Hotărârea nr. 422/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 422 din 19.12.2018 privind aprobarea continuării implementării Proiectului - Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării implementării Proiectului - Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate comun întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 186-187 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

Văzând Hotărârile Consiliului Local Sector 1 nr. 154/31.03.2009 privind aprobarea implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 512/22.12.2009, nr. 278/22.12.2010, nr. 221/22.12.2011, nr. 274/20.12.2012, nr. 206/16.12.2013, nr. 206/11.12.2014, nr. 231/22.12.2015, nr.254/16.12.2016 și nr. 419/18.12.2017 privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot;

în temeiul prevederilor art. 45 alin (2) coroborat cu art.115, alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă continuarea implementării Proiectului - Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art 2. - Proiectul se va implementa în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


1NEAZĂ,

SECRETAR

Daniela NicblejhuCefalan

Nr:   422

Data: 19.12.2018