Hotărârea nr. 387/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 387 din 05.12.2018 privind aprobarea implementării Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brâncoveanu” în anul școlar 2018-2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTAZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu”

în anul școlar 2018-2019

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 46 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 76 alin.(2) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. b) și h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar și cu prevederile Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice Publicat nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

Ținând cont de adresa Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” nr. 268/26.10.2018, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 10587/29.10.2018;

Văzând procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” din datele de 07.11.2018 și 09.11.2018;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. ț2^1it. j) și n) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă implementarea Proiectului „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” în cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu”, în anul școlar 2018-2019, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Finanțarea cheltuielilor pentru implementarea Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” se va suporta din bugetul local al Sectorului 1.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu” și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale ni-. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ


S

Daniel


ETAR oîeta Cefalan


Nr:   387

Data: 05.12.2018


FIȘĂ PROIECT

 • 1. Titlul proiectului: „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE”

 • 2. Locație: Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu”

 • 3. Rezumatul Proiectului propus: Implementarea Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu”, conform cererilor de înscriere în proiect, pe parcursul anului școlar 2018-2019.

Proiectul "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" este un efort al comunității care vine în sprijinul elevilor, dascălilor, părinților și Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” situat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

Proiectul "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" este un program complementar activității școlare obligatorii și oferă oportunitatea de învățare formală și nonformală pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și de accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber.

Este destinat elevilor din ciclul liceal ai Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” care îndeplinesc condițiile de înscriere în proiect aprobate de către Consiliului de Administrație al unității de învățământ menționate.

înscrierea în Proiectul „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” s-a făcut la nivelul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu”, în urma solicitărilor primite din partea părinților elevilor sau elevilor majori care aparțin unității școlare, conform criteriilor stabilite de Comisia Proiectului și aprobate în Consiliul Profesoral și în Consiliul de Administrație al unității de învățământ.

Numărul elevilor înscriși poate suferi modificări după vacanța intersemestrială, acesta putând fi actualizat prin hotărâre a Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu”.

Beneficiarii Proiectului ”PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” vor fi împărțiți în grupe de câte 20-30 de elevi. Grupele vor fi constituite pe clase, pe an de studiu sau mixt, în funcție de particularitățile și nivelul de cunoștințe al elevilor selectați conform criteriilor stabilite de Comisia Proiectului și aprobate în Consiliul Profesoral și în Consiliul de Administrație al unității de învățământ.

Retragerea din proiect se va face la cererea părintelui/ tutorelui legal sau a elevului major prin notificare scrisă adresată unității de învățământ sau la inițiativa unității școlare.

Resursele umane implicate în derularea proiectului vor fi, în principiu, cadre didactice calificate ale școlii, în funcție de nevoile identificate, la care se va adăuga și personalul nedidactic implicat în asigurarea securității și igienei spațiilor.

în timpul anului școlar 2018-2019, Proiectul se va desfășura în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, în intervalul orar 12.30/13.30 -16.30/17.30.

Elevii înscriși în Proiectul ”PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” vor beneficia de o masă caldă, după orele de curs și servită în regim catering, și de pregătire suplimentară pentru creșterea performanțelor școlare și pentru pregătirea examenelor naționale.

Resursa umană va monitoriza implementarea Proiectului, conform sarcinilor stabilite de către unitatea de învățământ care se regăsesc în Regulamentul intern al Proiectului, elaborat/aprobat de conducerea Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu”.

Resursele materiale, constând în săli de clasă, sala de sport, curtea școlii cu spațiile adiacente, aparatură didactică și rechizite, vor fi asigurate de unitatea de învățământ.

4.   Scopul Proiectului

 • 1) Asigurarea dezvoltării continue a activității intelectuale, atât individuală, cât și în echipe;

 • 2) Consolidarea competențelor sociale, a nivelului cooperării, comunicării verbale și nonverbale prin asigurarea accesului neîngrădit al elevilor la activități didactice de dezvoltare personală;

 • 3) Sporirea motivației elevilor în vederea autodepășirii;

 • 4) Echilibrarea relației de colaborare de tip feedback atât dintre cadrele didactice și elevi, cât și dintre cadrele didactice și colegi în vederea îmbunătățirii climatului și performanței școlare;

 • 5) Conștietizarea beneficiilor consumului de alimente în acord cu necesitățile nutritive adecvate vârstei în ceea ce privește compoziția, proprietățile nutritive și terapeutice;

 • 6) Crearea unor obiceiuri alimentare sănătoaseț elevii vor putea să realizeze că anumite alimente neselectate cu prudență pot determina un dezechilibru al organismului, iar altele pot capabile să prevină, să amelioreze sau să vindece boli și să își întărească convingerile că alimentația sănătoasă și la ore fixe este o alternativă de urmat la alimentația de tip fast-food);

 • 7) Creșterea prestigiului unității de învățământ implicate în proiect, prin serviciile educaționale oferite în cadrul Proiectului;

 • 8) Creșterea performanțelor școlare ale copiilor înscriși în Proiectul„PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE”.

 • 9) Descoperirea, valorizarea și încurajarea talentelor elevilor prin implicarea acestora în activități extra-curiculare, dezvoltându-le astfel spiritul de echipă, sensibilitatea, creativitatea și competitivitatea.

 • 10) învățare remedială și accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber.

5. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor în cadrul Proiectului „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE”:

 • 1) Respectarea și promovarea interesului superior al copilului, egalitatea de șanse și nediscriminarea;

 • 2) Respectarea demnității copilului;

 • 3) Asistarea copilului în realizarea și exercitarea drepturilor sale;

 • 4) Asigurarea unei intervenții profesioniste, pluridisciplinare;

 • 5) Asigurarea confidențialității și a eticii profesionale ;

 • 6) Responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și obligațiilor părintești precum și cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului.

 • 7) Respectarea de către personalul didactic angrenat în proiect a programei școlare aprobată de M.E.N.

 • 8) Asigurarea de către unitatea școlară a unui mediu corelat vârstei elevilor înscriși în Proiect.

6. Obiective generale

 • 1) Dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație prin implementarea Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" pentru elevii din cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” înscriși în Proiect, după orele de curs;

 • 2) Asigurarea continuității și întăririi educației formale (cu accent pe pregătirea remedială, efectuarea temelor pentru acasă, pregătirea suplimentară pentru examenele naționale);

 • 3) Prevenirea neglijării copiilor și asigurarea continuă a educației nonformale în vederea petrecerii în siguranță, într-un mod plăcut și util a timpului liber și în afara orelor obligatorii de curs;

 • 4) Asigurarea corespunzătoare a nevoilor de hrană a copiilor.

7.  Obiective specifice

 • 1) Asigurarea mesei de prânz a elevilor;

 • 2) Furnizarea de servicii educaționale care să amelioreze comportamentul de adaptare școlară și care să permită îmbunătățirea randamentului școlar;

 • 3) Asigurarea unui cadra securizat de petrecere a timpului liber;

 • 4) Prevenirea neglijării copilului și a problemelor de adaptare școlară;

 • 5) Integrarea mai rapidă în Proiectul școlar prin creșterea adaptabilității la mediul școlar;

 • 6) Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc soluții alternative pentru supravegherea și educarea copiilor;

 • 7) Formarea deprinderilor de a învață, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea și cultivarea deprinderilor fundamentale de igienă, comportament civic, etc.;

 • 8) Sensibilizarea și schimbarea percepției comunității asupra problemelor elevului;

 • 9) Stimularea și creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a deprinderilor de relaționare.

8. Grupul-țintă

 • a)  Beneficiarii direcți - Grupul țintă al proiectului îl constituie elevii din ciclul liceal din cadrai Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu”.

 • b) Beneficiarii indirecți - cadrele didactice, părinții și comunitatea.

9. Principalele activități

Pentru atingerea obiectivului principal al Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" se vor derula următoarele activități :

 • 1) servicii de asigurare a nevoilor de bază de hrană și securitate;

 • 2) asigurarea continuității și întărirea educației formale (cu accent pe pregătirea remediată, efectuarea temelor pentru acasă, pregătirea suplimentară pentru examenele naționale);

 • 3) prevenirea neglijării copiilor și asigurarea continuă a educației nonformale;

 • 4) servicii alternative pentru educație;

 • 5) servicii de consiliere pentru elevi și părinți;

10. Evaluarea implementării Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" se va face pe baza următorilor indicatori:

Diminuarea absenteismului,eșecului și abandonului școlar;

îmbunătățirea performanțelor școlare individuale la materiile de baza ale elevilor beneficiari ai Proiectului educațional si la examenele naționale;

- îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor din clasele cuprinse în acest proiect.

11. Bugetul și finanțarea proiectului

Proiectul se va derula în fiecare zi de luni până vineri, după programul obligatoriu de școală, în intervalul orar 12.30/13.30 -16.30/17.30.

BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” în anul școlar 2018-2019 - AFERENT ANULUI BUGETAR 2018

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.) implicată în Proiect

Număr total elevi înscriși în

Proiect

Buget maxim pentru masa caldă/zi/elev (lei) - va fi alocat clin articolul bugetar 57.02.05-"Suport Alimentar”

Buget maxim pentru activități educative/zi/el ev (lei) - va fi alocat clin articolul bugetar 20.30.30 -”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”

Buget total maxim /elev (lei)

Total zile de școală (lucrătoare) rămase din anul școlar 2018-2019 aferente anului bugetar 2018 (26.11.2018

21.12.2018)

Buget total estimat/ U.I.P. /

an bugetar 2018 (lei)

Liceul     Teoretic

"Constantin Brâncoveanu”

180

15

16

31

19

106.020

BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” în anul școlar 2018-2019 - AFERENT ANULUI BUGETAR 2019

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.) implicată în Proiect

Număr total elevi înscriși în

Proiect

Buget maxim pentru masa caldă/zi/elev (lei) - va fi alocat din articolul bugetar 57.02.05-”Suport Alimentar”

Buget maxim pentru activități educative/zi/el ev (lei) - va fi alocat din articolul bugetar 20.30.30 -”Alte cheltuieli cu bunuri si f servicii”

Buget total maxim/ elev (lei)

Total zile de școală (lucrătoare) din anul școlar 2018-2019 aferente anului bugetar 2019 (14.01.2019

14.06.2018)

Buget total estimat/ U.I.P. / an bugetar 2019 (lei)

Liceul     Teoretic

"Constantin Brâncoveanu”

180

15

16

31

94

524.520

BUGET TOTAL ESTIMAT pentru implementarea Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE”, în anul școlar 2018-2019: 630.540 LEI

Costul Proiectului va fi suportat integral din bugetul local al Sectorului 1, astfel maxim 31 lei / zi / elev (din care: maxim 15 lei pentru masa de prânz + maxim 16 Ici pentru personalul didactic și auxiliar și resurse materiale).

12. Cadrul legislativ:

 • 1) O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

 • 2) Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3)  Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.

 • 4) Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului:

Art. 46 lit. i): "Organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și orice alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății sunt obligate să adopte, în condițiile legii, toate măsurile necesare pentru: derularea sistematică în unitățile școlare de programe de educație pentru viață (...)”

Art. 51. (1) Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale.

Art. 52. (1) Ministerul Educației Naționale, că organ de specialitate al administrației publice centrale, precum și inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, că instituții ale administrației publice locale cu atribuții în domeniul educației, sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru: b) dezvoltarea de programe de educație pentru părinții tineri, inclusiv în vederea prevenirii violenței în familie; c) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la cerințele programei școlare naționale, pentru a nu intră prematur pe piață muncii; d) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat școală, în vederea reintegrării lor în sistemul național de învățământ; e) respectarea dreptului copilului la timp de odihnă și timp liber, precum și a dreptului acestuia de a participa liber la viață culturală și artistică; f) prevenirea abandonului școlar din motive economice, luând măsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul școlar, cum sunt: hrană, rechizite, transport și altele asemenea.

 • 6) Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale :

Art. 39-Responsabilitatea dezvoltării, administrării și acordării serviciilor sociale este partajată astfel:

 • a) elaborarea politicilor publice, programelor și strategiilor naționale în domeniu, reglementarea, coordonarea și controlul aplicării lor, precum și evaluarea și monitorizarea calității serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităților administrației publice centrale;

 • b) organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, atribuții ce pot fi externalizate către sectorul neguvemamental, instituțiile de cult, alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat, în condițiile legii;

 • c) finanțarea serviciilor sociale, în condițiile legii - din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse

Art. 66 (1) Statul asigura protecția copilului și garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de autoritățile/instituțiile publice cu atribuții în domeniu.

 • (2) Copilul are dreptul să fie crescut alături de părinții săi în condiții care să-i permită dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală și socială.

 • (3) Copilul are dreptul de a beneficia de măsuri de asistență socială, în funcție de situația să personală și de situația socio- economică a familiei sau a persoanelor în întreținerea cărora se află.

 • (4) Pentru realizarea obligațiilor ce le revin față de copil, autoritățile administrației publice centrale și locale susțin familia prin acordarea de beneficii de asistență socială, precum și prin asigurarea de servicii sociale.

 • (5) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de stat, precum și de orice persoană fizică sau juridică, publică ori privată.

Alt. 136 (l)Din bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului București se alocă fonduri pentru:

 • a) finanțarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenționate în condițiile legii, ori co-finanțate în baza contractelor de parteneriat;

 • b) fînanțarea sau cofinanțarea înființării, organizării și funcționării unor noi servicii sociale;

 • c) finanțarea sau, după caz, cofinanțarea în parteneriat cu consiliul județean a cheltuielilor necesare formării continue a personalului cu atribuții în domeniul serviciilor sociale și care activează la nivelul comunității respective;

djfinanțarea și cofinanțarea în parteneriat cu consiliul județean a acțiunilor de sensibilizare a populației privind nevoile și riscurile sociale de la nivelul comunității;

ejcofinanțarea proiectelor susținute din fonduri structurale și alte fonduri internaționale pentru proiecte din domeniul serviciilor sociale;

fjalte finanțări sau cofinanțări prevăzute de lege.

 • 7) POLITICILE DE PREVENIRE ale Ministerul învățământului în scopul de a reduce riscul de părăsire timpurie a școlii înainte de apariția primelor probleme cuprinse Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii cum ar fi:

Diversificarea ofertei educaționale, prin extinderea oportunităților de educație și pregătire profesională, dincolo de vârstă la care se termină învățământul obligatoriu , care poate influență comportamentul tinerilor și al familiilor acestora și poate duce la rate mai mari de finalizare a ciclului secundar superior.

Promovarea unor politici active de desegregare și acordarea unui sprijin suplimentar școlilor din zonele defavorizate, sau care au un număr mare de elevi care vin din medii defavorizate, din punct de vedere social și economic, le vor ajută pe acestea să își diversifice componentă socială și să își diversifice oferta educațională.

Implicarea mai intensă a părinților, printr-o intensificare a colaborării acestora cu școală și prin crearea de parteneriate între școli și părinți, poate contribui la o mai bună motivare a elevilor.

Sporirea flexibilității și a permeabilității traseelor educaționale, de exemplu prin modularizarea cursurilor sau alternarea orelor de învățare cu orele de practică; vine mai ales în sprijinul acelor elevi cu performanțe mai scăzute. Mai mult, preîntâmpinarea repetării anului școlar și înlocuirea acestei formule cu una în care să primeze sprijinul individual, flexibil a fost asociată cu o rată mai scăzută a părăsirii timpurii a școlii.

Consolidarea rutelor de formare profesională și sporirea atractivității și flexibilității acestora le oferă alternative credibile elevilor care sunt mai expuși fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Prevederile IPT (domeniul educației și al formării profesionale), bine integrat în sistemul general de educație și formare, permit utilizarea de rute alternative în cadrul educației secundare și terțiare.

13. Justificarea Proiectului.

Prin adresa Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” nr. 268/26.10.2018, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 10587/29.10.2018, conducerea Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” a solicitat includerea unității de învățământ în proiectul "Educație pentru viață”, în care a participat și în anii școlari precedenți, sau într-un proiect nou asemănător, cu caracter social, al cărui scop este sprijinirea elevilor cu posibilități materiale reduse de a se integra în mediul școlar.

în urma analizei proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” din datele de 07.11.2018 și 09.11.2018, prin care s-au stabilit criteriile de înscriere a elevilor într-un proiect educațional social, finanțat de Primăria Sectorului 1, în anul școlar 2018 - 2019, respectiv s-a prezentat lista celor 180 de elevi ai liceului admiși în proiect, și având în vedere că Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu” nu este inclus la acest moment în niciun alt proiect educațional și social, finanțat de către Consiliul Local al Sectorului 1 s-a luat în discuție necesitatea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a implementării unui nou proiect, respectiv Proiectul „PREGÂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE”, în cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” în anul școlar 2018-2019.

 • 14. RESURSE:

1) Resurse umane:

Personalul didactic si nedidactic (prioritar în selectare fiind personalul din cadrul unității de învățământ) necesar implementării proiectului va fi asigurat de către un agent economic selectat de către unitatea de învățământ, în urma unei proceduri de achiziție publică transparentă, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

2) Resurse materiale:

Săli de clasă, sala de sport, curtea școlii, aparatură de birou, rechizite, etc.

Resurse de hrană pentru elevii înscriși în program.

 • 3) Resursele financiare necesare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor ocazionate de implementarea Proiectului ”PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” vor fi asigurate de la bugetul local al Sectorului 1. Toate bunurile materiale necesare derulării Proiectului vor fi asigurate de către Consiliul Local al Sectorului 1.

15. ORGANIZARE

Implementarea Proiectului „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” se va face pe baza unui regulament intern al Proiectului, elaborat/aprobat de către conducerea Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu.

8