Hotărârea nr. 412/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 412 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Valea Merilor Nr. 50-52 - Sector 1 al Municipiului Bucureşti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. VALEA MERILOR NR. 50-52 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 10989/28.11.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului I al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. R298/28.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 19489/14.11.2017;

Studiu de rețele însușit de specialist dr. ing. Gheorghe Constantin Gh. Rusu;

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. urb. Radu Lucian George V. Popescu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și ll.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015.

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. VALEA MERILOR NR. 50-52 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. R298/28.11.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului, convocată în temeiul art.39 alin (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,RETAR

eta Cefalan


c7- MUTviciPiui nueuRrșn

WsectorulI

www.primariascctorl. ro

pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL. REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

Ca urmare a cererii adresate de S.C ANDOCII CONSTRUCT INVESTMENT S.R.L. cu adresa în Bd-ul Cornelia Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 2. et. 2, ap. 43. sector 3, București, înregistrată la nr. 44974 din 16.11.2017, completată cu nr. 50162 din 28.11.2018. în conformi late cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urban emile următorul:

AVIZ NR. R298/28.11.2018

PENTRU

PUD - STR. VALEA MERILOR NR. 50-52 -

Locuință colectivă S+P+2E+M

(6 apartamente)

Prezentul Aviz, modifică Aviz nr. 298/17.10.2018 în ceea ce privește rectificai


!, cq-fnodtfieârile și completările uljeri


anfxa la HotArâR local al se Nr. i——— ■
mențiunilor din Extrasul de Carte I tiritranT nr.


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 267,00 mp. propriclate privată 272111. eliberai la dala de 18.09.2018.

INIȚIATOR: S.C. ANDOCII CONSTRUCT INVESTMENT S.R.L.

PROIECTANT: S.C. CRAPII I RONIC XM S.R.L.

SPECIALIST CI' DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. urb. Radu Lucian Gcorge V. Popescu (RUR: Dz0. E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - Str. Petru Maior nr. 59. Str. Petru Maior nr. 61; Sud-Est - Slr. Petru Maior nr. 57; Sud-Vest - artera de circulație Str. Valea Merilor: Nord-Vesl - Slr. Valea Merilor nr. 54.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu 11CGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetreior de protecție. Sc admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe L.isla Monumentelor Istorice bucureștcne. publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 738/60/M/5130 din 14.05.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POfmax.= 45%. CUTmax.= 0,9 mp ADC/rnp teren pentru P+IE, CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, RI lmax.= P+2E. 1 lmax.= 10 metri. Se admite uni nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplale se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distantă de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele liniile laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va II egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație’" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pielonal se vor realiza din Slr. Valea Merilor, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 19489/14.1 1.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de dr. ing. Gheorghe Constantin Gh. Rusu.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. urb. Radu Lucian George V. Popcscu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 8/8/15.05.20)8, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate 11 folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 738/60/M/5I30 din 14.05.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou ,

Raluca Mihaela Lpilan

ARHITECT ȘEF

Ciobanu Op


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008

PRIVIND SISTEMUL DE

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

qRFMJLGA'12 APROO


MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


Bd Banu Manta nr 9, Sectorul I București; 01 1222

l ei.+40-21-319 10 13; Fax: +40-21-3 19 10 06 Email: registraturii a nrimariasl ro iu


Nr c

!■< I


rUinciml l.itlll I

D(M li


1

I

1

I


DOCUMENTAȚIE PLAN URBANISTIC DETALIU


STR. VALEA MERILOR 50-52, SECTOR 1 BUCUREȘTI


?7 78 I

288 M 303

3)28833 509

132883 I 3 11

T 1 >88 1 l 07 ’ 6 3288 12 99'/ 7:1288-3-1 -’>06 8.1288 16 027

9 328838.0 I 1 0 3288-10 0 l :

  • 1 1288H 19 1

  • 2 3288.10.366


£

83 8/03

\324-


r-lr. (II. .’2<)190 I


/

78


00

03 ;


288 4 1 391 585270 005


i

eigBaao ins1 am

1II..WI . >85 : >H HH7

I 288.16 I I .-5 1 IO


28844 735o85260 773

128816.93 '58526' 173


  • 15

  • 16

17. S8811    1(8686 732


S(I1’.’9199)  131 mp I1 -16 I2rn


oordon.'il t pc I cir


< mii iip.uniriinl laturi uti.l I)


1 1208 Î7.7B1 iSS^CS n 253 '>: 128824.505 853G9 878

3 328833 509 85271! -I2G I 32B834.343IU.13277 .033 51128834 .073 i852', ; 39 I 6 128832 9971 85: 7^38834 30I.J85: 8


-A


LEGENDA o


5. REGLEMENTARI


LOTUL CE A GENERAT PUD-ul


S teren = 267 mp POT existent = 57% CUT existent = 0,6


TROTUARE


CAROSABIL


UTR L1a


LOCUINȚE


ANEXE, DEPOZITE


CALCAN PE LIMITA DE PROPRIETATE


AKbXA LA HOTÂRARfA CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULUI i

Nr. I~—     2J
2.105,DEC. 2^

SPAȚIU VE


LOCUINȚA S+P+2E+M


ACCES AUTO SUBSOL


ACCES PIETONAL


5 LOCURI PARCARE SUBSOL

2 LOC PARCARE LA NIV. TEREN


?78 716

_’7 9 7 00

27 7 062

27 4 351

?7 1 737

?7 O 005 85265 732


18836 025 052

9 $28838.01 I -.852 128840 01 I 4152

391|852 .1

932185262 175

735 585260 773 133: 85254 105

692 .85258 887

366 >85262 033


10

1 1

17 $288II

ir.

15

14

13

12


;:jtm 11


P+1E +

CORFg>S/|SC.xz


TERASA;


10,00

OU

MANSARDAg*


TERASA


I281I 16

I288 l I

128836

12883?

128B3O


' o

ETAJ te


Ș( lCc)~267nip I’-70 59in

Ni 1

1 ■< t

oordonnl c pc 1 cir- c oul u

1. u n £ 1 n o lot urî l)(i.i - 1)

N |m '|

E |m|

11

12

13!

21 :

2

128641 l'll 128830 3601 128833 693!

I28B35 701‘

1288'36 555:

12881 1.571:

.85270 005

85 26 2 033 >85258 887 >8526 1 028

85279 750

85265 732

13 61

3 91

3 70

1 5 1

10 00

5 33

S(ClM>l.linp I’ 38 Otlin


I

AXD^UM CAROSABIL


P+l E

oordonnl.r pc I de* mulu -l.uiiLiini laturi

Dti.i I)


21183 I 30(

28636 02'.

>28838 0 I 1 $85:

:2B8 10 0 1 I

:2H8 I I 191

128830 366


.85268 968

18527 J 695

.85276 126

-852 77 033

>85277 39 I

-85278 7 I Ci

.85279 700

.85277 062

74 .35 1


.8527 I 737 .85270 005

.85262 033

>’(( U 8 Imp I1 5 | 20m


INDICI URBANISTICI


S TEREN


247 |MP

EXISTENT


PROPUS


CXI in A in cr o —J cr LU


o

>

ETAJ 2^-


ETAJ,m-


PARTEfS

O


SUBSOLO


ETAJ 2


ETAJ 1


PARTER


Imobilii este situat in travilanul Municipiului București si. conform PUG ■ Municipali București, in zona L1a • locuințe individuale și colective mici cu maxim P-2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

In subzona L1 a se admit locuințe IndviduțiU

publice specifice zonei rezidențiale sau ..staruri pufillcff'- .

“7“          ~Ct^T^i|XțT ț,3 mftXpet mp teren Rhmax - P*2E-rM


>lat sau izolat) echipamente


VERIFICATOR/ EXPERT


CERINȚA


SC__________

SCD

H CORNIȘA

R ÎNĂLȚIME

NR. AP.>100 MP

NR. AP <100 MP

LOC.PARCARE


152

152

3.5


MP

MP

M


152

438

10.0


MP

MP

M


Beneficiar:


SC ANDOCH CONSTRUCT INVI


SP.VERDE


F

0

2

O

10%

24,71 MP


S+P+2E+M

0

6

5 SUBS+2PART=7


SPECIFICAȚIE


NUME


SEF PROIECT


I SEMNĂTURĂ

| A ---

I                     A


30%

8o.s|mp


PROIECTAT


DESENAT


ARH RADU POPESCU

t----- ■ - ¥=

ARH TRAIAN

MIHALACHE        fW.


Scara:

1:500

1:200


Data:

10/2017


Titlu proiect:


LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+M

STR VALEA MERILOR 50-52, SECTOR 1 BUCUREȘTI


Titlu REGLEMENTARI planșa:


PUD


Planșa nr

U_05