Hotărârea nr. 416/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 416 din 05.12.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 66/28.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 66/28.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calității de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliul/reședința în Sectorul 1 al Municipiului București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrare condominiilor;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliția Locală a Sectorului 1 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Sectorului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 66/28.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calității de administrator de imobile, de către persoane fizice cu domiciliul/reședința în Sectorul 1 al Municipiului București;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se modifică și se completează art. 2 alin. (1) din Anexa nr. 1 -Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calității de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliul/reședința în Sectorul 1 al Municipiului București a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 66/28.04.2011, după cum urmează:

„Art. 2 (1). în vederea înscrierii la examenul pentru obținerea calității de administrator de imobile, candidatul va depune la registratura Poliției Locale a Sectorului 1 un dosar cu următoarele acte:

(...)

  • g) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară, în original și în termen de valabilitate;

  • h) declarație pe proprie răspundere cu următorul conținut „Cunoscând prevederile art. 326 Cod penal declar faptul că ”nu am suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare”, în original.

  • i) cazierul fiscal.

Art. II. - Se modifică și se completează art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 66/28.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calității de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliul/reședința în Sectorul 1 al Municipiului București, după cum urmează:

"Art. 2. - Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să elibereze atestate de administrator de imobile/condominii pentru persoanele fizice care îndeplinesc condițiile stabilite prin Regulamentul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și care au promovat examenul organizat în acest sens. ”

Art. III. (1) - Primarul Sectorului 1 și Poliția Locală a Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Marian Cristian Neagu
CO1S       1NEAZĂ,


Daniela NlWleta Cefalan


Nr:   416

Data: 05.12.2018