Hotărârea nr. 431/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 431 din 19.12.2018 privind aprobarea premierii cu sume de bani și plachete gravate a unui număr de șase elevi din cadrul Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”, ca urmare a obţinerii medaliilor de aur, argint sau bronz, după caz, la olimpiadele internaționale, în anul școlar 2017-2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea premierii cu sume de bani și plachete gravate a unui număr de șase elevi din cadrul Colegiului Național de Informatică "Tudor Vianu”, ca urmare a obținerii medaliilor de aur, argint sau bronz, după caz, la olimpiadele internaționale, în anul școlar 2017- 2018

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 62 lit. (oAl) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu” nr. 7989/07.12.2018, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 12692/07.12.2018;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă premierea cu sume de bani și plachete gravate a unui număr de șase elevi din cadrul Colegiului Național de Informatică ’Tudor Vianu”, ca urmare a obținerii medaliilor de aur, argint sau bronz, după caz, la olimpiadele internaționale, în anul școlar 2017- 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finanțarea cheltuielilor menționate la art. 1 va fi suportată din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, pentru anul 2018.

Art. 2. - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 va contacta Directorul Colegiului Național de Informatică ’Tudor Vianu”, unitate de învățământ preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, pentru a stabili data și locul desfășurării evenimentului de premiere.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Colegiul Național de Informatică ’Tudor Vianu” și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   431

Data: 19.12.2018

Anexa nr. 1

Ia Hotărârea Consiliului Local nr.432/19.12.2018

PREȘEDINTE DE

Marian Cri\ m ,cP„ V

v"

1      'r

/ • /


Nr. crt.

Nume și Prenume

Medalii obținute la

5

olimpiadele internaționale în anul școlar 2017-2018

Valoarea pr^jriiuluHn bani a cor el at "

1

Medalie de argint la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori (ISJO)

5.000 lei

Medalie de bronz la Turneul Internațional de Informatică de la Shumen

2

Medalie de argint la Balcaniada de Informatică pentru Juniori

5.000 lei

Medalie de bronz Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori

3

Medalie de argint la Balcaniada de Informatică pentru Juniori

5.000 lei

4

Medalie de bronz la Balcaniada de Informatică pentru Juniori

4.000 lei

5

Medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Științele Pământului

IESO

4.000 lei

6

Medalie de argint la Balcaniada de Informatică pentru Juniori

6.000 lei

Medalie de bronz Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori