Hotărârea nr. 381/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 381 din 05.12.2018 privind modificarea și completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociația “Alternativa 2003” și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 91/19.05.2005 privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului bucurești, prin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Alternativa 2003, în vederea finalizării și realizării în comun a Proiectului "Centrul de zi Alternativa”;

Văzând solicitarea Asociației Alternativa 2003  nr.222/03.10.2018, înregistrată la

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 51899/04.11.2018;

Ținând seama de Licențele de funcționare Seria LF nr.0005425, nr.0005424 și nr.54222 eliberate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, eliberate în data de 06.05.2016;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociația “Alternativa 2003” și Consiliul Local al Sectorului I, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art. 2. - Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1, și Asociația Alternativa 2003 vor încheia o convenție de colaborare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Alternativa 2003 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONT


Daniel


EMNEAZĂ,


ETAR ileta Cefalan


Nr:   381

Data: 05.12.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 381/05.11.2018 PREȘEDINTE DE


5

Marian

CONVENȚIE DE COLABORARE

5


încheiată intre:

ASOCIAȚIA ALTERNATIVA 2003, cu sediul în București, sector 1, strada Fortunei nr. 51, reprezentată prin Președinte Mihaela Rotar și acreditată ca furnizor de servicii sociale în baza certificatului de acreditare seria AF nr. 000430/15.04.2015. De asemenea organizația deține Licențe de funcționare pentru serviciile sociale pe care le acordă beneficiarilor.

Și

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al municipiului București, prin DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 cu sediul în București, Sector 1, Bd. Mareșal Averescu, nr. 17, reprezentată prin Director General, domnul Dănuț Ioan Fleacă si acreditata ca furnizor de servicii sociale in baza deciziei nr. 27/19.12.2005

Art.l Obiectul Convenției: Continuarea colaborării celor doua părți pentru realizarea Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”.

Scopul Proiectului constă în promovarea de servicii alternative în domeniul sănătății mintale pentru persoane cu dizabilități, integrarea socială a persoanelor adulte cu dizabilități mintale cu respectarea drepturilor individuale ale acestora; oferirea gratuită de servicii directe de recuperare, educare, socializare și integrare pentru peroanele cu dizabilități mintale.

Grupul țintă al Proiectului îl formează persoanele cu dizabilități mintale. Beneficiarii direcți ai Proiectului sunt 34 persoane cu dizabilități mintale, care au vârsta peste 18 ani și nu sunt cuprinși în nici o alta forma de educație sau pregătire profesională, proveniți din familii defavorizate, din care un număr de 19 persoane sunt domiciliate pe raza sectorului 1 a municipiului București, restul având domiciliul în alte sectoare.

Art.2. Data intrării în vigoare și durata Convenției

Având în vedere Hotărârea C.L. Sector 1 nr....................... pentru aprobarea

continuării Proiectului, prezenta Convenție de Colaborare se încheie pe o perioadă de 1 an și intra in vigoare la data semnării ei de către repezentantii pârtilor contractante.

Art.3 Obligațiile Asociației ALTERNATIVA 2003:

Asociația ALTERNATIVA 2003 se obligă:

 • 1.  Să suporte cheltuielile de salarizare pentru 1 asistent social, 1 terapeut ocupational, 1 contabil, che materiale consumabile, combustibil pentru transportul persoanelor cu microbuzul organizației, dotări, materiale de curățenie și igienă) necesare desfășurării de activități cu beneficiarii precum și cheltuielile administrative determinate de implementarea Proiectului;

 • 2. Să pună la dispoziție spațiul necesar derulării Proiectului;

 • 3. Să asigure coordonarea Centrului de Zi Alternativa;

 • 4. Să pună la dispoziția DGASPC SI rapoarte periodice asupra activității desfășurate în cadrul proiectului la solicitarea DGASPC SI.

 • 5. Să pună la dispoziția DGASPC SI deconturile justificative (copie factură-conform cu originalul pentru luna anterioara;

 • 6. Termenul de predare a deconturilor justificative este pana la data de 15 a lunii in curs (pentru luna anterioara).

Art. 4. Obligațiile C.L. prin DGASPC S 1:

 • 1. Consiliul Local Sector 1 prin DGASPC SI, se obligă să suporte costuri pentru cheltuieli de personal, pentru 1 referent, 2 psihologi, 2 îngrijitori, 3 îngrijitoare, 1 șofer, 1 educator specializat, determinate de implementarea Proiectului, precum și costuri pentru cheltuielile de hrană necesare tinerilor (conform buget anexat), ce locuiesc pe raza sectorului din sector 1, precum și posibilitatea de a fi deteminate ulterior prin act adițional.

 • 2. Consiliul Local Sector 1 prin DGASPC SI, se obligă să deconteze cheltuielile de hrană făcute de Asociația ALTERNATIVA 2003 in termen de 10 zile de la depunerea de către Asociație a documentației complete referitoare la deconturile justificative menționate la art. 3 pc. 3 al prezentei Convenții.

 • 3.  Consiliul Local Sector 1 prin DGASPC SI, se obligă să asigure transportul beneficiarilor proiectului în activități de socializare și petrecerea timpului liber.

Art. 5. Obligații comune

 • 1. Respectarea principiului transparenței, confidențialității informațiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor precum și al interesului superior al beneficiarilor.

 • 2.  Respectarea legislației și a standardelor minime în domeniul serviciilor sociale oferite prin acest proiect.

Art. 6. Evaluarea parteneriatului

 • 1. Există obligația de evaluare a parteneriatului prin raportare interemediară la 6 luni de la semnarea convenției și raportare finală la 1 an de la semnarea convenției.

 • 2. Raportările menționate mai sus constau în punerea la dispoziția DGASPC SI a raportelor narative si financiare.

 • 3.  Evaluarea va fi realizată de către reprezentanți desemnați din partea Asociației precum și a DGASPC SI

Art. 7. încetarea și modificarea Convenției:

 • 1. Modificarea convenției se face numai cu acordul ambelor părți.

 • 2. Convenția poate înceta prin acordul părților sau prin denunțare unilaterală de către una dintre părți, cu notificare de 15 zile.

 • 3. Aceasta Convenție va fi reactualizată periodic prin notificare scrisă, după evaluarea eficienței și eficacității parteneriatului în cauza.

Art. 8. Legea aplicabilă Convenției și soluționarea disputelor

Această convenție se supune legislației române.

Divergențele apărute în aplicarea convenției vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți. Toate disputele apărute din punerea în aplicare a acestei Convenții și care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente, potrivit legii.

Art. 9. Prevederi finale

Având în vedere prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, părțile înțeleg să respecte prelucrarea datelor cu caracter personal și să gestioneze sistemul de evidență a datelor în conformitate cu prevederile Regulamentului. Părțile înțeleg să solicite de la beneficiari sau reprezentanții legali ai acestora și/sau persoane terțe a căror activitate este desfășurată în legătură cu prezentul obiect un acord de prelucrare a datelor cu caracter personal numai în scopul executării prezentei convenții de colaborare.

Prezenta convenție de colaborare s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

Constitui anexă, parte integrantă din prezenta convenție, bugetul proiectului.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           ASOCIAȚIA ALTERNATIVA

prin

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

Director General                                       Președinte

DĂNUȚ IOAN FLEACĂ                     MIHAELA ROTAR

Director General Adjunct Economic

D.G.A.S.P.C Sector 1

Victorita Daniela NITĂ

5                                        9

Avizat,

Șef Serviciu Juridic, Contencios

și Resurse Umane D.G.A.S.P.C Sector 1

Silvia Cristina GÂJU

Asociația ALTERNATIVA 2003

Proiect: Centrul de Zi Alternativa

Str. Fortunei nr.51

Sector 1, București

CIF 152216

BUGETUL PROPUS PENTRU


Nr.crt

Indicatori

DGASPC

SI/an

Alternativa

Contribuții părinți S1

Cost total proiect -lei

I.

Cheltuieli de personal

1.

1 referent tr. I A, gr. 5

46.020

0

0

46.020

2.

1 psiholog principal gr.3

55.645

0

0

55.645

3.

1 psiholog practician gr.4

43.903

0

0

43.903

4.

1 șofer gr.3

48.638

0

0

48.638

5.

1 asistent social

0

41.736

0

41.736

6.

1 contabil

0

10.800

0

10.800

7.

1 îngrijitor gr.2

32.908

0

0

32.908

8.

1 îngrijitor gr.l

31.338

0

0

31.338

9.

1 îngrijitoare gr.5

25.792

0

0

25.792

10.

1 îngrijitoare gr.5

25.791

0

0

25.791

11.

1 îngrijitoare gr.l

24.258

0

0

24.258

12.

1 educator gr.5

36.466

0

0

36.466

13.

1 terapeut ocupațional

0

29.400

0

29.400

TOTAL

370.759

81.936

0

452.695

II.

Cheltuieli materiale

1.

Materiale consumabile

0

4.620

0

4.620

2

Combustibil reparații și asigurări microbuz

0

10.200

2000

12.200

o

Mediatizare

0

300

0

300

4.

Hrană (12 lei/ zi x 21 zile x 19 benef

DGASPC S 1) x 12 luni

57.456

0

0

57.456

5.

Hrana (12 lei/ zi x 21 zile xl5 benef

ALTE SECTOARE) xl2 luni

0

45.360

0

45.360

6.

Materiale de curățenie și igienă

0

2.400

0

2.400

TOTAL

57.456

62.880

2000

122.336

III.

Cheltuieli de implementare

Cheltuieli administrative

0

12.162

0

12.162

TOTAL GENERAL

428.215

156.978

2.000

587.193

72,92%

26,73%

0.35%

100%

Total costuri serviciul social Centrul de Zi Alternativa/I an/34 beneficiari: 587.193 lei

Cost 1 beneficiar: 17.270,38 lei/an =1.439,19 lei/lună

Contribuție DGASPC Si în proiect-72,92%; Contribuție Asociația Alternativa 2003-26,73%; Contribuția părinți-0,35 %.

Director General DGASPC Sector 1 Dănuț loan Pleacă

Director General Adjunct Economic Victorița Daniela Niță