
PRIMĂRIA A F06:l<dERTIFICATA ISO 9001 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT calității In "urma auditului de CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN45012 'AEROO"Intocmț

AndraBd. Banu Manta nr. 9, SeJtorul l București; Ol I222 Tel. +40-21 -319.10. fc; Fax: +40-21 -319.10.06 Email: regislraturațaiprimariasI .ro httn://www.nrimariasector I .ro


Umila de croprielaloPLAN CAdÂșTRAL SC^JR^1:500 aferent imobilului situ    'Viteazul nr.84, sector 1, București


IE226194


LEGENDA


IE243745Plan Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE Șl SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDMDUAlĂPARTER EXISTENTĂ RhfnakP+1E

Rl ICIIRFRTI RFCTOR 1

Str. Mihai Viteazul, nr.84Jot2

ANALIZA SmjATIEI PROPUSE


IE214351


LIMITA ZONEI STUDIATE

r"--*! TEREN CARE A IL.=.<=J GENERAT P.U.D.-ul$7% Pi.Af /', aViZâRH Nr. ,, jg„

IE208339


'Vin

ALINIERE CLĂDIRI

L\

LIMITELE DE PROPRIETATE ALE PARCELELOR

NUMĂR POȘTAL L \ .$1 ii <■ .    '

COTELE TERENULUI CARE A GENERAT P.U.D.-ulLOCUINȚE INDIVIDUALE MICI EXISTENTE CLĂDIRI ANEXE

PARTER    __

CONSTRUCȚII NEPRELUATE IN CADASTRU

SPAȚII VERZI AMENAJATESITUAȚIA EXISTENTA

S teren = 293 m2 (conform măsurătorilor cadastrale și din acte)


REGLEMENTARI conform R.L.U.

IE24102


Coordonate pct de contur


Xțm]


Lungimi laturi 1)


tmU/ng*r>


CAROSABIL

.z, ;

TEREN CU DESTINAȚIA CURȚI-CONSTRUCȚII


IE264919


7E

6 332743,633 )' 332744:012 0 332726143 8 332726.384


581163.372 581162.845 581162 165 681167.574 581168,337


1.00 0 78

18 67 080

17.14


lo.

cc

nr


SERVITUTE DE TRECERE 80 CM conform convenție

constituire servitute de trecere nr.616din 15.09.2017


aferent P.U.G.

L1e - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/sau fără rețele edilitare

-

'o/ ,


itp


S(1Cc)=14 5lmp P=38,3Bm

Coordonate pct.de contur


I-1 CONSTRUCȚIE PROPUSA

I__! P+1E

r-u (.IiiLifil'fi Oi !    .... J'.''.

,_    , ACCES AUTO Sl PIETONAL

EXISTENT Sl PROPUS


IE222057


P.O.T. max.= 60 %    II S

C.U.T. max.= 1,2 ( P+1)în caz dl man6

admite o depășire a CUT proporțional cu__

suplimentarea ADC cli    CONSILIULUI

H max.= 7 m ( P+1) |    ' LOCAL AL SECTORULU11

2-


ardelor, se


Documentatii cadastrale avizate

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

‘Parcările vor fl asigurate în

Incintă cf. HGMB 66 din 06.04.2006

Suprafața

(mp)

Procent

(%)

SUPRAFAȚA TEREN

293.00

100%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA max.

102,55

35%

SUPRAFAȚA DESFASURATA

205,10

P+1E

ALEI Sl PLATFORME BETONATE

106,40

35%

SPATII VERZI

87,90

30%

P.O T

35%

C.U.T

0.7

LOCUINȚA INDIVIDUALA

1

NR. TOTAL

LOCURI DE PARCARE

2

arte funciaraN[m]


Eimj


Lungimi

laturi

D(l,l+1)


OCPI București, B, Data: 02.03.201 întocmit: ing.Mil| fia C


332775.679

332773.009

332771.962

332770.966

332757.461

332760.858

332760.681

332760.398

332759.547

332743.147

332744.112

332771.693


581328.249

581319.260 581315.735 581312.383 581316.649 581327.302 581328.390

581329.261 581329.788 581334.753 581337.804 581329.455

S C HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.


ARHITECTURA


SEF PROIECT


PROIECTAT


ar i Beatrice Băluță


ar î Beatrice Băluță


S(1Cc)=293mp P=98.30m


DESENAT


an Beatrice Băluță2 7 FEB 2018


ĂETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUA EXISTENTĂ. Rh final= P+1E

curesli. str.MIhai Viteazul, nr. 84,lot 2, sector. 1


IONESCU COSTIN-LUCIAN


BENEFICIAR


PLAN DE REGLEMENTARI


DATA

SEPTEMBRIE 2017PROIECT

1105/

2017


PLANȘA


U8


P.U.D