Hotărârea nr. 430/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 430 din 19.12.2018 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Compania de Investitii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A. în vederea realizării spitalului de urgență categoria IA


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A. în vederea realizării spitalului de urgență categoria IA

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate comun al Direcției Juridice nr. Ml336/18.12.2018, Direcția Management Economic nr.G4726/18.12.2018, Direcția Investiții nr.J2760/18.12.2018 și Direcția Utilități Publice nr.D4285/18.12.2018 și Raportul de specialitate nr.20464 din 17.12.2018 al Administrației Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 35 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 210 alin. (1) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.292/29.09/2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 293/12.10.2018 privind înființarea S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.;

Văzând Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului seria B nr. 3755681 din data de 17.12.2018 prin care s-a acordat codul unic de înregistrare nr. 40311936 și nr. de ordine în registrul comerțului J40/17895/2018;

Luând act de Nota de Fundamentare nr.1/17.12.2018 privind majorarea de capital social și de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acțonarilor Societății Comerciale Compania De Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. nr. 1 din data de 17.12.2018;

în temeiul art. 36 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă majorarea capitalului social al societății S.C. Compania de Investirii și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. cu suma de 78.000.000 lei, aport în numerar, care va fi virată de Sectorul 1 din bugetul local până la data de 31.12.2018.

Art. 2. - Suma prevăzută la articolul 1 va utilizată de S.C. Compania de Investirii și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. pentru realizarea spitalului de urgență categoria IA, conform Devizului Estimativ cuprins în Studiul de Prefezabilitate - Faza Proiectare la pag. 63-64, întocmit de S.C. CARP ATI PROIECT S.R.L., constând în următoarele acțiuni:

  • a)     Proiectare și inginerie - 3% din valoarea investiției de bază;

  • b)     Consultanță - 1% din valoarea investiției de bază;

  • c)     Asistență tehnică - 1,5 din valoarea investiției de bază;

  • d)     Organizare de șantier - 2,5% din valoarea investiției de bază;

  • e)     Cheltuieli diverse și neprevăzute - 4,48% din valoarea investiției de bază.

Art. 3. Sumele rămase neutilizate vor fi retumate la bugetul local prin diminuarea capitalului social, în condițiile legii.

Art. 4. - (1) Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății S.C. Compania de Investirii și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. în sensul majorării capitalului social în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, respectiv de la 1.500.000 lei la 79.500.000 lei; prin aportul în numerar al acționarilor în valoare de 78.000.000 lei, ca urmare a creșterii valoarii nominale a unei acțiuni de la 100 lei la 5.300 lei, divizat în 15.000 de acțiuni.

(2) Cotele de participare la profit și pierdere ale acționarilor nu se modifică.

Art. 5. - Se modifică art.5 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293 din 12.10.2018, care va avea următorul cuprins :

" Art.5 Capitalul social al societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. este în cuantum de 79.500.000 lei, reprezentând

15.000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 5300 lei fiecare, constând în aport în numerar, astfel:

Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1 cu un aport în numerar în valoare totală de 78.705.000 lei, corespunzător unui număr de 14.850 acțiuni, reprezentând 99% din capitalul social total al societății și din cota de participare la beneficii și pierderi;

Administrația Domeniului Public Sector 1 cu un aport în numerar în valoare totală de 795.000 lei, divizat în 150 acțiuni, reprezentând 1% din capitalul social total al societății și din cota de participare la beneficii și pierderi."

Art. 6. - Demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv și înregistrării acestuia în Registrul Comerțului vor fi efectuate de către societatea S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A, prin reprezentanții săi legali.

Art. 7. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Consiliul Local al Sectorului 1, prin reprezentantul său în Adunarea Generală a Acționarilor, și S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., prin Consiliul de Administrație, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRAȘEMN EAZĂ,Nr:   430

Data: 19.12.2018