Hotărârea nr. 50/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 27.02.2018 privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2017-2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al

municipiului București pentru anul 2017-2018,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2017-2018, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 93/04.04.2017 ;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 4643/17.08.2017 privind acordarea autorizării de funcționare provizorie Asociației pentru Educație Creștină din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Micii Valdenzi” din municipiul București ;

Văzând adresa înregistrată la Registratura Sectorului 1 cu nr. 45074/2017, prin care Asociația pentru Educație Creștină din municipiul București a solicitat includerea în rețeaua școlară din Sectorul 1 a Grădiniței "Micii Valdenzi” începând cu anul școlar 2017-2018.

Ținând cont de adresa Sectorului 1 nr.M/2398/45074/28.11.2017 înaintată Inspectoratului Școlar al Municipiului București,

în conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 29947/12.02.2018 înregistrat la Registratura Sectorului 1 sub nr.6260/16.02.2018.

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 se completează după cum urmează:

După nr. crt. 46 se introduce un nou nr. crt. 47 cu următorul cuprins:

" Grădinița cu program normal și program prelungit ”Micii Valdenzi” în rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2017-2018” ;

Art.IL- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017, cu modificările și completările ulterioare rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică, Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.