Hotărârea nr. 57/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 27.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Stegarului nr.151-153, sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Stegarului nr.151-153 - SECTOR 1

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 668/22.02.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 198/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. PMB nr. 22881/04.01.2018.

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist urb. Ana Maria Huțu.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), publice locale nr. 215/2001, republicată,


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - DRUMUL STEGARULUI NR. 151-153 - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 198/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.Nr. : 57

Data : 27.02.2018

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

www.primaria&cctorl . ro

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

u adi'esLOQAlciALsSE©TQRiLjlWjhi17. e Nf» ■ir, 3’ 2(H) 1 |)Ti v ti ni jrrit'j ay ii i pa


Ca urmare a cererii adresate de S C. BLACK OAK DEVELOPER &. CONTRACTOR S.R.L. înregistrată la nr. 47155 din 04.12 2017, completata cu nr. 2784/25.01.2018, în conformitate eu prevederi teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emile următorul:

11 FEB 2018


AVIZ NIL

PENTRU

PUD-DRUMUL STEGARULUI NR. 151-153 - SECTOR I Construire imobil de locuințe colective D+P+2E+M


(23 apartamente)    ,, .    .    ,w. v

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de I 200,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Exlr.isuyde Curte-D&ciițrâ nf. ’ eliberat la dala de 15 12.2017    11


INIȚIATOR: S.C. BLACK OAK DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L.

PROIECTANT: S.C. DACRA STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Dan M. Tudor (RUR: D, E)    ,

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFA IĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include pâwfltțle îftvpcinab;ăliiobi!ul<care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - proprietate litra nr. cadastral- Marin Vasile; Sud - artera de circulație DL. Piscul Radului; Vest - nr.

Cadastral 201023; Est - nr Cadastral 201206 PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate eu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Llc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele ncconslntile, prevăzute a II realizate prin viitoare operațiuni urbanistice, în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat). Se admite mansaidarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul este cuprins si in PUZ « Zona de Nord a Municipiului București- Sos. Odăi- Sos București- Ploiești- Slr. Jandarmeriei -Sos. Glie lonescu Sisestib - Sos. București Tatgovisle, Sectoi 1 » aprobat cu H C.G. M. B. nr.21/30.01 2014, hotarare anulata definitiv. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu sc află la mai puțin de 100 m față de imobile aliate pe aceasta listă, confonn informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1701/187/S/32680 din 06.10.2017. Indicatorii urbanistici reglementați: POT maxim = 45%, CUT maxim pentru înălțimi P+l = 0,9 mp. ADC/mp. teren, P+2 = 1,3 mp. ADC/inp teren. H max = lOm, (P+2); se admite un nivel inansardat înscris în volumul acoperișului, in suprafață de maxim 60% din aria construită

Retragerea minimă față de aliniament - la o distanță de minim 5.0 metri

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri

Retragerea față de limita posterioară a terenului - cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga min.4,00m; dreapta - min 4,00m.

Retrageri minime față de limita posterioară - min. 3,00 m

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizai spre neschimbate. Retragerile astfel definite sunt maximale -depășirea lor nu se admite

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se va realiza din Dr. Piscul Radului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 22881/04 01.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică Studiu de rețele însușit de urb. Ana Maria Hulo. Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de urb Dan M. Tudor și studiu de însoțire arh Octavian Eremia.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr 2/13/25.01.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care laee obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUD și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1701/187/S/32680 din 06.10.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 4501i-AEROQ’


Bel. Banu Manta nr. 0, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21-3 IO I0.I3; Fax: +40-21-3 19.10.06

Email: registratura^ primari.îs I .ro httr>://\vww orimaritiseetorl .ro


SFCTOR

L’L, i AL.

MUN.-*Ș? iCLL

.! BitCLfteȚTT'

X

PL\N /

z''

AVîz. Afli ii'

V ; ȘEF

Nr.....,


ApartamfrftiAIidcun-de parcare

Apartamente

23

Locuri de parcare

28


A*

H

p


Nr, Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(1,i+1)

X [m)

Y [m]

1

335039.801

583317.156

37.27

6

335010.631

583340.361

4 . 67

1 2

335006.979

583343.266

28.60

3

334990.933

583319.555

4.31

5

334994.745

533316.564

37.44

4

335024.045

583293.264

28.62

S (lCc)=1200mp P

=141.40m


Parcela (2Cc) Zona suprapunere strada PUZ

Nr. Per.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i, i+1)

X [m]

Y [ml

335006.979

583343.266

28.60

3

334990.983

583319.555

4 31

5

334994.745

583316.564

28.61

6

335010.631

583340.361

4.67

S(2Cc)=135mp P=

66.69m


BILANȚ TERITORIAL

Funcțiuni

Mp

%

Suprafața teren

1200

100

Construcții

540

45

Spatii verzi la sol

240

20

Circulații si platforme parcaj

420

35

Beneficiar: s.C. BLACK OAK DEVELOPER & CONTRACTOR SRL


Bucuroșii, Slr Argitloata, Nr5 Toi. 0314243730

ELABORAT

NUME

SEMNĂTURĂ

SER PROIECT

PROIECTAT

urb. Dan Tudor

urb. lulla Alexandrescu

/-LX

PROIECTAT

urb, lulla Alexandrescu