Hotărârea nr. 45/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 27.02.2018 privind constituirea a două comisii în vederea aprobării achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil – construcţii şi teren, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, având destinaţia de „Structură integrată de asistare şi îngrijire – Humanitas 1.RO”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind constituire:! a două comisii în vederea achiziționării de pe piața liberă a unui imobil- construcții și teren, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, având destinația de „Structură integrată de asistare și îngrijire — Humanitas l.RO”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate, precum și Referatul de aprobare întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și compltările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 86/29.05.2014 privind aprobarea Strategiei structurilor integrate de asistență socială și asistență medicală comunitară "Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1" și "Complexul Multifuncțional Caraiman", subordonate Consiliului Local Sector 1 2014-2020;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.439/18.12.2017. privind transmiterea în administrarea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a imobilului situat în str. Minervei nr. 3IA, Sector 1, București, compus din construcții și teren, în suprafață de 2.863 mp, aflat în prezent în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 210016, având număr cadastral 210016, în vederea intrării acestuia în folosința ȘeofiîȚGimuaziale "Alexandru Costescu”, situată în strada Amintirii nr. 26, Sector 1, BucureșHtf}


Având în vedere rapoartele Comisiilor de validare încheiate în dr

în temeiul art.45 alin.(3) și alin.(5) teza a Il-a, art. 81 alin. (2) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) art. 123 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se constituie 2 comisii în vederea achiziționării de pe piața liberă a unei structuri intergrate de asistare și îngrijire Humanitas l.RO, având în componență Centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice și Centrul rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități.

Art.2. - Imobilul care se va achiziționa va avea următoarele caracteristici principale:

a)    imobilul să fie situat pe raza sectorului 1 București;

b)    suprafața imobilului - construcții + teren liber să fie între minim 2.500 mp și maxim 15.000 mp, în apropierea unor căi de acces circulate de mijloace de transport în comun;

c)    situația juridică să fie clarificată.

Art.3. -(1) Se constituie Comisia însărcinată să identifice pe piața liberă imobilul -teren + construcții, menționat la art. 1 și art.2, în următoarea componență:

-    Florian Mișu Crișu, consilier local;

-    Cristina Simona Munteanu, consilier local;

-    Ilinca Macarie, consilier local;

-    reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului București;

-    reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

(2)    Reprezentantul aparatului se specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului București va fi stabilit prin dispoziție a Primarului Sectorului 1.

(3)    Reprezentantul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va fi stabilit prin dispoziție a Directorului General.

Art.4.- Se constituie Comisia de negociere și de stabilire a prețului de achiziție a imobilului identificat de către comisia prevăzută la art.3, în următoarea componență:

-    Dorina Luminița Bănișor, consilier local;

-    Marian Cristian Neagu, consilier local;

-    Cristian Adrian Tudose, consilier local;

-    Victor Zamfir, consilier local;

-    Virgil Mădălin Olteanu, consilier local;

-    reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului București;

-    reprezentant al Direcției Generale de Asistență Copilului Sector 1.


(2) Reprezentantul aparatului se specialitate al Primarului Secte București va fi stabilit prin dispoziție a Primarului Sectorului 1.

(3) Reprezentantul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va fi stabilit prin dispoziție a Directorului General.

Art.5. (1) - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va achiziționa în nume propriu imobilul identificat în conformitate cu prevederile art. 2 și va achita prețul în lei, așa cum a fost el stabilit de către Comisia de negociere, în componența menționată la art.4, la cursul BNR din ziua finalizării negocierii.

(2) Direcția va amenaja Structura integrată de asistare și îngrijire a persoanelor vârstnice - numită Humanitas l.RO, din fonduri publice provenite de la bugetul local al sectorului 1, alocate în aces scop în bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.

Art.6.- Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să semneze contractul de vânzare-cumpărare a imobilului care se va achiziționa și, dacă se impune, și antecontractul de vânzare-cumpărare.

Art.7. (1)- Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.

Nr.: 45

Data: 27.02.2018