Hotărârea nr. 396/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 396 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București Târgoviște Nr. 35 - Sector 1 al Municipiului Bucureşti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

ȘOSEAUA BUCUREȘTI TÂRGOVIȘTENE. 35 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.10524/12.11.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local ai Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr.317/09.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 3752/02.04.201 8;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

- Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Daniela Glinischi.

Ținând seama dc prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de I Irhanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului I nr.259/21.12.2016 pentm aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si dc amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - ȘOSEAUA BUCUREȘTI TÂRGOVIȘTE NR. 35 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr.317/09.11.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului, convocată în temeiul art.39 alin (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, /


Mariar           - țgU\


CONTRASEM N E AZĂ,1ETAR


Daniela!>jcoleta Cefalan


Nr:   396

Data: 05.12.2018Ca urmare a cererii adresate de Pandeluș Grației cu adresa î                                                                            înregistrată la

nr,19200din 14.05.2018, completată cu nr 32981 din 13 08.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emile următorul:

anex.PENTRU

PUD - ȘOSEAUA BUCUREȘTI TÂRGOVIȘTE N1Ț3; Construire imobil de locuințe colective S+P+4E ( 15 apartamente)


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 555,OOmp din actele de proprietate (546,00mp din măsurătorile cadastrale informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr 233898, eliberat la data de 09.05 2018.

INIȚIATOR: PANDELUȘ GRAȚIEL

PROIECTANT: S.C. SDH ARHITECTURE S.R.L, SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Daniela A. Glinisclii (RUR: D, E, G7).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație Șos. București Tărgoviște ; Est - Șos București Târgoviște nr. 31-33; Vest -Șos. București Târgoviște nr. 37. Sud- Str. Verbinelor nr.22.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: imobilul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, cu valabilitate prelungită in subzona M3 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri, cu POTmax.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max 2 niveluri (8m) pentru activitati comerciale, CUTmax.=2,5mp ADC/mp.tcren; inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nti va depăși distanta dintre aliniamente; pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de voluroetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOtn față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1928/185/B/36272 din 07.11.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max 2 niveluri (8m) pentru activitati comerciale, CUTmax =2,5mp ADC/mp.tcren; inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente; pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament - in cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, clădirile se amplasează pe aliniament. Retrageri minime față de limitele laterale - clădirile se voi alipi de calcanele învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00m de le aliniament;

Retragerea față de limita posterioriră a terenului -jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă dar nu mai puțin de 5.00m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita proprirtalii - se prezintă acord notarial vecin de la nr.37, autentificat sub nr 252/09.02.2018- BNP ,, Nolaris,, stânga - min 3,()()m - se prezintă acord notarial vecin de la nr.31-33, autentificat sub nr,235/07.02.2018 BNP „ Notaris,,;

Retrageri minime față de limita posterioară - min 5,00 m

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 Accesul auto și pietonul se va realiza din Șos. București Târgoviște, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnica deCirculație nr.3752/02,04.2018, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie


electrică. Studiu de rețele însușit de mg Alina Maria Anca V U.l Mureș, Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însoțire insușite de urb Daniela A. Glinisehi.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/35/19.06.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu aii. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P U.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism urbanism nr. nr. 1928/185/B/36272 din 07 11.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București In cazul neadoplătii documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I. in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare
Brl. Banu Manta nr 9, Sectorul 1 București; 01 1222

Tel. -140-2 I -.3 19 10 I 3; l ax: i 40-2 I -3 19 10 06

Email: reuislraturau priiuaruisI.ro hlln: www nrimariaseclorl.ro


’>C _ rk----

INV E N TA R T) E C(. X )R DC >N A TI?

Sistem dc proiecție' Locul Bumneșli

l>cL__

N (m)

lî (ni)

346232.12

550023.64

J5

_________3^226.25. .

549(>93 21

3 __

346217A3

‘4WX4 06

4

346242.89

550014 70

Suprafața totala măsurată ='■ 555 mp Suprafața din act ~ 546 rup


E200223

DO,

X 1

\

X


.       08376


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


ȘOS. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE MR. 35 SECTOR 1 BUCUREȘTI


REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA


sc 1/500


Proprietar: PANDELUȘ GRAȚIEL

S. teren din măsurători’=

S. teren din acte = 546,Omp    . m. sectorului i

Nr. cadastral = IE 233898 t t nnr \r.irt

LIMITE                 MS °rj,IlEC'_2®

I

, sf-irli47R

LIMITA ZONEI STUDIATE

PROPRIETATE CE A GENERAT P.U.D.-UL ;

ZZ1 PROPRIETĂȚI                           J

limitau.tr.


FUNCȚIUNI EXISTENTE

f T~] LOCUINȚE INDIVIDUALE

I ' > ' i i SERVICII/COMERȚ PARȚIAL LOCUIRE

I I MAGAZIE/ANEXA


BILANȚ

Steren masurata = 555,00

^construita

din care S terase/ platforme Ssp. verde total din care Șsp. verde plantat Scirculatii auto/ pictonale


mp

330,00

35,95

171,30

  • 115.50

  • 109.50


PROPUNERI REGLEMENTARITOTAL                 555,00 100%

Hmax.=17,0m la cornișa    1390,0

Sdesfasurata

‘Locuință colectivă cu 15 apartamente ‘Parcarea se va rezolva în incintă cf.

HCGMB 66/2006 - necesar 18loc. de parcare

16 loc. in subsol si 2 loc. la sol contur subsol contur parter contur etaj curent balcoane


INDICATORI URBANISTICI comlL MJ.B.

POT maxim propus CUT maxim propus RH propus Hmax.


©

60,0% 2,5 S+P+4E

17,Om la atic


I— EDIFICABIL MAXIM DE IMPLEMENTARE PROPUS -LOCUINȚA COLECTIVA

I I SPAȚIU VERDE IN INCINTA

3 RETRAGERI MINIME OBLIGATORII FATADE T^ATE IR

\


LIMITELE DE PROPRIE ALINIEREA CLADIRILO ACCES AUTO ACCES PIETONAL
Beneficiar: PANDELUȘ GRAȚIEL

Denumire proiect:

CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE |

Șos. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE nr.35


PR. NR.

U05/2018


— ~ . ■■ --

<t .\- ?           y*

*

.4

7

7----

Q'

U_“

a- 7                                    \ 7,.( -.; ■


Proiectant .General:; .,.\\

Uo             SDH Architecture S.R.L.

\T           str. Temisana nr.19, București

140/3174/2008 - CUI 23353656 tel: 0744838406

Specialitatea

URBANISM

Scara

Set proiect

Urb. Daniela Glinischi

/Ta

1/500

Proiectat

Urb. Daniela Glinischi

Ly.

Faza PUD


REGLEMENTARI URBANISTICE

"              PE 04