Hotărârea nr. 51/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 27.02.2018 privind aprobarea închirierii de pe piața liberă a unui imobil ce va avea ca destinație sediul proiectului de interes public ”Excellence 1 – incubatorul de afaceri al Sectorului 1”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor de închiriere de pe piața liberă a unui imobil ce va avea ca destinație sediul proiectului de interes public ”Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1 ”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Potrivit prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;

Luând în considerare prevederile Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 din Ordinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 17/2017 privind aprobarea responsabilităților Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;

Văzând prevederile art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 299/27.09.2017 privind înființarea unui incubator de afaceri prin participarea Sectorului 1 în calitate de fondator “Excellence 1- incubatorul de afaceri al Sectorului 1”;

Ținând seama de Dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 426 din 9.02.2018 prin care se constituie Comisia pentru inițierea, elaborarea metodoligiei și pregătirea implementării proiectului de interes public "Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1”;

Având în vedere hotărârea Comisiei pentru implementarea proiectului de interes public "Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1” din data de 16.02.2018;

Văzând adresa Direcției Cadastru privind lipsa deținerii de către Sectorul 1 al Municipiului București a unui spațiu adecvat implementării proiectului de interes public "Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1 ”;

Având în vedere rapoartele Comisiilor de validare încheiate în data de 27.02.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (5), teza a Il-a, art.80 , art. 81 alin. (2) lit. n) și ale

art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se aprobă demararea procedurilor de închiriere de pe piața liberă a unui imobil ce va avea ca destinație sediul proiectului de interes public "Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1 ”, în vederea stabilirii sediului și dezvoltării proiectului de interes public aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/27.09.2017.

Art. 2.- Imobilul identificat ca sediu al proiectului de interes public "Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1 ”, va avea următoarele caracteristici:

a) suprafața necesară pentru buna funcționare a incubatorului de afaceri "Excllence 1 -incubatorul de afaceri al Sectorului 1”, incluzând zone de lucru, spații pp'mujie. depep^ințe, săli de conferințe și evenimente de afaceri, poate varia între

b)    să corespundă din punct de vedere funcțional și să nu fie grevat de sarcini, așa cum este prevăzut în art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;

c)    delimitarea spațiilor se recomandă să fie modulară;

d)    să fie racordat/conectat la toate utilitățile, echipat cu internet de mare viteză și sistem de wi-fi integrat;

e)    localizat într-o zonă cu acces facil la mijloacele de transport în comun.

Art. 3. - Se constituie Comisia ce va avea ca atribuție identificarea de pe piața liberă a unui imobil cu destinația de sediu al proiectului de interes public ”Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1 ”, în următoarea componență:

-    Alexandru Ștefan Deaconu - consilier local

-    nominalizat prin vot;

-    nominalizat prin vot;

-    nominalizat prin vot;


-    Mădălin Olteanu    - consilier local

-    Cristina Simona Munteanu - consilier local

- 4 reprezentanți desemnați prin dispoziția Primarului Sectorului 1;

Art. 4. -Se constituie Comisia de negociere și stabilire a prețului de închiriere a imobilului ce va fi identificat în scopul închirierii, în următoarea componență :

-    Victor Zamfir

-    consilier local

-    consilier local

-    consilier local


-    nominalizat prin vot;

-    nominalizat prin vot;

-    nominalizat prin vot;


-    Marian Cristian Neagu

-    StelutaTodea

- 4 reprezentanți desemnați prin dispoziția Primarului Sectorului 1;

Art. 5. (1). Primarul sectorului 1, Direcția Juridică și membrii comisiilor menționați la art. 3 și art. 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2). Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților și persoanelor menționate la alin. (1), Comisiei pentru implementarea proiectului de interes public ”Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1”, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.


Nr.: 51

Data : 27.02.2018CONTRASEMNEAZĂ, SECI ARDaniela/ eta Cefalan