Hotărârea nr. 424/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 424 din 19.12.2018 privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.140/04.05.2018 pentru aprobarea rețelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.140/04.05.2018pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 19 și art. 61 alin (2) și (5) și art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa nr.737/16.10.2018 a Școalii Postliceale "Henri Coandă” București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 43761/18.10.2018, prin care a solicitat excluderea din rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2018-2019;

Ținând cont de adresa Sectorului 1 al Municipiului București nr.M/1086/43761/ 30.10.2018 înaintată Inspectoratului Școlar al Municipiului București;

în conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 35805/19.11.2018;

în temeiul, art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Poziția 14 : se exclude Școala Postliceală "Henri Coandă” din rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2018-2019.

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   424

Data: 19.12.2018