Hotărârea nr. 40/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 27.02.2018 prin care se solicita Consiliului General al Municipiului Bucuresti imputernicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Asociației Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) în vederea desfășurării Celei de-a XII-a Congerințe Științifice Internaționale ”Business Excellence”, Tema: !Innovation and Sustainability in a Turbulent Economic Environment”, a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind în sală 26 de consilieri


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București

(Alumni ASE) în vederea desfășurării Celei de a XH-a Conferințe Științifice Internaționale „Business Excellence”, Tema: „Innovation and Sustainability in a Turbulent Economic Environment”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea înaintată de Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 4517/06.02.2018, Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE), reprezentată prin Secretar General d-nul Petrariu Ioan-Radu, pentru sprijin financiar din partea Sectorului 1, în vederea desfășurării unei conferințe științifice internaționale, Cea de a XILa Conferința Științifica Internaționala „Business Excellence”, cu Tema: „Innovation and Sustainability in a Turbulent Economic Environment”, în perioada 22-23 Martie 2018.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 80 si art. 81 alin. 2) lit. k), q) și alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresa in vederea încheierii unui Protocol de colaborare intre Sectorul 1 al Municipiului București si Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) în vederea finanțării de către Sectorul 1 a unor cheltuieli prilejuite de desfășurarea Celei de a XH-a Conferințe Științifice Internaționale „Business Excellence”, Tema: „ Innovation and Sustainability in a Turbulent Economic Environment”.

Art.2 (1) Primarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1, precum si direcțiile si compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului implicate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.

Nr. 40

Data: 27.02.2018