Hotărârea nr. 420/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 420 din 19.12.2018 privind aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate nr.G4633/l 1.12.2018 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de art. 49 alin (12) și (13), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1 -6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 37/15.02.2018 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2018, cu rectificările ulterioare;

în temeiul art.45 alin (2) litera a), art. 63 alin (4) lit. b), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă execuția bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2018, conform anexelor nr. 1-4.

Art. 2. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Centrul Cultural Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   420

Data: 19.12.2018