Hotărârea nr. 5/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei de sănătate și protecție socială și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

ținând scama dc prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și lit. e), și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 387/28.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman, conform căreia se stabilește numărul maxim de posturi dc 269;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Complexul Multifuncțional Caraiman trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de nulură a asigura un serviciu public ealituliv și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

De asemenea, urgența promovării acestui act este justificată de intrarea în vigoare, începând cu data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal dar și de faptul ca Sectorul 1 al Municipiului București, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp și fără întârzieri, plata întregii game de prestații gestionate de aparatul de specialitate;

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază brute ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul contractual și funcționarilor publici din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Management Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.


Salariul de bază corespunzător gradului I și II se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

*Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

iSsSS?/ COT3

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEF1C1EN

T

GRADAȚIA

0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 1

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

2

SALARIUL

DFBAzXZ;

GRADAȚÎĂ

3

r'/

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 4

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*1.900 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE

POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

AUDITOR

SUPERIOR

S

3.70

7030

7558

7936

8333

8542

8756

AUDITOR

PRINCIPAL

s

3.60

6840

7353

7721

8108

8311

8519

AUDITOR

ASISTENT

S

3.50

6650

7149

7507

7883

8081

8284

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC

SUPERIOR

s

3.40

6460

6945

7293

7658

7850

8047

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC

PRINCIPAL

s

3.10

5890

6332

6649

6982

7157

7336

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC

ASISTENT

s

2.90

5510

5924

6221

6533

6697

6865

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC

DEBUTANT

s

2.80

5320

5719

6005

6306

6464

6626

REFERENT

SUPERIOR

M

2.30

4370

4698

4933

5180

5310

5443

REFERENT

PRINCIPAL

M

2.20

4180

4494

4719

4955

5079

5206

REFERENT

ASISTENT

M

2.10

3990

4290

4505

4731

4850

4972

REFERENT

DEBUTANT

M

2.00

3800

4085

4290

4505

4618

4734

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

T

GRADAȚIA

0

DE BAZĂ

GRADAȚIA

0

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 1

DE BAZĂ

GRADAȚIA

2

DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 4

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*1.900 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

IA

S

3.40

6460

6945

7293

7658

7850

8047

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

I

S

3.10

5890

6332

6649

6982

7157

7336

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

II

S

2.90

5510

5924

6221

6533

6697

6865

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

DEBUTANT

s

2.80

5320

5719

6005

6306

6464

6626

REFERENT

IA

M

2.30

4370

4698

4933

5180

5310

5443

REFERENT

I

M

2.20

4180

4494

4719

4955

5079

5206

REFERENT

II

M

2.10

3990

4290

4505

4731

4850

4972

REFERENT

DEBUTANT

M

2.00

3800

4085

4290

4505

4618

4734

ȘOFER

I

M;G

1.76

3344

3595

3775

3964

4064

4166

ȘOFER

II

M;G

1.71

3249

3493

3668

3852

3949

4048

MUNCITOR

CALIFICAT

I

M;G

1.66

3154

3391

3561

3740

3834

3930

MUNCITOR

CALIFICAT

II

M;G

1.61

3059

3289

3454

3627

3718

3811

MUNCITOR

CALIFICAT

ni

M;G

1.56

2964

3187

3347

3515

3603

3694

MUNCITOR

CALIFICAT

IV

M;G

1.51

2869

3085

3240

3402

3488

3576

MUNCITOR

NECALIFICAT

I

M;G

1.01

1919

2063

2167

2276

2333

2392

MUNCITOR

NECALIFICAT

II

M;G

1.00

1900

2043

2146

2254

2311

2369

ÎNGRIJITOR

M;G

1.22

2318

2492

2617

2748

2817

2888

ÎNGRIJITOR

DEBUTANT

M;G

1.01

1919.

2063

2167

2276

' 2333

2392

Salariul de bază corespunzător gradației 0 se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți pentru gradația 0 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. ♦Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază și incluse în acesta, sunt următoarele:

a)    gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 0 cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

b)    gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 1 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

c)    gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 2 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

d)    gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 3 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

e)    gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 4 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

SALARII DE BAZA PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE ȘI PERSONALUL CON DIN CADRUL COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN STABILITE CONFORMA PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (3) LIT. E DIN LEGEA NR. 153/201 £