Hotărârea nr. 383/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 383 din 05.12.2018 pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământpreuniversitar de stat din sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului i;

Luând în considerare Raportul Comisiei de validare din data de 05.12.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.ll alin. (4) lit.e) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calității educației;

Având în vedere anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018, pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2018-2019;

Luând în considerare Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4619/22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare (Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3160/2017);

Având în vedere adresele Colegiului Tehnologic ”Viaceslav Hamaj”, Liceului Teoretic ”Nicolae Iorga” și ale Colegiului Național ”Ion Neculce”, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 38568/19.09.2018 și nr. 38244/17.09.2018, nr. 37017/10.09.2018 și nr. 37002/10.09.2018, nr. 35867/03.09.2018 și nr. 35310/29.09.2018, prin care se solicită desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administrație al unității de învățământ respective;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 26495/20.08.2018, prin care se comunică micșorarea numărului membrilor necesar funcționării Consiliului de Administrație în instituțiile de învățământ preuniversitar;

în temeiul art.45 alin.(l) și alin. (5) teza a Il-a și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. - Se modifică Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.l 00/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare, la poziția 50 - Colegiul Național ”Ion Neculce”, poziția 53 - Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga” și poziția 66 - Colegiul Tehnologic ”Viaceslav Hamaj”, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IL - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art.III. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și persoanele nominalizate la art.l vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   383

Data: 05.12.2018

Anexa nr.l

La poziția 50 - Colegiul Național ”Ion Neculce”: cei 2 reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 1 sunt:

  • 1. Domnul Augustin Manuel Vieru

  • 2. Doamna Raluca Ecaterina Condurachi

La poziția 53 - Liceul Teoretic "Nicolae Iorga”: cei 2 reprezentanți ai Consiliului Local al

Sectorului 1 sunt:

  • 1. Domnul Cristian Laurențiu Bulfon

  • 2. Domnul Cosmin Marius Fodoroiu

La poziția 66 - Colegiul Tehnologic ”Viaceslav Hamaj”: reprezentantul Consiliului Local al

Sectorului 1 este : Domnul Mihail Teodor Purcărea