Hotărârea nr. 39/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 27.02.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.203/18.11.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate si gratie pana la data de 31.03.2018 si prelungire a maturitatii creditului pana la data de 31.12.2025 din cadrul contractului de credit de investitii nr. 044/2014 incheiat cu Raiffeisen Bank SA


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.203/18.11.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate si gratie pana la data de 31.03.2018 si prelungire a maturitatii creditului pana la data de 31.12.2025 din cadrul contractului de credit de investiții nr. 044/2014 incheiat cu Raiffeisen Bank SA

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art.9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile Codului civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luând act de:

a)    expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, în calitatea sa de inițiator;

b)    raportul de specialitate al Administrației Piețelor Sector 1, înregistrat sub nr. 114/08.02.2018, avizat de Direcția Management Economic și de Direcția Juridică;

c)    HCLS 1 nr. 102/25.07.2013 privind aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne si/sau externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la banei comerciale sau instituții de credit, in valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea in lei, pentru finanțarea obiectivului de investiții “ Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentara Mureș”;

d)    HCLS 1 nr. 103/25.07.2013 privind aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne si/sau externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la banei comerciale sau instituții de credit, in valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea in lei, pentru finanțarea obiectivului de investiții “ Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentara Mureș”;

e)    HCLS 1 nr. 136/06.09.2013 pentru modificarea HCLS 1 nr. 103/25.07.2013 privind aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne si/sau externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la banei comerciale sau instituții de credit, in valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea in lei, pentru finanțarea obiectivului de investiții “ Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentara Mureș”;

f) HCLS 1 nr. 203/18.11.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate si gratie pana la data de 31.03.2018 si prelungirea maturitatii creditului pana la data de 31.12.2025 din cadrul contractului de credit de investiții nr.044/2014 incheiat cu Raiffeisen Bank SA;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/25.07./2013 privind aprobarea noilor indicatori tehnico economici aferenți obiectivului de investiții "Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Ținând seama de corespondența anexată prezentei,

în temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.b), art.45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit. d) precum și ale art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I.- Se modifică art.l al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 203/18.11.2016, și va avea următorul cuprins :

“ Se aprobă prelungirea perioadei de tragere si gratie pana la data de 20.06.2018 cu o maturitate pana la data de 31.12.2025 a contractului de credit nr. 044/2014 incheiat cu Raiffeisen Bank. SA ”.

Art.IL- Celelalte prevederi ale Hotărârii ale Consiliului Local al Sectorului 1 nr.203/18.11.2016 rămân neschimbate.

Art.IIL- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Piețelor Sector 1.

Art.IV.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1 și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.primariasectorl.ro.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.