Hotărârea nr. 56/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 27.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dionisie Fotino nr.10, sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. DIONISIE FOTINO NR. 10 - SECTORIAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 679/22.02.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 203/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 203/15.02.2018 s-a emis în acord cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 11338/06.09.2016.

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:


în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “STR. DIONISIE FOTINO NR. 10 -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 203/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.

Nr.: 56

Data : 27.02.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

W SECTORUL!

www.primariascctorl ro


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Olteanu Anișoara cu adresa în Str. Piscului, nr. 18 București, înregistrată la nr. 8679/06.03.2017, completată cu nr. 2674/23.01.2018, în conformitate privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare, se emite uni

AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. DIONISIE FOTINO NR, 10 - SECTOR 1 Construire locuință individuală S+P+2E+M


bk-lli se. I, ut..7, an, 29. Sector 4,-

iĂ^»AlbAlfc10^PÂH§Ă)K®«eiLIULUI

n atorul: LOCAL AL SECTORULUI 1


Nr


2 7 FEB 2018


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață dc 225,00 mp (213,00 mp din măsurători cadastrale) proprietate privată'conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciara nr. 231897, eliberat la data de 17.01.2018.    xV    A

INIȚIATOR: OLTEANL ANIȘOARA CINA    V    V    /

PROIECTANT: S.C. URBAN ARHITECTURAL MANAGEMENT S.R.L    țlS (    J «j b

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: Urb. Alina Mariana C.N. Govorosciuc(RUR: D3,02l\    /    ]

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD Include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație Str. Dibnisie Fotino, ,Sud - Str. Pitaru Hristache nr. 11; Vest - Str. Dionisie Fotino nr.8, Est- Str. Dionisie Fotino nr. 12.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla -locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrclor de protecție. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015, dar se află in zona de protecție a mai multor monumente istorice inscrise pe Lista Monumentelor Istorice, lista anexă la Ordinul nr.2828/2005 al Ministerului Culturii, publicat în Monitorul Oficial al României nr.I 13bis din 15 februarie2016..

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax = 1,3 pentru P+2E. înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de limita cealaltă la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctual cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fl egală cu jumătate din înălțimea Ia cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:


Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min.3,00m; stânga - la limita proprietății.

Retrageri minime față dc limita posterioară - min. 5,5()m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Dionisie Fotino, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 15168/28.09.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Sc prezintă Aviz Ministerul Culturii și Identității Culturale - nr. 946/ZP/06.12.2017.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Alina Mariana C.N. Govorosciuc.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 6/3/1 1.05.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1568/104/A/21933 din 02.08.2016, prelungit până la data de 03.08.2018, emis de PrjfltiîFtecSj^cmrului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorul Mi (ertfi£ițuujî»S: va labilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea deX^rnb’âre este în vigoar^S


•V
Rttft-^SEF ■toba nu Oprescti.Olivi


PRIMĂRIA^ FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN -15012 'AEROQ-Bd. Banu Manta nr. 9, Sectarul I București; Ol 1222 Tel. +40-2, -319.10.13; Fax: 140-21 -319 10 06

Email: reaistrutuniid-nrimariasI ro httn://www.r>rimariasector I roIMOBIL LOCUINȚA; IMOBIL COLECTIVA LOCUINȚA

D+P+2E UNIFAMILIALA P


l * I I I I I I I I I I I 1 I I I I

< i


STR. TUDOR VIANU


STR. DIONISIE FOTINO


I £

! = i

I z I £ I £

«s

Î2

i

i


IMOBIL LOCUINȚA UNIFAMILIALA P


STR. DIONISIE FOTINO


IMOBIL

LOCUINȚA

COLECTIVA

S+P+2E+3Er

STR. PITARUL HRISTACHE


[ui

|2


& (

x ■ |Lu

j I 3

ZD H "(X x | IO

g

<    g ° o : „ = <

<    n ■ i_ •' t—

l?!| 1 JiL


IMOBIL LOCUINȚA UNIFAMILIALA P


STR. PITARUL HRISTACHE


PROPRIETATE PRIVATA j PROPRIETATE PRIVATA


PROPRIETATE PRIVATA - TERENUL»


STUDIAT;PROPRIETATE PRIVATA


PROPRIETATE PRIVATA


SECȚIUNE PROFIL A-A SCARA 1:500
PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STRADA DIONISIE FOTINO, NR.10, SECTOR 1, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

LEGENDA

LIMITE

— — — Limita zonei studiate — Limita de proprietate

--> Limita P U.D. (S. of acte 225 mp, S Cf. măsurători 221,59 mp)

FUNCȚIUNI

I    I    Locuire individuala

I    I    Locuire colectiva

I    I    Clinici medicale

l " '    1 Gospodărire tehnico-edilitara

I    I    Circulație carosabila

I_ i    Circulație pietonala

ACCESE

Acces carosabil pe proprietate Acces pietonal pe proprietate

RESTRICȚII TEHNICE

Edificabil propus


Nr.,, PREȘEOIN


■ ■■» Retrageri minime fata de limitele laterale si de spate Alinierea clădirilor

□    Locuri de parcare

®    Depozitarea resturilor menajere


PRESCRIPȚII ALE P.U.G. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

L1a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2E situate in afara perimetrelor de protecție POT maxim =45%

CUT = 1.3 - în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max, 0.6 din AC

Rh maxim =10m (se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperișului suprafața de maxim 60% din aria construita)Conform HCGMB 66 din 06 04.2006 pentru locuințe unifamiliale cu acces si lot propriu se vor asigura 2 locuri de parcare pentru locuințe a căror suprafețe desfășurate sunt mai mari de 100 mp.

Astfel, pentru terenul P.U.D. au fost reglementate 2 locuri de parcare, care au fost asigurate astfel:

2 locuri de parcare asigurare la nivelul solului.

Având in vedere Ordinul nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normalor de Igiena și sanatate publica privind mediul de viata al populației, se reglementează ca depozitarea recipientelor de colectare selactiva a deșeurilor menajere sa se realizeze in cadrul terenului care a generat P.U D., la nivelul solului, intr-un spațiu special amenajat, ușor de accesat atat din exterior, cat st din interior.


INDICATORI EXISTENTI / PROPUȘI


POT ex. = 40.28%;

C.U.T, ex, = 0 75 mp ADC/mp teren; R.H. ex.= P+1E


POT max. = 45 %;

C.U T, 1.3 - în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max 0.6 din AC,

R H. prop. = S+P+2E+M


DATE DE TEMA


CATEGORIA DE FOLOSINȚA

Curți construcții

FUNCȚIUNEA EXISTENTA

Locuința unifamiliala


BILANȚ TERITORIAL EXISTENT Z PROPUS


UTILIZARE TEREN

S. Existent

% teren

S. Propus

% teren

Suprafața construita

90.63 mp

40.28%

101.25 mp

45.00%

Circulații de incinta

104.28 mp

46.35%

67.50 mp

30.00%

Spatii verzi

30.08 mp

13.37%

56.25 mp

25.00%

TOTAL TEREN

225 mp

100,00%

225 mp

100.00%


Nr.

Pct.

Coordonate p

ct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [ni]

Y [m]

7

329176.315

587487.289

3.554

8

329177.840

587490.499

6.718

9

329180.393

507496.713

2.373

1

329178.213

587497.651

12.280

6

329166,843

587502.290

1.588

22

329165.373

587502.091

1.641

10

329163.054

507503.512

4.329

11

329160.026

[587505.534

0.450

. 12

329159,628

587505,744

2.772

13

329158,118

587503.419

5.078

14

329155.352

587499.160

0.214

15

329155.534

587499.040

1.126

16

329154.943

587490.090

1.265

27

329156.096

507497.570

4.558

17

329160.251

507495.697

0.130

18

329160.205

587495.575

0.933

19

329161.002

587495,090

0.166

20

329160.940

587494.936

8.803

21

329168.800

587490.971

8.36?

S(l)=225mp    F=6S.347m


Nota: Pentru realizarea prezentei documentații a fost folosit planul cadastral cu numărul de inregistrare 58206 din data de 16.06.2016, copie conforma cu exemplarul din arhiva O C P.l.

Nota . Proiectantul S.C URBAN ARHITECTURAL MANAGEMENT S.R L.este direct răspunzător pentru veridicitatea datelor expuse in prezente documentație conforma cu realitatea pe teren si prescripțiile din documentațiile aprobate in vigoare care vizeaza zona supusa studiului


TITLU PROIECT:


LOCUINȚA UNIFAMILIALA S+P+2E+M SI REFACERE ÎMPREJMUIRE


FAZA:


P.U.D.


BENEFICIAR:


OLTEANU ANISOARA-GINA


AMPLASAMENT


Stiada Dtooisie Fotino, nr 10, Sector 1, Municipiul București


PROIECTANT GENERAL'S.C URBAN ARHITECTURAL MANAGEMENT S.R.L

J40/10818/2000; CUI ROI88ID531 / 2006 Slr Andrei Muresanu, nr G, ap, 2, Sector 1, BUCUREȘTI _Tel; 0734 735 101

Numele:


NR PROIECT

A101/2016Soft Utilizat: AutoCAD 2013 Licența Nr.:110000299040


TITLU PLANȘAU-03.01