Hotărârea nr. 6/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) - (4), art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și lit. e) și lit. f) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 77/31.05.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform căruia s-a stabilit numărul maxim de posturi de 175 pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/30.05.2017 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

în vederea stabilirii începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază brute ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul contractual și funcționarilor publici din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, se face cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.4. (1) Primarul sectorului 1 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2)Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției Prefectului Municipiului București și Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.Nr.: 6

Data: 31.01.2018

WEX\ NR.. 1 la Procesul verbal nr


{2/t3.o'-2oi&SALARII DE BAZA PENTRU EL NCȚIONARil Pi BLICI DE EXECUȚIE ȘI PERSONALI 5 ON &RACT ?..T,z DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A    '

STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4)    “    v


PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (3) LI 1. E) ȘI LIT. F) DIN LEGEA NR. 153/2017

i i NCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL    COEFICIENT

STUDIILOR ^ADATLA

S ALARIUL DL BAZĂ GRADAȚIA

0

SALARII I. DE BAZ A GRAD ATI A

1

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA

2

SALARIUL DE BAZĂ GRADA FI A

3

-    3 <-

S.Al ARTl L DE BAZĂ GRADAȚIA

4

SALARII L DE BAZĂ

GRADAȚIA

5

i

0

I

3

4-3*1 400 lei

5- 4-r|4*7.5"»i

6- 5+(5*5?<>)

/-- 6—(6*5°6)

8=7 17*2.5'',4

4= X-i8*2.5°o!

S ALAR1I DE BAZĂ CL RESPECTAREA NOMENCLATORULUI SI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRAȚIA LOCALA STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

CONSILIER,

C ONSILIER JURIDIC, INSPECTOR

SUPERIOR

S

4.42

8398

9028

9480

9954

10203

10459

CONSILIER,

(ONSILIER

Jl RIDIC, INSPECTOR

PRINCIPAL

s

4.03

7657

8232

8644

9077

9304

9537

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC.

INSPECTOR

ASISTENT

S    3.77

7163

7701

8087

8492

8705

8923

CONSILIER,

CONSILIER

JU RIDIC, INSPECTOR

DEBUTANT

S    2.80

5320

5719

6005

6306

6464

6626

REFERENT

SI PERIOR

M    2.99

5681

6108

6414

6735

6904

7077

REFERENT

PRINCIPAL

M 2.86

5434

5842

6135

6442

6604

6770

REFERENT

ASISTENT

M    2.73

5187

5577

5856

6149

6303

6461

REFERENT

DEBUTANT

M

2.00

3800

4085

4290

4505

4618

4734

/?

SALARII DE BAZA CC RESPECTAREA NOMENCL.ATORIUT S! IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DEN ADMINTSTRAȚEA LOCALA S I ABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

COEFICIENT

GRADAȚIA

0    i

SALARIUL

SALARILL

SALARILL

SALARILL

SALARILL

SALARILL

FLNCȚ1A

NTVELLL

DE BAZĂ

DE BAZĂ

DE BAZĂ

DE BAZĂ

DE BAZĂ

DE BAZĂ

STUDIILOR

GRADAȚIA

0

GRADAȚIA

1

GRADAȚIA

2

GRADAȚIA

3

GRADAȚIA

GRADAȚIA

5

î)

1

2

“5    |

gl    1

4 30.900 Ici

5=

6= 5-(5*5%)

7= 6-10*5%)

8=7 (7*2.5%)

9= S- (8*2.5%)

REFERENT

IA

M

2.99

5681

6108

6414

6735

6904

7077

REFERENT

I

M

2.86

54.34

5842

6135

6442

6604

6770

MAGAZINER

M

2.33

4427

4760

4998

5248

5380

5515

ȘOFER

I

M;G

2.29

4551

4678

4912

5158

5287

5420

MUNCI FOR

CALIFICAT

I

M;G

2.] 6

4104

4412

4633

4865

4987

5112

*Salariu! de bază corespunzător gradației 0 se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți pentru gradația 0 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

**Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum șl cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază și incluse în acesta, sunt următoarele:

a)    gradația 1 - de la .3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prev ăzut pentru gradația 0 cu cota procentuală de 7,5® o. rezultând noul salariu de bază;

b)    gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația I cu cota procentuală de 5°o. rezultând noul salariu de bază;

c)    gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 2 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

d)    gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 3 cu cota procentuală de 2.5® o, rezultând noul salariu de bază;

e)    gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 4 cu cota procentuală de 2.5%, rezultând noul salariu de bază.

*** Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

**** Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază. indemnizațiilor de încadrare, cu până la 50%. indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect și se acordă numai dacă cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din fonduri europene.

DIRECTOR GENERAL,

REPREZENTANȚII FUNCȚIONARILOR PUBLICI

ANEXA NR. 2 la Procesul vei bal nr


3 1 JÂN 2018


jDț. ȘEDINȚĂ


/?x7'

SAL ARII DE BAZA PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI<J3W()Nl/UC4^^iLXcd


PERSONALUL CON 1 RAC 1 UAL DE CONDUCERE DIN CADRUL


DIREC'I IEI GENERALE DE IMPOZITE ȘI LAXE LOCALE A SECj^RWM S I ABILI I E CONFORM AR I . 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 AVEN. (3>tfî. K) ȘI

LIT. E) DIN LEGEA NR. 153/2017    ' T


SALARII DL BAZA CI RESPECTAREA NOMENCI.A PORULUI Șl IERARHIEI I UN( ȚIILOR PUBLICE DIN

ADMINISI RA I IA LOCAI

, STABILEI E POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

LUNC 1 IA

NIVELUL

N I 'UDIILOR

COELICIEN 1 (.RADUL 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL I

COELICIEN 1 GRADUL II

SALARIUL DE BAZA GRADUL II

0

1

D

3 2*1 900 lei

4

5=4*1.900 lei

DIRECTOR

GENERAL

7 10

13090

7 40

14060

DIRI ( IOR GENERAL ADJUNCT

6.65

12635

6.95

13205

SEE

Sl RV K II

s

6.50

12350

6.76

12844

Șl 1 BIRUI

S

0.28

1 19.32

6.59

12521

NAI ARII Dl BAZĂCt RESPET 1 ARI \ NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI LUNCI IILOR CONTRACTUALE

DIA ADMINIS I le \ I I A l .O( ALA STABILI I'!'. POTRIVIT LEGII NR. 153/2017


ȘEL

SI- K\ ICIU

*Salai iul ele bază corespuuzăloi gradului I și II se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți cu salariul de bază minim brut pe țară ț.’.araniat în plată.

■‘^Salariile de bază prevâzule la gradul I și aradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim

Personalul care exercită activitatea de control llnaneiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază eu 10%.

1 'Personalul din instituțiile și/.au nnloriiâțile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate -lin fonduri europene ncimitlpi.rs.ibite be-rreiȚ iii/n le nc/p-u a%a -tiIui iilor ele hfizii,|idcimuzațiiloi de încadrare, eu pana la 50% indilcic.i! de uuiWurul de pi" ecu in cam est', impliea1. '.(.castă majoiare se aplieă propoi(ionul eu timpul electiv alocat acuvitățilei pentru lîccare proieei și se nco’elă numai dacă chcituieiilc de personal sunt eligibile a lî rambursate elin l'onelnri europene

CTOR GENERAL.

RSONAEUEUI ('(^R-AGÎUAI

ea Ionela Mihnekr


si]


12550


d.7ti


128 II
NN I II I’UNCȚIONARIEOR PUBLIC Stănculcscu Taliana.

Sârbii Li liana Petruta,


Nictl Cltlllelid

Ion luliana

Dude Mariana