Hotărârea nr. 379/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 379 din 05.12.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Şcoala primară ”Smart Kids”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AI, SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala primară ”Smart Kids”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de validare încheiat în data de 05.12.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2018-2019;

Având în vedere adresa Școlii primare "Smart Kids” nr.621 /16.10.2018, înregistrată la Sectorul I al Municipiului București sub nr. 43969/19.10.2018;

în temeiul art.45 alin.(l) și alin.(5) teza a Il-a și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se numește doamna Raluca Ecaterina Condurachi reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala Primară ”Smart Kids”, situată în sti. Dobioguanu Gliei ca Constantin, nr. 22A, sector 1, București.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.l și Școala Primară ”Smait Kids” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   379

Data: 05.12.2018