Hotărârea nr. 4/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale "Administraţie" din institutia subordonata Consiliului Local Sector 1- Administratia Domeniului Public Sector 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale "Administrație" din instituția subordonata Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Domeniului Public Sector 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1 )-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și aii. (3) lit. a) și lit. e) și lit. f) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit prevederilor art. 1 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2029 din 24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1, de 97 de posturi;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 168/30.06.2017 prin care se aprobă Organigrama, Statul de Funcții, Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 333/31.10.2017 privind aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

De asemenea, urgența promovării acestui act este justificată de intrarea în vigoare, începând cu data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal dar și de faptul că Sectorul 1 al Municipiului București, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp și fără întârzieri, plata întregii game de prestații gestionate de aparatul de specialitate;

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonata Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul contractual din instituția subordonata Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1 salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plățit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Primarul Sector 1 cu respectarea funcțiilor,, grade/trepte profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechime în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Anexa nr. 1

La Hotararea Consiliului Local

Nr. 4    / 2>'.Ql

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

V& sJtdau atec-cjuc

SALARIILE DE BAZA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR POTRIVIT LEGII NR. 153/2017 de la data de 01.01.2018    -’ \\

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SAL>R1UL/DE<

GRADAȚIA'3

' GRADAȚIA 4

-—’A" -7

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 5

NR.

POSTUI

0

1

2

3

4=3*1.900

lei

5=4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)"

----8=

7+(7*2,5%)

9=

8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE

POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

DIRECTOR

GENERAL

ii

S

6,90

-

-

-

-■

-

13110

1

DIRECTOR

ECONOMIC

n

S

5,99

-

-

-

*

11381

1

DIRECTOR

ECONOMIC

ADJUNCT

H

s

5,59

10621

1

DIRECTOR

GENERAL

ADJUNCT

n

s

6,89

13091

1

DIRECTOR SPATII VERZI

ii

s

5,99

-

-

-

*■

-

11381

1

DIRECTOR

RESURSE

UMANE-

JURIDIC

ii

s

5,99

11381

1

SEF SERVICIU

n

s

5,20

-

-

-

-

-

9880

3

SEF BIROU

ii

s

5,07

-

-

-

-

-

9633

5

AUDITOR

IA

s

3.70

7030

7558

7936

8333

8542

8756

1

AUDITOR

I

s

3.60

6840

7353

7721

8108

8311

8519

1

CONSILIER

JURIDIC

IA

s

3.40

6460

6945

7293

7658

7850

8047

3

CONSILIER

JURIDIC

n

s

2.90

5510

5924

6221

6533

6697

6865

1

SLJBINGINER

IA

SSD

2.70

5130

5515

5791

6081

6234

6390

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

3.40

6460

6945

7293

7658

7850

8047

27

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

3.10

5890

6332

6649

6982

7157

7336

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

11

s

2.90

5510

5924

6221

6533

6697

6865

7

REFERENT

IA

M

2.30

4370

4698

4933

5180

5310

5443

10

REFERENT

n

M

2.10

3990

4290

4505

4731

4850

4972

2

ȘOFER

I

M;G

1.76

3344

3595

3775

3964

4064

4166

12

MUNCITOR

CALIFICAT

I

M;G

1.66

3154

3391

3561

3740

3834

3930

5

MUNCITOR

CALIFICAT

n

M;G

1.61

3059

3289

3454

3627

3718

3811

5

MUNCITOR

CALIFICAT

in

M;G

1.56

2964

3187

3347

3515

3603

3694

1

MUNCITOR

NECALIFICAT

i

M;G

1.42

2698

2901

3047

3200

3280

3362

2

Total salariati

97