Hotărârea nr. 429/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 429 din 19.12.2018 privind aprobarea Statului de funcții al Direcţiei Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, respectiv Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, în vederea asigurării unui serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 374/05.12.2018 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

în virtutea obligației Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 de a respecta numărul maxim de posturi de 175 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art.81 alin. (2) lit.e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Statul de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexelor nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRA

SECRETAR

Daniela Nițbleta Cefalan

Nr:   429

Data: 19.12.2018

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local a Sectorului I

Nr, &2.?..Z'?X..'L2/2O18

PREȘEDINTE DE


STAT DE FUNCȚII PUBLICE            _

pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorulmțj^zFUNCȚIA

CLASA

GRAD PROFESIONAL

GRADAȚIA

NUMĂR FUNCȚII PUBLICE

DE CONDUCERE

DE EXECUȚIE

1

2

3

4

5

6

DIRECTOR

GENERAL

-

I

II

-

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

-

I

II

-

3

ȘEF SERVICIU

-

I

II

-

15

ȘEF BIROU

-

I

11

-

1

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

3

CONSILIER

JURIDIC

1

PRINCIPAL

de la 1 la 5

3

CONSILIER

1

SUPERIOR

de la 1 la 5

21

INSPECTOR

1

SUPERIOR

de la 1 la 5

38

INSPECTOR

1

PRINCIPAL

de la 1 la 5

38

INSPECTOR

I

ASISTEN1

de la 1 la 5

28

REFERENT

III

SUPERIOR

de la 1 la 5

7

REFERENT

III

PRINCIPAL

de la 1 la 5

8

REFERENT

III

ASISTENT

de la 1 la 5

1

TOTAL FUNCȚII

167

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 Nr..fe2../.<£..<£..2018


STAT DE FUNCȚII CONTRACTUALE

pentru Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale a Sectorulu

FUNCȚIA

Gradul sau treapta profesională

Nivel studii

Număr posturi

De execuție

De conducere

0

1

2

3

4

-

ȘEF SERVICIU

II

S

1

REFERENT

-

IA

M

1

REFERENT

-

I

M

2

MAGAZINER

-

-

M

1

ȘOFER

-

1

M

2

MUNCITOR CALIFICAT

-

1

M: G

1

TOTAL FUNCȚII CONTRACT

rUALE

8

TOTAL FUNCȚII

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1-175