Hotărârea nr. 54/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 27.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bacului nr. 18A, sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. BACULUI NR. 18 A - SECTORIAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 673/15.02.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

- Avizul Arhitectului Șef nr. 204/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; Avizul Arhitectului Șef nr. 204/15.02.2018 s-a emis în acord cu Aviz Comisia Tehnică

de Circulație PMB nr. nr. 15258/29.09.2017

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Ținând seama de prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010. H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B.

și nr. 224/15.12.2015.

1    nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea

in elaborarea sau revizuirea planurilor deHotărârii Consiliului Local al Sectorului Regulamentului local de implicare a publicului urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “STR. BACULUI NR. 18 A - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 204/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.-(1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.

Nr.: 54

Data : 27.02.2018

.r»r<v MUNICIPIUL BUCUREȘTI

® SECTORUL!

www.primariasccrorl ,ro


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE Șl ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Păslaru Gabriel Cristinel cu adresa în Calea Griviței nr .3*N£iMUfcHIOÎiMUflMGQN6lb|ULUI | București, înregistrată la nr. 33649 din 05.09.2017, completată cu nr. 2623 din 23.01.2018, în conformitate cu l)Q,GWeAL 3 ECuT<(iîREH.lUf)1il privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și complelările.ullerioare, se emite urmat Ji'dMr,


AVIZ NR.    2b 'Ă

PENTRU i

PUD - STR. BACULUI NR. 18A - SECTOR 1 Construire locuință individuală și anexă garaj S+P+2E+M

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 235,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din EMfâsu'l de CatYe Ptțnciarj'j] 217076, eliberat la data de 17.01.2018.    H-ol V -A \

INIȚIATOR: PISLARU GABRIEL CRISTINEL    11    qI V -    )

PROIECTANT: S.C. EURO ARC INVEST S.R.L.


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb.Mihai Iustin Burada (RUR: D, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD friielifde parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str. Timișului nr.26A și str. Prahova nr.25; Sud - strtcBaCilIui 18 și-artera de circulație str. Bacului, Est - str. Bacului 16; Vest - str. Bacului 20.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. 269/2000 cu valabilitatea prelungită prin H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1057/101/B/17875 din 11.07.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, Hmax. = 1 Om(cornișă). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage fată de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctual cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai in cazul in care pe această limită existădeja calcanul unei clădiri principale de locuit.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min.3,00m spre față lot, respectiv la limita de proprietate spre spate lot și cu construcția anexă .Se prezintă acord notarial vecin Str. Timișului nr. 26A, autentificat sub nr. 2536 din 31.05.2017 - BNP Danacică Mihaela Daniela și Marica Alexandra Magdalena - stânga - min.3,00m .

Retrageri minime față de limita posterioară - la limita de proprietate. Se prezintă acord notarial vecin Str. Prahova nr.25, autentificat sub nr. 178 din 10.04.2017 - BNP CIVIS.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Bacului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 15258/29.09.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire insușită de arh.Anca Georgeta lorgoveanu și ilustrare volumetrică însușită de urb.Mihai Iustin Burada.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/4/14.1 1.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durjIîȘ^^u f'ajițEîîttățe a certificatului de urbanism nr. 1057/101 /B/17875 din I 1.07.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului BixH'tpșh. In cazul ncadraj inj documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedunr țțpbuie reluată. După'riprv^.uc. acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

iĂRHITEC^EF Ciottu'qu Oprcscu Olivlsț Anr.i',

Șef birou ,

Raluca MihaelaIERTIFICATÂ ISO 9001-2008 MUL DE MANAGEMENT AL URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA

Bd.


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

SR EN T5O12 'AEROQ"

întocmit, jp I

Alina MiruM

/A

Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: registraturaia primarius I ro httn://www.Drimariasector! .ro

P.U.D. - PLAN URBANISTIC DE DETALIU - BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. BACULUI NR. 18A


PLAN URBANISTIC de DETALIU STRADA BACULUI NR.18A,

SECTOR 1, BUCUREȘTI CONSTRUIRE

IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚA S+P+2E
REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1:500


LEGENDA:

LIMITE:


Nr.


LOCAL AL SECTORULU11


2 7 FEB 2018
■ ■■■■■■•■■■a    ■ amaiai.

2] Documen lății cadastrale avizate ] Construcții înregistrate in sistemulLIMITA PROPRIETATE TEREN CE A GENERAT P.U.D.


LIMITE PARCELE


ZONE FUNCȚIONALE:


ZONA CU LOCUINȚE INDIVIDUALE

CIRCULAȚII:


2] CIRCULAȚII CAROSABILE EXSISTENTE ( CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENE

ACCES PARCELA


REGLEMENTARI:


EDIFICABIL PROPUS

- LOCUINȚA UNIFAMILIALA S+P+ZE


J GARAJ PROPUS


ACCES PARCELA


S TEREN = 235,OB MP S CONSTRUIT LA SQL = 95,00 MP S DESFASURATA = 310,00 MP B SPAȚIU VERDE = 1 1 3,OB MP S ALEI PIETONALE = 22,00 MP S ALEE CAROSABILA = 1 5,00 MP POT EXISTENT = 0 %

POT PRDPUS = 40 %

□ UT EXISTENT = 0

CUT PROPUS =1,3

Regim de înălțime: S+P+2E H MAX CORNIȘA = + 10,00 M


POT MAX CE PUG MUN. BUCUREȘTI = 45% CUT MAX CF PUG MUN. BUCUREȘTI = 1 ,3


VERIFICATOR

RAPORT DE VERIFICARE-

EXPERT

RAPORT TEHNIC-

VERIFICATOR /EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

 »SC EURO ARC INVEST SRL

// \ irou e proiec are    _    &osara^ nr sec g, București

J40 3356/2001

BENEFICIAR: PASIARU GABRIEL CRISTINEL

ADRESA: Str. Bacului, nr. 18A,

sector 1, București

PROIECT NR:

10

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:

1/500

TITLU PROIECT:

P.U.D. Str. Bacului, nr. 18A, sector 1, București

FAZA:

P.U.D.

SEF PROIECT COORDONARE

URBANISM

A

Ur

rh. A. lorgoveanu

b. Mihai Burada

fi

DATA,

08/2017

TITLU PLANȘA:

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLANȘA NR:

U06

DESENAT

Arh. Alina Liscan

7


Este interzisa copierea, multiplicarea si impiumutarea documeirslallal tara aprobarea scrisa a S.C. EU JOARCINVESI S.R.L. conform cu Legea 0/1996