Hotărârea nr. 58/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 27.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Manolescu nr. 22A sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. GRIGORE MANOLESCU NR. 22A - SECTORIAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 674/22.02.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 199/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. PMB nr. 11338/06.09.2016.

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. GRIGORE MANOLESCU NR. 22A - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 199/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.

Nr.: 58

Data : 27.02.2018

mm MUNICIPIU! RUCUKCȘn

vTSECTORl

www. primari as cc tor 1. ro

pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

Ca urmare a cererii adresate de Stancu Roxana Mirela Teodora cu adresa în str. Naum Ran București, înregistrată la nr. 23122 din 05.07.2016, completată cu nr. 1042 din 11.01.2018, în conform late cu |Li0GĂU'ĂL'9EG10 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite unnăto

AVIZ NR.    1 ?

PENTRU

PUD - STR. GRIGORE MANOLESCU NR. 22A - SECTOR Construire imobil de locuințe colective S+P+2E+M (9 apartamente)GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 588,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor di: 270731, eliberat la data de 18.08.2017.

INIȚIATOR: GHICA IOANA GABRIELA, PAVLOV DANIEL, LAZAR NICU    U «

PROIECTANT: S.C. ARHIS DESIGN S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Daniel M. Jitaru (RUR: D, E)


,<p


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD'incluîîlȚ-psrcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str. Maior Alex Câmpeanu nr.29; Sud - artera deieircujație'str. Grigore Manolescu; Est - str. Grigore Manolescu nr. 28; Vest - str. Grigore Manolescu nr. 28.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. 269/2000 cu valabilitatea prelungită prin H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1204/112/M/16675 din 31.07.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, Hntax. = lOm(cornișă). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - minim 3,00 metri, cu etajele ieșite in consolă cu max. l,00m fata de planul vertical al fațadei; stânga - minim 3,00 metri, cu etajele ieșite in consolă cu max. l,00m fata de planul vertical al fațadei;

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 4,50 metri spre dreapta lot, respectiv 8,00m spre stanga lot, cu etajele ieșite in consolă.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Grigore Manolescu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 11338/06.09.2016.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Anca Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Daniel M. Jitaru.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 12/12/19.09.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată dnraiadypnitabilitțite a certificatului de urbanism nr.1204/112/M/16675 din 31.07.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului 3 ucuKSfLjilLdîpSÎ'necopt firii documentației PUD în plenul Consiliului Local pritzj/Qiîni trebuie reluatîi-. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât


al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Ciol


fora trebuie reluata'. După aprobare, acesta rămâne valabil

Rii i

ȘRHITECTȘEp
piu Oprescu OIB
.OPRIMARIAl FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN -15012 ‘AEROQ"Bd. Banu Manta nr. 9. Sdetorul l București; Ol I222 Tel. +40-21-319. IOT 3; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registraturaarprimtiritisl .ro http://www.primariasectorl.ro


PLAN CADASTRAL scara 1:500 aferent imobilului situat in Str. Grigore Manolescu nr.22A, 22B, 28 sector 1, BucureștiRetragerile față de aliniamente și limite de proprietate vor fi după ctifn urmează:

-    4,50 m fata de limita nord - propr, particulara str. Grigore Manolecu nr. 28, lot 3 si 8.0 m fata de proprietate particulara str. Maior Alex. Campeanu nr. 29

-    2,50 m fata de limita sud - str. Grigore Manolescu

-    3,00 m fata de limita est - propr. particulara str. Grigore Manolecu nr. 28, lot 3

-    3,00 m fata de limita vest - propr. particulara str. Grigore Manolecu nr. 28, lot 1


PUD - PLAN URBANISTIC DE DETALIU

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+M
Str. Grigore Manolescu nr. 22A, sector 1, București

REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDA

LIMITE

H ■ -I LIMITA PARCELA P.U.D

I-......-I BALCON

LIMITA EDIFICABIL


BOWINDOU TERASA PARTER

ZONIFICARE FUNCȚIONALA l ZONA LOCUINȚE SANATATE


SCARA 1/500PRfiPUS_


anexa la hotărârea CONSILIUL J LOCAL AL SECTORULU11

Nr. -----CIRCULAȚII

CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE (TROTUARE) ALEE PIETONALA / PARCARE LA SOL ACCES PIETONAL


Nr.

ZONE FUNCȚIONALE

SUPRAFAȚA (MP) / %

PROPUS

1

ZONA LOCUINȚA INDIVIDUALA

246.36

41.82%

2

ZONA SPATII VERZI

176.7

30%

3

SPATII VERZI AMENAJATEE

176 7

30%

ZONA CIRCULAȚII

165.94

28.18%

ALEE PETONALA

1RR 94

2fi 18 %

TOTAL SUPRAFAȚA PUD

589

100%_


PLz

20] .....


o -4A


2.0

p

P

A

3'0

A

2.0

11.0


- profil transversal str. Grigore ManolescuACCES AUTO

INDICATORI URBANISTICI

Steren = 589 mp (din acte); reșp. 589.19 mp (mas. cad.);

S. constr. parter = 246.36 mp;

S desf. totala = 895.12 mp.

POTmax = 45%

CUTmax = 1.3

- in cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporționala cu suplimentarea ADC cu max 0.6 din aria construita Hmax la cornișa S+P+2E+M = 10,00 m Nr. apartamente:

Nr locuri de parcare: 13 locuri de parcare>8 la sjyjjsol a-5 la sol


arhis

design in every metre


CMUHN’JL

hm bomAhia

2504


. DESIGN h s.n-i- c/Z


Daniel

JITARU


S.C. ARHIS DESIGN SRL TEL/FAX:3019904 J40/9258/09072003 cod iban R068RNCB5078000016950ftf


ÎNTOCMIT


ÎNTOCMIT


SEF PROIECT


COORDONATOR


urb.Nicoleta Apavaloale,


uib.Manuela Negrilă Arh. Daniel Jitaru


Arh. Daniel Jitaru


’REZENTA PLANȘA CONSTITUIE PROPRII WRU CARE A POST EMSA CONSTnUE


7TȚ


EUjEAWfELECTl

TTUEtMNCALCAR


tic de Detaliu

Str. Grigore Manolescu nr. 22A, sector 1, București Beneficiar: GHICA IOANA-GABRIELA, LAZAR NICU, PAVLON DANIEL-JOSEF

REGLEMENTARI URBANISTICE

/2016

APRILIE 2016

FAZA

P.U.D.

SCARA

1/500

U05


./ALA A S.C. AR«S OEStGN SRL UTILIZAREA El LA ALTA LUCRARE DECÂT CEA CARE A LEGII DREPTURILOR DE AUTOR, REPRODUCEREA ESTE INTERZISA I