Hotărârea nr. 399/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 399 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Maria Hagi Moscu Nr. 13 - Sector 1 al Municipiului Bucureşti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. MARIA HAGIMOSCU NR. 13 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea dc motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 9967/16.10.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Locul al Seniorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planuriloi de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Scctomlui 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 297/11.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 4966/15.05.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Cristian Radulescu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. MARIA HAGI MOSCU NR. 13 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 297/11.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. {1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului, convocată în temeiul art.39 alin (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare și completările ulterioare.Nr:   399

Data: 05.12.2018

pentru cetățean, pentru bunăstare


BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

www. prim a ri ase cto rl. ro


Ca urmare a cererii adresate de Lazăr-Slavici lulia cu adresa în

înregistrată la nr. 47536 din 06.12.2017, completată cu nr. 38756 din 20.09.2018. în conformitate ou^jțve^ejt amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emile următorul:

aviznr.

PENTRU

PlID - STR. MARIA HAGI MOSCU NR. 13 - SECTOR 1 Supraetajare construcție existentă, rezultând locuință individual i P+1E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 250,00 mp, proprietate privată conform


201069, eliberat la data de 14.01.2018.

INIȚIATOR: LAZĂR-SLAVICI ADINA IOANA

PROIECTANT: BIROU ARHITECTURĂ RĂDULESCU CRISTIAN

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Doina Aurelia A. Hristescu (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Str. Maria Hagi Moscu nr. 15; Est - artera de circulație Str. Maria Hagi Moscu; Sud - Str. Str. Maria Hagi Moscu nr. 11; Vest - Str, Scăriătescu nr. 38 și Str. Scărlătescu nr. 40.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă ntansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60°o din aria unui nivel curent. Imobilul nu se ailă pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată in M O nr. I 13 din 15.02.2016, dar se află la ntai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.

1478/26/H/23589 din 3 1.08.2017.


Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față <lc aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față dc față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de ce! puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; in cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - minim 3,35 metri, respectiv 2,75 metri pe zona mediană; stânga - la limita de proprietate.

Retrageri minime față dc limita posterioară - retras minim 5,70 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Maria Hagi Moscu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 4966/15.05.2018

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușii de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită dc ilustrare volumetrică și studiu de însorirc însușite dc arh. Cristian Rădulescu.

Se prezintă Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 738/ZP/17.05.2018.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/12/06.02.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1478/26/H/23589 din 31.08.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București în cazul neadoplării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului 1. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea

de aprobare este în vigoare.ARHITECT SE

Ciobanii -Opre

Șef birou ,

Raluca Mihaela Epifan


FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 MANAGEMENT AL URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


PRIMARĂ A FC37

PRIVIND SISTEMUL DE

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

SR EN 45012 AEROQ’


0V\\

VtO

70 Vi,

i’ 7           Q.

'''Jir \—            ■? Tg^SXT^

BIROU ARHITECTURA RADULESCU CRISTIAN

Bd Lacul Tei 69, Sector 2, Bucțjtftsti

CUI 22856498;

Tel: 0722285439; www.birouarhitectura.ro

Data: noiembrie 2017

Scara:

<1: 500

SEF PROIECT

arh RADULESCU CRISTIAN

1X7

PROIECTAT

arh RADULESCU CRISTIAN

kw

DESENAT

arh RADULESCU CRISTIAN

. V