Hotărârea nr. 384/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 384 din 05.12.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă de încheiere a unui Protocol privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizarea în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă de încheiere a unui Protocol privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate al Direcției Investiții și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.l alin.(2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentiu aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de adresa Patriarhiei Române - Cancelaria Sfântului Sinod, înregistrată la Sectorul 1 a Municipiului București cu nr. 46224/02.11.2018 prin care se solicită prelungirea duratei Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București;

în temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă de încheiere a unui Protocol privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


Danii


SE


RETAR coleta Cefalan


Nr:   384

Data: 05.12.2018