Hotărârea nr. 41/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 27.02.2018 prin care se solicită Consiliului Gneral al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația pentru Memorie Identitară ”Carpații” în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului cultural-educativ ”Fortul 13. Întâlnire cu istoria”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului București si Asociația pentru Memorie Identitară „Carpații” in vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului cultural-educativ „Fortul 13. întâlnire cu istoria”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere cererea formulata de Asociația pentru Memorie Identitară „Carpații” și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu Nr. 5613/13.02.2018, reprezentată prin domnul Florin Dobrescu, prin care se solicita sprijin financiar, în vederea desfășurării unui proiect cultural-educativ „Fortul 13. întâlnire cu istoria”, în perioada mai-iunie 2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art 80 si art. 81 alin. (2) lit. k) si q) si alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol de colaborare intre Sectorul 1 al Municipiului București si Asociația pentru Memorie Identitară „Carpații” in vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului I a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun „Fortul 13. întâlnire cu istoria”.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1, precum si compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 implicate, vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Aceasta hotarare a fost adoptata in ședința extraordinara a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București din data de 27.02.2018.Nr. 41

Data: 27.02.2018