Hotărârea nr. 389/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 389 din 05.12.2018 privind aprobarea cofinanțării Proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării Proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, nr. POCU/480/4/19/127169, Beneficiar: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Titlul Proiectului: ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, Cod SM1S 2014+: 127169;

în temeiul art.45 alin.(2), art.81 alin.(2), lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HO TÂRĂȘTE :

Art.l. - Sc aprobă cofinanțarca de către Sectorul 1 al municipiului București, a cheltuielilor eligibile în valoare de 425.623,93 lei (2%), alocate membrului nr. 38 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în vederea implementării Proiectului ”TEAM-UP: Progres în calilutea îngrijirii alternative a copiilor”, Cod SMIS 2014+: 127169, cu termen de finalizare 2023.

Art. 2. - Cofinanțarea de către Sectorul 1 al municipiului București a proiectului menționat la art. 1 se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 1

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
CON      NEAZĂ,


TAR

,eța Cefalan


Nr:   389

Data: 05.12.2018