Hotărârea nr. 44/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 27.02.2018 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii numărului maxim de posturi;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, cu modificările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date înregistrat sub nr. 14905 din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;

Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici nr. nr. 48182 conexat cu nr. 45431/2017 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Sectorului 1, Municipiul București, precum și din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

în virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de posturi de 983 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 cu modificările și completările ulterioare și raportat la obiectul de activitate al aparatului de specialitate și atribuțiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum și diversitatea categoriilor de beneficiari cărora se adresează acestea prin acțiunile lor;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit.e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art.3.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art.4. -(1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.

Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidentă a Persoanelor si Stare

5    9    9

Civilă Sector 1

FUNCȚII PUBLICE

FUNCȚIA

DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

CLASA

(NIVEL

STUDII)

GRADUL

PROFESIONAL

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL FUNCȚII

1

2

3

4

5

6

PRIMAR

1

VICEPRIMAR

1

TOTAL

2

SECRETAR

I (S)

II

1

ARHITECT

ȘEF

I(S)

II

1

DIRECTOR

EXECUTIV

I(S)

II

7

DIRECTOR

EXECUTIV

ADJUNCT

I(S)

II

2

ȘEF SERVICIU

I(S)

II

19

ȘEF BIROU

I(S)

II

9

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

39

AUDITOR

I(S)

SUPERIOR

4

AUDITOR

I(S)

ASISTENT

1

CONSILIER

I(S)

SUPERIOR

82

CONSILIER

I(S)

PRINCIPAL

45

CONSILIER

I(S)

ASISTENT

49

CONSILIER

1(S)

DEBUTANT

7

CONSILIER JURIDIC

I(S)

SUPERIOR

7

CONSILIER JURIDIC

• (S)

PRINCIPAL

1

CONSILIER JURIDIC

I(S)

ASISTENT

7

CONSILIER JURIDIC

I(S)

DEBUTANT

2

INSPECTOR

I (S)

SUPERIOR

1

INSPECTOR

I(S)

PRINCIPAL

1

REFERENT SPECIALITATE

II (SSD)

SUPERIOR

4

REFERENT SPECIALITATE

II (SSD)

PRINCIPAL

1

REFERENT

III (M)

SUPERIOR

26

REFERENT

III (M)

PRINCIPAL

11

REFERENT

III (M)

ASISTENT

14

REFERENT

111 (M)

DEBUTANT

1

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

264

Anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III. din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

FUNCȚII IN REGIM CONTRACTUAL

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVEL

STUDII

GRADUL

PROFESIONAL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL FUNCȚII

ADMINISTRATOR

PUBLIC

1

ȘEF SERVICIU

S

II

2

CONSILIER

s

IA

1

INSPECTOR

SPECIALITATE

s

IA

4

INSPECTOR

SPECIALITATE

s

I

5

INSPECTOR

SPECIALITATE

s

II

9

INSPECTOR

SPECIALITATE

s

debutant

0

REFERENT

M

II

1

SECRET AR-DACTILOGRAF

M;G

I

1

ȘOFER

M;G

I

3

MUNCITOR

CALIFICAT

M;G

I

1

TOTAL

28

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE = 3 TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 25

Anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

TOTAL POSTURI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1    331

TOTAL POSTURI FINANȚATE potrivit Legii nr. 13/2011 privind aprobarea ORDONANȚEI de urgență a

GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 63/2010 INCLUSIV FUNCȚIILE DE DEMNITATE PUBLICĂ ALEASĂ (1+1): 333