Hotărârea nr. 53/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 27.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Avionului nr. 58A (fost Str. Avionului nr. 52-70), sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. A VIONULUINR. 58A (fost Str. Avionului nr. 52-70) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 677/22.02.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 200/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. PMB nr. 12427/16.08.2017.

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr.32806/31089/24336/21956/956 din 15.01.2018, prin care se avizează de principiu inalțimea maxim admisă de 57m;

-    Adresă Administrația Națională Apele Române nr.2338/28.03.2017.

-    Acord Ministerul Transporturilor nr. 13739/13.04.2017;

Aviz de principiu Ministerul Transporturilor- Compania Națională de cai ferate “CFR”- S.A. nr. R.2/3/73 din 10.03.2017;

Aviz Ministerul Transporturilor- Compania Națională de cai ferate “CFR”- S.A. nr. 7/5/330/11.04.2017;

Aviz Serviciul Proiecte Urbane nr.381/12.09.2016

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/20J^H^G,M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    PUZ închidere Inel Median de circulație in zona de nord-autostrada tronson cupnn>-jptre Lacul Morii si Sos. Colentina aprobat cu HCGMB nr. 294/28.11.2013, aviy. dp^^^(?m pr.

27/12.09.2013 și modificat cu HCGMB nr. 292/27.11.2014, aviz de urbanism nr. 13/28.07.2014.

•    PUZ „Str. Avionului - Șos. Pipera, sector 1”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr.162/ 15.04.2008, Aviz D.U.A.T.-P.M.B. nr.31/1/9/01.08.2007 și plan reglementări vizat spre neschimbare

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. AVIONULUI NR. 58A (fost Str. Avionului nr. 52-70) - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 200/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.-Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.-(1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.

Nr.: 53

Data : 27.02.2018

Muisiieinu


1. BUCURIȘTI

orulI


SECT

www. primăria sector 1.


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca unnarea cererii adresate de SC AVIAȚIEI PARK DEVELOPMENT SRL și S.C. AVIAȚIEI NORD REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R L, cu adresa în Șos. Pipera, nr 4C, Voluntari, Jud. IIIov, înregistrată la nr.39926 din 01 ,1 1.2016, completat cu nr. 1582 din 16,01.2017 în conformitate cu prevederile Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

AVIZNR.

PENTRU

PCD - STR. AVIONULUI NR. 58A (fost Str. Avionului nr. 52-70) - SECTt Construire ansamblu locuințe colective, dotări și servicii 2S+P+5E - 2S+P-t

GENERAT DE IMOBILUL : in suprafață de 34.500mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul i la data de 16.01.2018. Se prezintă acord creditor ipotecar BANK LEUMI ROMÂNIA nr. 4547/323/E din 25.01 INIȚIATOR: S.C. AVIAȚIEI NORD REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L.

PROIECTANT: S.C. ASCO CONSTRUCȚII S.R.L.


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1


”20

e Carte l uneiară nr 26X442,'eliberat


2 7 FEB 20I8
SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Alexandra P.GIi. Bogdan (RUR: D, E, F6)    11^^ 'p ' '\    " \\ /

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parctțfcîc'învicinBltf imobilului care! j / a generat documentația, delimitată astfel: Nord - imobil având nr cadastral - IE 268444, Sud - imobil având nr. cadastralIE 26J946; Est + bnobilele având nr. Cadastrale - IE 268443, IE 205545; Vest - imobil având nr cadastral - IE 268443, IE 263648.    yx    t/i

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Confonn PUZ închidere Inel Median de circulație in zona de norîi-jtuăîșu-ada tronșoiț ctlppns intre Lacul Morii si Sos. Colenlina aprobat cu HCGMB nr. 294/28.11.2013, aviz de urbanism nr 27/12.09.2013 și nioiiilicaO diî'HCGMB nr. 292/27.1 1.2014, aviz de urbanism nr 13/28.07.2014, Imobilul este cuprins in U.T.R. 4-11- „locuințe colective înalte, birouri, servieîî--șî comerț, cu acces public" „Reglementările aferente acestei unități teritoriale de referință sunt conlbnn cu PUZ „Str Avionului - Șos. Pipera, sector I", aprobat cu H C.G.M B. nr.162/ 15.04.2008, Aviz D.U.A.T.-P M.B. nr.31/1/9/01.08.2007 și plan reglementări vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizată -locuințe colective, birouri, servicii complementare locuirii, cu acces public. Indicatori urbanistici - POTmax=25% pentru clădiri cu înălțime inai mare de P+10E; POTmax=40% pentru servicii, parcaje colective cu înălțime de max P+1E ; CUTmax=4 ; R.max.h.=P+lE-P+l5E-P+23E Imobilul nu se allă pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 sau la mai puțin de 100 m față de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1365/89/A/17077 din 20 07 2016, cu valabilitate 24 luni.

Retragerea minimă față de aliniament confonn Regulament aferent Plan Urbanistic Zonal in vigoare.

Retragerea minimă față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor - confonn Regulament aferent Plan Urbanistic Zonal in vigoare.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului - Conform plan de reglementări anexă. Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre nescliimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și garaiea autovehiculelor vor respecta „Nonncle privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Avionului, conlbnn avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 12427/16.08.2017 Studiu de trafic insușit de ing. Ionii] Tudoroiu

S-a demarat procedura de expropriere pentru utilitate publica conlbnn H.C.G M B nr 213/08.06.2017, privind modificarea H.C.G.M.B nr.


31/29.02,2016.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Mareș

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrica și studiu de însorire insușite de urb. Alexandra P.Gh. Bogdan Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautică Civila Româna nr.32806/31089/24336/219,56/956 din 15.0I.20I8, prin care se avizează de principiu înălțimea maxim admisă de 57m; Adresă Administrația Națională Apele Române nr.2338/28.03.2017; Certificat Nr. Poștal nr.l 491889/3197/11.04.2017; Ridicare topografică și transpunerea tramei stradale stabilită pri PUZ insușite de topoinetrist autorizat ing. lordache V. Horațiu Dorin. Acord Ministerul Transporturilor nr 13739/13.04 2017; Aviz de principiu Ministerul Transporturilor- Compania Națională de cai ferate "CFR"- S.A. nr. R.2/3/73 din 10.03 2017; Aviz Ministerul Transporturilor- Compania Națională de cai ferate "CFR”- SA. nr. 7/5/330/1 1,04.2017; Aviz Serviciul Proiecte Urbane nr.381/12.09.2016.

Se prezintă H C.G M.B. nr 213/08 06.2017 privind modificarea HCGMB. nr. 3 1/29.02.2016 în ceea ce privește declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a dramurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa I" în vederea continuării și finalizării lucrărilor de interes public local.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr, 3/6/14.03.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu aii 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata de yjtlrtȚnJil&IiI Ă/bLțâîJiățlului de urbanism nr. )365/89/A/17077 din 20.07.2016, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul AeadSplărti docuincnfjpet PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. Dyiyajțirobare, acesta rainâițțtvalabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou Raluea Mihaeîa Ei

PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-200S PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 'AEROO'Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I 'București; Ol I222 Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: registratura:» prnnanas 1 .rtt httD://www nrimariaseetorl.ro


P . U . D . STR. AVIONULUI 58A (FOST NR.52-70), SECTOR 1, BUCUREȘTI    N

ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, DOTĂRI SI SERVICII - 2S+P+5E - 2S+P+18E r


REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDA

•    •7'»» I


IS1R 4 -8

LoC circul ii tiv 2 Tei'iSn d estln a L re«ilUâr’i

ramei stradale33257 1.296


332567,043


332560,870


332549.492


332529.303


2506.015


332505.825


58804 1.737


58 «044.953


588045.73


588046.5:


588048.595


588050.489


«8052.069


LIMITE


Ll:Tl!i.3 l-.U.U.


Limita zona studiata


Apeduct - traseu orientativ |    | Limite cadastrale


tCireulatic iJJ^268444


[E.-268444


332564.217


332567 969


332570.926


588046.508


588045.1 82


588042.547


s"u ’ i\i "*v'i i im i i 4    ; A v i! < j


IMOBIL 2S+P+18 Hmax 57.00rh


128.001


IMOBIL 2S+P+18 Hmax 57.00m


IMOBIL-’ 2S+P+18 Hmax 57.00m


IMOBIL 2S+P+18 Hmax 57.00m


I28.0QI


IMOBIL 2S+P+18 Hmax 57.00m


F,V,PA 3


I69.001


■M2mp

I Nr. i pci.

[ni]

Y

|mj

3 35

33257 1.296

588041.737

8 34

3 325 67.04 3

5880-44.953

-    33

332560,870

588045,773

vi

532549.492

588046.557

31

332529.303

5 8 S04 8.595

: 30

332506,015

588050.489

29

332506,487

588046.570

28

332504,194

588046,284

?7

33250').(116

587998,627

26

3 3 24 92.£9 7

587997.009

25

332492.485

587997.457

24

.332490.361

5SJ227 242

'2 3

332490.230

587998.536

! 2

332364.596

587985,823

3

332372.142

587851.653

n 4

332427.285

587856,464

I 5

332425 2c2

587846.709

48

332472.Ș73

587851.752

®j 47

332546.652

587856,484

M 46

332570.736

587856.480

' 45

33258 i .566

587855.414

44

332586.9.36

587856.977

43

332590,967

587859.000

42

332594.790

587863,054

41

332596.700

587867,480

4(1

337593,573

587879.855

39

332585,784

587949.236

38

332574,366

588027.011

37

357573.501

588034.782

36

332572.272

5 88! )3 9.600


4O7Siiip

Lot circulație l Teren destinat realizării tramei stradale


PT

IMOBIL 2S+P+15 Hmax 45.00


IMOBIL 2S+P+18 Hmax 57.00m


IMOBIL 2S+P+18 rlmax 57.00m


IMOBIL 2S+P+18 Hmax 57.00m


IMOBIL

2S+P+18


IMOBIL

2S+P+15


Nr*

Pcl.

X

l'ml

V

Imf

1

332428.414

587845.190

5

332428,262

5X7X46.709

48

332479.878

587851.752

4?

332546.652

587X56.484

46

332570.756

587856.480

45

332581.566

587855.414

44

332586.936

587856.977

43

332590.967

587859,000

42

332594.790

587863.054

41

332596.700

5 «7867.480

40

332595573

5 8 7879.,855

39

332585.784

587949.236

38

3.32574.366

588027.011

37

332573.501

5X8034.782

36

332572.272

588039.600

2

332572.548

588038.994

3

332573.555

58803S.2 12

4

332.597,673

587872.144

5

332597.796

587870,778

6

332597.731

587867.751

7

332597,309

587865.442

X

332596.531

5 8 7 «63.2 33

9

332595,329

587861.034

IU

332593.786

587859 074

II

332591.924

587857,384

12

332590.053

587856.163

13

332.588.002

587855.2,27

14

3325^5.206

587854.484

15

332582.642

587854.238

16

332579.971

587854.225

54

333577.094

587854,34 1

17

332566,055

587554.765

18

322555956

'8785J 94 2


Locuințe colective

Locuințe colective cu comerț la parter

Comerț / Servicii

Parcare

Parcela


CIRCULAȚII


Circulații carosabile

Circulații pietonale

Traseu pasaj suprateran Inel median Drumuri existente cnf. ridicare topo


REGLEMENTARI CF. P.U.Z. INEL MEDIAN


|--1 Aliniere cf. PUZ INEL MEDIAN

|---1 Aliniament cf. PUZ INEL MEDIAN


PROPUNERI P.U.D.


Construcții propuse - edificabile maxime


Circulații pietonale si ocazional carosabile, interne

Circulații pietonale interne


Lfi Acces carosabil suprateran Acces carosabil subteran

|---1 Contur subsol

[] Oglinzi de apa | Spatii verzi amenajate

Curți de lumina

Spatii amenajate - locuri de joaca


Acces pietonal parcare subterana Parcare la sol Platforma gunoi

Teren destinat realizării tramei stradale cnf. pichetare realizata de către ing


Horatiu Dorin Iordache PT “ post trafo19

3325-15.857

587854.917

20

332535.759

587854 690

21

332525,669

587854.261

53

332515.589

587853 630

22

332505,541

587852.799

52

352495.541

587851.820

23

332-185.5 89

587850.837

51

332475.638

587849.854

24

332465.686

587848 871

50

332455 735

587847.889

49

332445.783

587846.906

25

332435.832

587845.923


CZ\i    -    gospodărie de apa

J BR - bazin de retentie

< SH - separator hidrocarburi


BILANȚ TERITORIAL TEREN REZULTAT IN URMA EXPROPIERII PENTRU UTILITATE PUBLICA


FUNCȚIUNEA

SUPRAFAȚA (mp)

°/o

CONSTRUCȚII

8.5 19,5

25

CIRCULAȚII

L5.355,10

4 5

SPAȚIU PLANTAT

10.2 2 5, <10

20

SUPRAFAȚA TOTALA

34.078,00

100

SUPRAFAȚA teren ce se va expropria 422,00 mp

SUPRAFAȚA teren inițiala: 34 500 mp


S lot: 34.0/8,00 mp cnf pichetare realizata ele către ing Horatiu Dorin iordache POT:25 %

CUT : 4 MP ADC/MP TEREN

RHmax: 2S+P+5E - 2S+P-M8E


Nota:

Parcaj auto independent structurai. pe doua niveluri subterane

Parcarea se va realiza c.j HCGMB 66/2006.

Spațiul plantat va fi de minim 30% din suprafața    LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

Din care o% poiuri ventilație sunsol    LOCAL Â|_ SECT0RULU, 1

H mcix cuprins intre 35,0(!m - S7,00m, conform ayxyiACjțij,

lCBUPROFIL ARTERA CIRCULAȚIE CATEGORIA a lll-a (SUD si conform AVIZ SPIJ NP,.381/12.09.2016


EST)


PROFIL ARTERA CIRCULAȚIE CATEGORIA a lila! (NORD) conform AVIZSPU NR.3S1/12.09.2016


Ji

nr    «1

x.

' c

u

_nJl

A. , . .

-10.00—

-3.50-


-10.00-


-13.00-iz


PROIECTANT ARHITECTURĂS.C.ASCO CONSTRUCȚII S.R.L.

Adresa:B-dul Lacul Tei.nr.80,sector 2,București J40 /15289/1991, CUI:R 39752,

Tel:021.267.45.00/01 ,Fax:021.267.45.02Verificator/

Expert


Sef proiect:


Proiectat:


Desenat:


Nume


Semnătură


urb. Alexandra Bogdan


arh. Vlad Todiroae


Imobil eu JE:268442

Nr.

PcL

X

llnl

Y

|m|

27

332564.217

588046.508

26

332505 825

588052.069

30

3325O6.OI5

588050.489

29

332506.4S7

588046.570

28

332504.194

588046.284

77

332509.016

587998.627

26

332492.897

587997.009

25

332492.485

587997.457

24

332490.361

587997.242

23

332490.230

587998.536

2

332364.596

587985.823

3

332379.142

587851.653

4

332427.285

587856.464

5

332428.262

587846.709

1

332428,414

587845.190

25

332435.832

587845.923

49

332445.783

587846.906

50

332-155.735

587847.889

24

332465.686

587848.871

51

332475.638

587849,854

23

332485.589

587850.837

52

332495.541

587851.820

22

332505.541

587852.799

53

332515.589

587853.630

21

332525.669

587854,261

20

332535,759

587854.690

19

332545,857

587854.917

IX

332555.956

587854.942

17

.332566.055

587854.765

54

332577,094

587854.341

16

332579.971

587854.225

15

332582,642

587854.238

14

332585.206

587854 484

13

332588,002

587855.227

12

332590.053

587856.163

II

332591,924

587857 384

10

332593.786

587859.074

9

332595.329

587861.034

8

332596,531

587863 233

7

332597.309

587865.442

6

332597.73 1

587867.751

5

332597.796

587870.778

4

332597.673

587872.144

3

332573.555

588035.212

2

332572.548

588038.994

36

332572.272

588039.600

35

332571.296

588041.737

29

332570.926

588042.547

28

332567.969

588(145. 182

S --3450l)mp


NUMĂR PROIECT:


Obiectiv: CONSTRUIRE - ansamblu locuințe colective, DOTĂRI SI SERVICII - 2S+P+5E - 2S+P+18E Adresa: STR. AVIONULUI NR.58A (fost 52-70), sector 1, mun. București

ar'

l\


Beneficiar: .SC AVIATLEFNORD REAL ESTATE DEVELOPMENT


Cerința


Scara:

1:1000


Data:

09.2016


tobseȚvatiiiy^^
' . DENUMiRE PLANȘA:


REGLEMENTARI URBANISTICE


Data Septembrie 2016


Faza:

P.U.D.


nr.

planșa

2


Proprietatea intelectuala a S.C. ASCO CONSTRUCȚII S.R.L. Orice multiplicare sau modificare adusa proiectului nu poate fi realizata fara acordul FIRMEI,


Acad - LT serial nr, 334 - 44650610