Hotărârea nr. 434/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 434 din 19.12.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-ecnonomici pentru amenajarea și renaturarea Parcului Regina Maria


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-ecnonomici pentru amenajarea și renaturarea Parcului Regina Maria

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția investiții, Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și Arhitectul Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotarărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 158/29.09.2016 privind sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1, precum și înființarea și amenajarea altora noi;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. m) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea și renaturarea Parcului Regina Maria.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Amenajarea și Renaturarea Parcului Regina Maria”, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Finanțarea proiectului se va asigura din surse ale bugetului local și/sau din alte surse legal constituite.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Muni tipului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 434/19.12.2018 PREȘEDINTE DE Ș Marian CriINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTI „AMENAJAREA ȘI RENATURAREA PARCULUI REGIN

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

  • A. Indicatori maximali:

Valoare fără TVA TVA 19%


Valoare cu TVA


Valoare totală, din care                     13.558.776,74 lei    2.557.315,04 lei

Valoarea lucrărilor de construcții-montaj   8.968.764,58 lei    1.704.065,27 lei

16.116.091,78 lei

10.672.829,84 lei


  • B. Indicatori minimali:

Suprafața amenajată

Suprafața acoperită cu tartan

Suprafață alei pavate Fântâni arteziene

Amenajare spații verzi Instalație de irigație împrejmuire gard împrejmuire țarcuri câini împrejmuire teren sport Arbuști noi

Arbori noi

Gard viu

Cișmele apă potabilă

Mese ping-pong

Aparate fitness

Panouri Baschet

Porți Fotbal

Toalete Publice Automate

Cabină Pază

Echipamente dejoacă

Bănci circulare

Coșuri de gunoi

  • C. Indicatori economici

Cost specific investiției

Cost specific lucrări

Cost specific dotări

15.661,93 mp

1.569,90 mp

  • 4.953.50 mp

2 buc.

  • 5.936.50 mp

5.936,50 mp

394,25 ml

154,60 ml

58,20 ml

19 buc.

229 buc.

224 buc.

2 buc.

2 buc.

7 buc.

2 buc.

2 buc.

1 buc.

1 buc.

21 buc.

243,50 ml.

68 buc.

865,72 lei fără tva/mp

284,80 lei fără tva/mp

161,66 lei fără tva/mp


Durata execuției lucrărilor - 12 luni de la începerea lucrărilor