Hotărârea nr. 436/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 436 din 19.12.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu MEGA IMAGE S.R.L. și biserici din sectorul 1 al municipiului București, în scopul realizării în comun a unor servicii sociale


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu MEGA IMAGE S.R.L. și biserici din sectorul 1 al municipiului București, în scopul realizării în comun a unor servicii sociale

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit. f), art.81 alin.(2) lit.n) și q) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu MEGA IMAGE S.R.L. și biserici din sectorul 1 al municipiului București, în scopul realizării în comun a unor servicii sociale.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE QE J Marian CrUnaftLCONTRASEMNEAZĂ,Nr:   436

Data: 19.12.2018