Hotărârea nr. 49/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 27.02.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.320/31.10.2017 privind înființarea comisiei de specialitate “Transparenţă, reducerea birocraţiei şi inovaţie” și modificarea HOTĂRÂRII nr. 89/2016, referitor la componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.320/31.10.2017 privind înființarea comisiei de specialitate “Transparență, reducerea birocrației și inovație” și modificarea HOTĂRÂRII nr. 89/2016, referitor la componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridica din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr.S.M./P/22.232/03.01.2018;

Văzând informarea transmisă prin e-mail de domnul Cristian Laurențiu Bulfon, inițiatorul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 320/31.10.2017,

Ținînd seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 320/31.10.2017,

Având în vedere dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1), art. 80 si art. 81 alin. (2) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 320/31.10.2017 privind înființarea comisiei de specialitate “Transparență, reducerea birocrației și inovație” și modificarea HOTĂRÂRII nr. 89/2016, referitor la componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Sectorului 1, Instituției Prefectului Municipiului București și consilierilor locali de către Serviciul Secretariat General, Audiențe.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.

Nr.: 49

Data: 27.02.2018