Hotărârea nr. 46/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 27.02.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.408/28.11.2017 privind constituirea a două comisii în vederea aprobării achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil – teren + construcţii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, având destinaţia de creşă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.408/28.11.2017privind constituirea a două comisii în vederea aprobării achiziționării de pe piața liberă a unui imobil - teren și construcții de către Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 1, având destinația de creșă

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.408/28.11.2017 privind constituirea a două comisii în vederea aprobării achiziționării de pe piața liberă a unui imobil - teren + construcții de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, având destinația de creșă;

în temeiul art.45 alin.(3), art. 81 alin. (2) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.408/28.11.2017 privind constituirea a două comisii în vederea achiziționării de pe piața liberă a unui imobil - teren + construcții de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, având destinația de creșă, se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Imobilul principale:


care se va achiziționa va avea următoarele caracteristici

a) imobilul să fie situat pe raza sectorului 1 al municipiului București, în interiorul zonei delimitate de către străzile: str. Turda, B-dul Mareșal Averescu, B-dul Constantin Prezan, B-dul Primăverii, B-dul Mir cea Eliade, Calea Floreasca (la limita cu sectorul 2 -intersecția cu Șos. Ștefan cel Mare), Calea Plevnei (intersecția cu sectorul 6) până la Piața Mihail Kogălniceanu, B-dul Regina Elisabeta, Piața Universității, B-du!JSicolae Bălcescu,

Str. Tudor Arghezi, Str. Pitar Moș, Str. Alexandru Xenopol, Str. Polonă (intersecția cu Șos. Ștefan cel Mare);

b)    imobilul, suprafețele construite și terenul liber să aibă minim 1000 mp — maxim 2500 mp, iar regimul de înălțime să nu depășească S+P+3E±M;

c)    în apropiere să existe căi de acces, iar situația juridică să fie clarificată. ”

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.408/28.11.2017 privind constituirea a două comisii în vederea achiziționării de pe piața liberă a unui imobil-teren + construcții de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, având destinația de creșă rămân nemodificate.

Art.III. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.

Nr.: 46

Data: 27.02.2018