Hotărârea nr. 43/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 27.02.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/28.07.2016, în sensul înlocuirii domnului Gheorghe Diaconu în Comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la soluţionarea cererilor de atribuire a locuinţelor din fondul locativ de stat


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Loca! al Sectorului 1 nr. 105 din 28.07.2016 în sensul înlocuirii reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în comisia de soluționare a contestațiilor cu privire la soluționarea cererilor de atribuire a locuințelor din fondul locativ

de stat

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe,

Ținând seama de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 29/03.02.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinței, precum și aprobarea achiziționării de locuințe de pe piața liberă a unor imobile de locuințe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr. 114/1996 și a celorlalte acte normative în domeniul locativ,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 86.06.2016,

Avînd în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 363 din 31.10.2017 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului domnului consilier Diaconu Gheorghe;

Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 27.02.2018;

în temeiul art.45 alin.(l) și alin.(5) teza a 11-a, art.80, art.81 alin.(2) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105 din 28.07.2016 în sensul înlocuirii domnului GHEORGHE DIACONU - consilier local - în comisia de soluționare a contestațiilor cu privire la soluționarea cererilor de atribuire a locuințelor din fondul locativ de stat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/03.02.2009, cu domnul Zamfir Victor.

Art.II.(l) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.l și Direcția Utilități Publice - Serviciul Fond Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.Nr.: 43

Data: 27.02.2018